УДК: 339.13

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-4-59

Волик Сергій Володимирович,
кандидат економічних наук, докторант,
Сумський національний аграрний університет
https://orcid.org/0000-0001-7731-4882
Савченко Тетяна Вікторівна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу підприємництва і торгівлі Одеського національного технологічного університету
https://orcid.org/0000-0001-7990-1570
Прібильнова Інна Борисівна,
старший викладач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, Харківський національний університет радіоелектроніки
https://orcid.org/0000-0001-6851-5340

JEL classification: Q13; Q18

У статті досліджено можливість розробки стратегії управління конкурентоспроможністю аграрного сектору на основі розвитку кластерних структур. Проаналізовано існуючі дослідження з даної тематики та вивчено можливості кластеризації аграрного сектору в умовах воєнного стану. Наголошено на тому, що в умовах воєнних дій важливою стає координація зусиль між сільськогосподарськими підприємствами, владою, місцевими громадами та іншими зацікавленими сторонами для забезпечення стійкості і розвитку аграрного сектору, зокрема розвиток кластерних структур може допомогти у збільшенні резистентності сільського господарства до впливу конфлікту шляхом підвищення ефективності виробництва, диверсифікації ринків збуту, зменшення залежності від зовнішніх постачань тощо. Запропоновано структурно-логічну схему стратегії управління конкурентоспроможністю аграрного сектору на основі розвитку кластерних структур, яка включає передумови, основні етапи та результати кластеризації національного аграрного сектору.

Ключові слова: стратегічне управління конкурентоспроможністю, аграрний сектор, кластер, кластеризація, кластерні структури, аграрні підприємства.

Література

 1. Денисенко С. Кластерний підхід до виробництва екобезпечної продукції рослинництва. Збалансоване природокористування. 2013. № 2-3. С. 46-51.
 2. Кропивко М.Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва. Економіка АПК. 2010. № 11. С. 3-13.
 3. Мазур Г. Кластеризація в управлінні економічною безпекою регіону в умовах воєнного стану. Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування». 2022. Випуск 2. С. 47-54.
 4. Мазур А.Г., Гуменюк Ю.В. Кластерний підхід в реалізації розвитку АПК. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 4. С. 256-259. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2018-260-4-256-259.
 5. Олійник О.В., Сідельнікова І.В. Особливості формування і розвитку кластерних структур в аграрному секторі національної економіки. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка». 2016. Випуск 16. С. 54-56.
 6. Оскольський В.В. Кластеризація-вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України. Економіка України. 2014. № 11 (636). С. 34-40.
 7. Погріщук Б., Погріщук Г. Кластеризація в системі розвитку аграрного сектора економіки. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2013. Випуск 5. С. 319-324.
 8. Трапаідзе С.М., Надкерничний І.В. Розвиток кластерної моделі аграрного виробництва регіону. Наука і техніка сьогодні. 2023. № 7 (21). DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-7(21)-169-182.
 9. Ульянченко Ю. Державне стимулювання розвитку аграрних кластерів. Теорія та практика державного управління. 2015. Випуск 1 (48). С. 92-100.
 10. Хаустова В.Є., Трушкіна Н.В. Стратегічне управління розвитком агрокластерних структур: закордонна та вітчизняна практика. Бізнес-Інформ. 2023. № 7. С. 182-197.
 11. Strehl A., Ghosh J. Clustering ensembles-a knowledge reuse framework for combining multiple partitions. The Journal of Machine Learning Research. 2002. Vol. 3. P. 583-617.

Статтю було отримано 15.10.2023