УДК 637.5:637.14/.637.38(477)

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-33

Володимир Вікторович ЛАГОДІЄНКО
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій
ORCID ID: 0000-0001-9768-5488
E-mail: volodymyr@wiktoriya.com
Олександр Олександрович БОГДАНОВ
аспірант кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі,
Одеська національна академія харчових технологій

JEL classification: O13; Q13

Анотація

В статті аналізується сучасний стан виробництва продукції підприємств м’ясо-молочної промисловості України. Відмічається зростання пропозиції свинини й м’яса птахів. Робиться припущення, що причиною триваючого скорочення виробництва яловичини є найбільші відносні витрати виробництва. Вказується на скорочення виробництва ковбасних виробів і подібних продуктів з м’яса. Стверджується, що головною причиною цього є підвищення гастрономічної культури населення – все більша кількість домогосподарств обмежує або повністю відмовляється від споживання готових м’ясопродуктів, які виготовлені із додаванням консервантів, барвників, стабілізаторів кольору, підсилювачів смаку, соєвого білку тощо, а тому є потенційно небезпечними для здоров’я. Встановлено, що наростаючий дефіцит молокосировини зумовив скорочення пропозиції традиційних молочних продуктів і збільшення пропозиції молоковмісних продуктів. Головною причиною недостатніх обсягів виробництва молокосировини називаються низькі закупівельні ціни на нього. Обґрунтовується доцільність стимулювання продовольчого попиту за допомогою спеціальних програм продовольчої допомоги малозабезпеченим.

Ключові слова: м’ясо-молочна промисловість, яловичина й телятина, свинина, м’ясо птахів, ковбасні вироби та подібні продукти з м’яса, гастрономічна культура, молокосировина, дефіцит, молочні продукти, молоковмісні продукти, ДСТУ, закупівельні ціни, продовольча допомога.

