УДК 338.439-026.16 (477.7)

Володимир Вікторович ЛАГОДІЄНКО доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі,
Одеська національна академія харчових технологіи
E-mail: volodymyr@wiktoriya.com Марина Андріївна ЧАЙКОВСЬКА
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Національнии технічнии університет Украї ни «Киї вськии політехнічнии
інститут імені Ігоря Сікорського»
Владислав Володимирович ЛАГОДІЄНКО
здобувач вищої освіти першого рівня,
Національнии технічнии університет Украї ни «Киї вськии політехнічнии
інститут імені Ігоря Сікорського»

Анотація

Вступ. Стаття присвячена поглибленню методичних підходів до оцінки стану складових сталого розвитку регіонального агропродовольчого сектору економіки та розробці управлінських заходів щодо нейтралізації дестабілізуючих факторів.

Метою статті є аналіз складових сталого розвитку агропродовольчої сфери Причорноморського регіону, з’ясування резервів забезпечення економічного, соціального та екологічного вимірів сталості досліджуваного територіального сектору виробництва.

Результати. Визначено, що із зростанням багатоукладності сільськогосподарського виробництва, підвищується рівень стабільності територіального аграрного сектору. Уточнено економічні та соціальні причини депопуляції сільських територій Причорноморського регіону. Уточнено перелік чинників, які ускладнюють забезпечення екологічного виміру сталості розвитку агропродовольчої сфери Причорноморського регіону. Встановлено, що має місце прямий зв’язок між стабільністю сільськогосподарського виробництва та рівнем багатоукладності в аграрній сфері. Стабільність місцевого виробництва промислової продовольчої продукції залежить від стабільності пропозиції сільськогосподарської сировини. Серед чинників, які негативно впливають на соціальну сталість розвитку агропродовольчої сфери, найпомітнішими є низький рівень доходів споживачів та недостатній рівень розвитку соціальної інфраструктури сільських територій регіону. Серед чинників, які негативно впливають на екологічну сталість розвитку агропродовольчої сфери, найпомітнішими є високий рівень розораності земель, скорочення площі під багаторічними насадженнями, незадовільна динаміка відтворення лісів, критично низький рівень внесення органічних добрив.

Висновки. Агропродовольча сфера виробництва Причорноморського регіону демонструє відносно високий рівень нестабільності. Серед головних причин цього – низький рівень платоспроможності населення регіону, ігнорування місцевими виробниками локального продовольчого ринку, депопуляція сільських територій через низький рівень заробітної плати та незадовільний розвиток соціальної інфраструктури, низький індекс стану земельних ресурсів.

Ключові слова: сталий розвиток, агропродовольча сфера, багатоукладність, продовольчий попит, сільські території, соціальна інфраструктура, органічне землеробство.

Список літератури

 1. МудракР. П., Непочатенко О. О., Нестерчук Ю. О. Сталий розвиток агропродовольчої системи України: суть та практичне значення. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / за ред. О. І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2012. С. 105-121.
 2. Рейтинг областей України з найгіршими і найкращими дорогами. URL: http://expres.ua/news/2015/11/20/160905-reytyng-oblastey-ukrayiny-naygirshymy-naykrashchymy-dorogamy
 3. Статистичний збірник «Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України». Київ, 2014. 187с.
 4. Статистичний бюлетень «Регіональний людський розвиток». Київ, 2015. 50 с.
 5. Статистичний збірник «Довкілля України за 2014 рік». Київ, 2015. 223 с.
 6. Статистичний бюлетень «Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур у 2014 році». Київ, 2015. 52с.
 7. Статистичний бюлетень «Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур у 2015 році». Київ, 2016. 52с.
 8. Статистичний бюлетень «Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур у 2016 році». Київ, 2017. 52с.
 9. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б.Є. Патона. К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. 72 с.
 10. МалікМ. Й., Хвесик М. А. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та екологобезпечного агропромислового виробництва. Економіка АПК. 2010. № 5. С. 3-12.
 11. БулавкаО. Г., Якуба К. І., Дієсперов В. С., Александров М. С. Розвиток сільських територій. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяка. К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. С. 100-106).
 12. ШубравськаО. Ризики сталого розвитку АПС України в умовах глобалізації. Економіка України. 2007. №2. С. 63.
 13. Betz F. Change in Sustainable Journal of Sustainable Development. 2015. Vol. 8. Р. 73.
 14. Eveleigh H. The Future is Local. Empowering communities to improve their neighborhoods. Sustainable Development Commission. 2010. July. 157 р.
 15. Jackson T., Porritt J. A sustainable nеw deal. A stimulus package for economic, social and ecological recovery. Sustainable Development Commission. 2009. April. 40р.
 16. Lacilla E., Ordeig J. M. Waterfront Public Realm Design: Towards a Sustainable Identity Urban Projects in Vancouver and Portland. Journal of Sustainable Development. 2016. Vol. 9, No. 2. P. 169.
 17. ЛагодієнкоВ. В. Вплив інтенсифікації діяльності з інноваційною основою на розвиток аграрного виробництва. Економічний аналіз: зб. наук. праць / редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. Том 17. № 3. С. 54-58.

Статтю було отримано 12.07.2018