УДК: 338.43:631.1.016:65.011.47

Олександр Вікторович ДОРОФЄЄВ
кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

Анотація

Вступ. Виявлення численних диспропорцій в різних економічних сферах, зокрема в аграрній сфері економіки України, змушує науковців глибше досліджувати проблеми економічного розвитку з точки зору надання йому стійкої динаміки.

Мета дослідження – висвітлити теоретико-методологічні положення щодо сутності понять «гармонійний розвиток» та «сталий розвиток» стосовно аграрної економіки.

Результати. Розкрито зміст гармонійного розвитку стосовно системи аграрної економіки. Здійснено порівняльний аналіз парадигмальних уявлень щодо сутнісної характеристики змісту й форми розвитку системи аграрної економіки. Запропоновано використання методології «золотого перетину» для забезпечення стійкої динаміки економічної підсистеми.

Висновки. Парадигма сталого (стійкого, збалансованого) розвитку в управлінні соціобіологічною системою може бути реалізована лише за умови використання методології «золотого перетину» для забезпечення стійкої динаміки економічної підсистеми. Можливість визначення кількісних пропорцій між структурними зв’язками системи аграрної економіки згідно закону «золотого перетину» дозволить підвищити результативність прийняття стратегічних рішень щодо розвитку аграрного сектору на принципах соціальної орієнтованості та екологічної безпечності.

Список літератури

 1. Єщенко П., Арсеєнко А. Деміфологізація неолібералізму – шлях до подолання догматизму в економічній науці. Економіка України. 2011. № 7. С. 14−25.
 2. Пустовойт О. В. Системна нестійкість і альтернативи розвитку української економіки. Економіка України. 2012. № 8. С. 32−43.
 3. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку; пер. з англ. Інститут сталого розвитку. К.: Інтелсфера, 2002. 312 с.
 4. Мельник Л. Г. Основи стійкого розвитку. Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. 383 с.
 5. Пріоритети національної стратегії збалансованого (стійкого) розвитку України: погляд НУО. К.: ДІА, 2003. 140 с.
 6. Семенова Л. Устойчивое развитие. Алматы: Фонд «ХХІ век», 1997. 168 с.
 7. Иванус А. И. Гармоничный инновационный менеджмент; предисл. А. П. Стахова. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 248 с.
 8. Иванус А. И. Код да Винчи в бизнесе, или Гармоничный менеджмент по Фибоначчи. Изд. 3-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 104 с.
 9. Крючкова І. В. Макроструктурні фактори розвитку економіки України та Закон золотого перерізу. Економіст. 2005. № 9. С. 26−30.
 10. Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения; пер. П. А. Бибиков. СПб: В типографии И. И. Глазунова, Б. Мещанская, № 8, 1868. Т. 1. 476 с.
 11. Пределы роста: Доклад по проекту Римского клуба «Сложное положение человечества» / Д. Х. Медоуз, Д. Л. Медоуз, И. Рандерс, В. В. Беренс. М.: Изд-во МГУ , 1991. 208 с.
 12. Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття»; пер. з англ. Інститут сталого розвитку. К.: Інтелсфера, 2000. 360 с.
 13. Марушевський Г. Б. Етика збалансованого розвитку: моногр. К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2008. 440 с.
 14. Мельник Л. Г. Тайны развития (не очень серьезная книга об очень серьезном). Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. 378 с.
 15. Якубів В. М. Соціоекономічний підхід у забезпеченні збалансованого розвитку аграрних підприємств. Економіка АПК. 2012. № 8. С. 57−62.
 16. Про сільське господарство: Закон України від 28.11.2011 р. URL: http://portal.rada. ua.
 17. Кириленко І. Г. Контури глобального три-Е (економіка-енергетика-екологія) майбутнього та перспективи України. Економіка АПК. 2012. № 8. С. 93−103.
 18. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) / В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна, І. Прокопа. Економіка України. 2011. № 12. С. 4−14.
 19. ИванусА. И. Концепция «золотого сечения» в модели гармоничного рынка. URL: http://referent.mubint.ru/8/2737.

Статтю було отримано 26.09.2018