Список літератури

 1. Lowe M. & Gereffi G. A Value Chain Analysis of the U.S. Beef and Dairy Industries Report Prepared for Environmental Defense Fund. Technical Report. Duke University: Center on Globalization, Governance & Competitiveness, 2009. 55
 2. Muehlhoff E., Bennett A. & McMahon D. Milk and dairy products in human nutrition. Rome: Food and agriculture organization of the united nations, 2013. 404
 3. Stoll-Kleemann S. The Sustainability Challenges of Our Meat and Dairy Diets. Environment Science and Policy for Sustainable Development. 2015. 57(3). Р. 34-48.
 4. Mohsin Kh. Impact of Beef Ban on Economy and Meet Processing Industry of India: A Complete Value Chain Analysis. Management Studies and Economic Systems. 2016. 2(4). Р. 325-334. DOI: 10.12816/0035639
 5. Doherty M., Gooderham Ch., Colby L. & Baker S. Meat and dairy – Our prospects in the global marketplace. Market Intelligence. Warwickshire: Agriculture and Horticulture Development Board, 2017. 50
 6. Tirado R., Thompson K.F., Miller K.A. & Johnston P. Less is more: Reducing meat and dairy for a healthier life and planet. Scientific background on the Greenpeace vision of the meat and dairy system towards 2050. Greenpeace Research Laboratories Technical Report. 2018. 23 p. URL: https://lessismore.greenpeace.org/wp-content/uploads/2018/02/0555cc04-greenpeace-livestock-vision-for-2050-english.pdf
 7. Лагодієнко В.В., Орел В.М. Розвиток інноваційної діяльності підприємств м’ясопереробної галузі. Культура народов Причерноморья. № 273. 2014. С. 223-231.
 8. Mudrak R., Nyzhnyk I., Lagodiienko V., Lagodiienko N. (2019). Impact of seasonal production on the dynamics of prices for meat and dairy products in Ukraine. TEM Journal. 8, No. 4, рp. 1159–1168.
 9. Гаваза Є. В. Світовий ринок молока і молокопродуктів: тенденції та перспективи для України. Економіка АПК. №7. С. 106-113.
 10. Петриченко О. А. Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України. Економіка АПК. №3. С. 31-37.
 11. Россоха В. В., Петриченко О. А. Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні. Економіка АПК. №8. С. 43-54.
 12. Козак О. А. Розвиток молочної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки України. Економіка АПК. №2. С. 14-22.
 13. Терещук М. Порівняльна оцінка польської молочної промисловості з країнами Європейського Союзу. Економіка АПК. №3. С. 97-103.
 14. Микитюк В.М., Чугаєвська С.В. Адаптація підприємств молокопродуктового підком-плексу України до міжнародних стандартів якості та безпечності харчової продук-ції: нормативно-правові та статистичні аспекти. Економіка АПК. №8. С. 68-76.
 15. Ларіна Я. С., Луцій К. М. Моделювання обсягів споживання м’ясопродуктів як основа формування стратегій та комплексів маркетингу м’ясопереробних підприємств. Економіка АПК. №8. С. 82-91.
 16. Виробництво окремих видів промислової продукції за 2011–2017 роки. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/pr/prm_ric/xls/vov20XX_u.xls
 17. Livestock and Poultry: World Markets and Trade. United States Department of Agriculture: Foreign Agricultural Service. 2012. URL: https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/5t34sk030/6108vb70f/livestock-poultry-ma-10-18-2012.pdf
 18. Livestock and Poultry: World Markets and Trade. United States Department of Agriculture: Foreign Agricultural Service. 2016. URL: https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/0r967405p/9s1616627/livestock-poultry-ma-10-12-2016.pdf
 19. Livestock and Poultry: World Markets and Trade. United States Department of Agriculture: Foreign Agricultural Service. 2019. URL: https://downloads.usda.library. edu/usda-esmis/files/73666448x/ws859p59c/4x51hs663/livestock_poultry.pdf
 20. Червоне м’ясо, ковбаса, сосиски: користь чи шкода? Пояснює біолог. Українська правда. 2018. URL: https://life.pravda.com.ua/health/2018/12/4/234449/
 21. ДСТУ 2661:2010. Молоко коров’яче питне. Київ: Держспоживстандарт України, 2011. URL: http://ukrapk.com/gosts/milk/dsty_26612010_moloko_korovyache_pitne. html
 22. ДСТУ 8131:2015 Вершки-сировина. Київ: Держспоживстандарт України, 2015. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=81227
 23. ДСТУ 4417:2005. Кефір. Київ: Держспоживстандарт України, 2006. URL: http://ukrapk.com/gosts/milk/dsty_44172005_kefir.html
 24. ДСТУ 4418:2005. Сметана. Київ: Держспоживстандарт України, 2006. URL: http://ukrapk.com/gosts/milk/dsty_44182005_smetana.html
 25. Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів: Закон України №2639-VIII від 06.12.2018. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2019. № 7.
 26. Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2008 рік. К.: Державний комітет статистики України, 2009. 361 с.
 27. Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2012 рік. К.: Державна служба статистики України, 2013. 392 с.
 28. Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2017 рік. К.: Державна служба статистики України, 2018. 245 с.
 29. Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/e_iovt/arh_iovt2019.htm
 30. Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/scr_sp_u.html
 31. Selling prices of raw cow’s milk. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/ tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tag00070&language=en
 32. Офіційний курс валют. URL: https://bank.gov.ua/control/ uk/curmetal/currency/search?formType=searchFormDate&time_step=daily&date
 33. Населення (1990-2018). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html
 34. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» від 11 жовтня 2016 р. № 780. Офіційний вісник України, 2016. № 89. 22.
 35. Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2018 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ct/sctp/sctp_2018_u.xlsx
 36. Мудрак Р.П., Лагодієнко В.В., Лагодієнко Н.В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис-XXI. 2018. №172(7-8). С. 44-50.

Статтю було отримано 12.09.2019