УДК 334.012.64

Наталія Едуардівна КОВШУН
кандидат еконоімчних наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства Національний університет водного господарства та природокористування
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0573-2932

JEL classification: L 19; O 31; O 32; P 27; R 11

Анотація

Вступ. У статті розглядається становлення малого та середнього бізнесу в Україні та Китаї. Ретроспективний аналіз здійснено для виявлення відмінностей перебудови соціалістичної економіки в різних країнах. Досліджено початкові етапи ринкових перетворень – економічні процеси у 1970-2000 роках. Основним рушієм створення малого та середнього бізнесу в Китаї визнано жебрацьке становище сільського населення. В Україні ініціатива перетворень належала уряду СРСР.

Результати. Досліджено динаміку чисельності малих та мередніх підприємств, проаналізовано темпи її змін. Показано вплив політичних, законодавчих та економіних факторів на виявлені тенденції. Висвітлено роль інвестицій у розбудові ринкових економік України та Китаю. Виявлено позитивний вплив іноземних інвесторів на рівень розвитку КНР та показано причини активізації їх діяльності. Охарактеризовано перешкоди для інвестиційної діяльності, що склались в Україні. Показано роль трудових ресурсів у розвитку малого та середнього бізнесу. Встановлено відмінності між рівнем мотивації та підходами у побудові власного бізнесу між населенням України та Китаю. Досліджено рівень державного регулювання підприємництва. Показано основні законодавчі акти та їх вплив на розвиток малого і середнього бізнесу. Показано етапність процесів економічних перетворень. Виділено негативні наслідки впровадження ринкової економіки в Китаї. Вивчено заходи, впроваджені урядом КНР для ліквідації загрози соціального вибуху. Окремо показана проблема імпортозалежності економіки Китаю.

Висновки. Виявлено основні тенденції, встановлено передумови та національні особливості трансформаційних процесів. Визначено рівень та дієвість державного регулювання підприємництва. Показано позитивні та негативні наслідки ринкових процесів в Китаї. Окреслено перешкоди розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Встановлені переваги та недоліки ринкових перетворень в Китаї є необхідними для вироблення стратегії та тактики розвитку малого і середнього бізнесу в Україні.

Ключові слова: малий бізнес, національна економіка, Україна, Китай, державне регулювання, ринкові перетворення.

Список літератури

 1. Актуальні проблеми права і державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні : Зб. наук. пр. / З. С. Варналій, В. М. Кампо, Г. А. Миронова, В. Ю. Росіхіна, О. В. Сергійко; ред.: З. С. Варналій, В. М. Кампо; Акад. прав. наук України; НДІ приват. права і підприємництва. К., 2004. 128 c.
 2. Долгальова О. В. Регулятивна роль держави у сфері малого бізнесу : монографія. Донецьк : ТОВ “РВК” ПРОМО, 2005. 373 c.
 3. Козаченко Г. В. Малий бізнес: стійкість та компенсаторні можливості: монографія. Київ : Лібра, 2003. 46 с.
 4. Лазур П. Ю. Державне регулювання малого і середнього підприємництва. Львів : Новий Світ – 2000, 2006. 399 с.
 5. Алексєєв І. В.Напрями державного регулювання підприємництва в Україні. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. 2002. Вип. 1. С. 16-23
 6. Литвиненко В. М.Малий бізнес у світовій економіці : монографія. Київ: ТОВ “Вид-во «Аспект-Поліграф», 2004. 178 c.
 7. Стрілець В. Ю. Реалізація законодавчих ініціатив у сфері державного забезпечення розвитку малого бізнесу: досвід ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 24(3). С. 95-100.
 8. Фролова Н. Л. Світовий досвід державної політики у сфері розвитку малого та середнього бізнесу. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 61. С. 68-78.
 9. Каюн С. В. Особливості державного регулювання у сфері розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Аспекти публічного управління. № 11-12. С. 56-63.
 10. Фролова Н. Л. Аналіз державної політики в сфері розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 60. С. 62-71.
 11. Китай у ХХ столітті: рух до модернізації. (Економіка у 1949-2000 рр.) / Сунь Цзянь ; голов. ред. Пен Мін. Пекін, 2010.
 12. Долгоруков Ю., Кужман О. О развитии малого предпринимательства. Экономика Украины. 2005. № 12. С. 11-18.
 13. Хунцай Сюй Китайська економіка на фоні глобалізації. Пекін, 2012.
 14. Про державну підтримку малого підприємництва: Указ Президента України від 12 травня 1998 року № 456/98. Урядовий кур’єр. 1998. № 91-92 (16 травня). с. 12.
 15. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України. Ст. 447. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 51-52.
 16. Копченко І. М. Етапи формування державної регуляторної політики у сфері малого підприємництва України. Актуальні проблеми економіки.  2002. №12. С. 59-64.

Статтю було отримано 08.12.2018