УДК: 65.014.1:336.531.2+330.341.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-49

Михайло Іванович Гуменний
здобувач кафедри економічної експертизи та землевпорядкування,
Західноукраїнський національний університет
ORCID ID: 0000-0002-6704-9656
Дмитро Гайтко
здобувач кафедри економічної експертизи та землевпорядкування,
Західноукраїнський національний університет

JEL classification: E22

Анотація

Вступ. У сучасних фінансово-економічних умовах ефективна інвестиційна діяльність підприємства є запорукою його прибутковості та перспективного розвитку. Наявність високої конкуренції на ринку інвестицій спричиняє необхідність постійного розвитку та удосконалення інвестиційної привабливості підприємств, що прагнуть до отримання додаткового капіталу. В той же час зовнішнє середовище постійно змінюється – удосконалюється законодавство і нормативна база, що спричиняє постійну динамічність підходів до управління інвестиційними процесами. Зазначені вище аспекти підтверджують сучасну актуальність досліджень, пов’язаних з удосконаленням інструментів управління інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання.

Метою статті є розкриття особливостей управління інвестиційною привабливістю підприємства в умовах ринку та в даному контексті розробка процедур стратегічного управління нею.

Результати. Встановлено, що в управлінському аспекті інвестиційну привабливість підприємства доцільно розглядати як систему фінансових, економічних та інших відно-син, що виникають у процесі забезпечення ефективного розвитку підприємства і задово-лення вимог потенційних інвесторів. Обґрунтовано, що розроблення та впровадження інвестиційної стратегії в практичну діяльність підприємства дозволить забезпечити реалізацію цілей, які спрямовані на розвиток підприємства в економічній та соціальній сферах. Запропоновано основні функції управління інвестиційною привабливістю підприємства. Визначено загальні та спеціальні принципи діагностування інвестиційної привабливості промислових підприємств. Встановлено ключові етапи розробки інвестиційної стратегії підприємства. Запропоновано основні етапи оцінки результативності інвестиційної стратегії підприємства. Обґрунтовано, що успішна реалізація напрямів інвестиційної стратегії підприємства можлива за умови нарощення та підтримки інтелектуального потенціалу інвестиційної діяльності, стимулювання підвищення його творчої віддачі, формування господарського механізму, який зробив би процес упровадження науково-технічного прогресу життєво необхідним і вигідним.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, стратегії, управління, оцінка результатів управління.

Список літератури

  1. Лазоренко Т.В. Цвєткова О.В. Управління інвестиційною привабливістю підприємства. Молодий вчений. № 12 (15). С. 184-187.
  2. Пилипенко О.І. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства: огляд методик. Міжнародний збірник наукових праць. 2010. Вип. 1(13). С. 324-330.
  3. Горяча О.Л. Інвестиційна привабливість промислового підприємства. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2016. № 1 (33). С. 46-52.
  4. Товстенюк О.В. Діагностика інвестиційної привабливості промислового підприємства з позиції реального інвестора. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: Інвестиційна діяльність у регіоні і важелі підвищення її ефективності: зб. наук. праць. Вип. 5 (97). С. 246-254.
  5. Мельник О.Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: монографія. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. 344 с.
  6. Біловодська О.А. Формування і реалізація інвестиційних стратегій інноваційного розвитку підприємств: сутність, основні складові та оцінка. Бізнес Інформ. № 11. С. 204-210.
  7. Ляхович Л.А. Інвестиційна стратегія підприємства в кризових умовах господарювання. Сталий розвиток економіки. 2011. № 1(4). С. 167-171.
  8. Безруков Б.А. Стратегия инвестиционной привлекательности современного предприятия. Транспортное дело России. 2008. № 4. С. 108-109.

Статтю було отримано 10.10.2020