УДК: 631.1: 338.43

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-2-19

Красноруцький Олексій,
доктор економічних наук, професор, в.о. директора
Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України
https://orcid.org/0000-0003-1744-3257
Маренич Тетяна,
доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу економіки, менеджменту та трансферу інновацій в тваринництві
Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України
https://orcid.org/0000-0003-3162-7394
Прусова Галина,
кандидат сільськогосподарських наук, завідувач випробувального центру
Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України
https://orcid.org/0000-0002-2604-5720

JEL classification: А 10

У статті представлено результати дослідження щодо обґрунтування співвідношення категорій «потенціал підприємства», «ресурсний потенціал», «виробничий потенціал» та «економічний потенціал». Аналіз існуючих наукових поглядів щодо сутності основних досліджуваних термінів дає розуміння, що серед учених досі немає єдиного підходу до чіткого розмежування чи ототожнення цих понять, складників потенціалу та співвідношення потенціалів підприємства, що не сприяє значимості наукових напрацювань з означеної проблематики, виключає можливість їх взаємного збагачення та узгодженого розвитку. До базових потенціалів підприємства віднесено ресурсний, виробничий, маркетинговий, фінансово-інвестиційний та внутрішній економічний. В основу поділу потенціалу на види запропоновано покласти мету їх формування, використання й нарощування, основні фактори та складові. Представлена класифікація потенціалів за їх цільовою спрямованістю, підпорядкованістю, ступенем поєднання ґрунтується на тісному взаємозв’язку різних видів потенціалу.

Ключові слова: потенціал підприємства, виробничий потенціал, економічний потенціал, ресурсний потенціал, ефективність, управління.

Література

 1. Алієв Р.А. Сутність поняття «потенціал підприємства» та його складники. Підприємництво та інновації. 2019. № 9. С. 54-59. URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/203/189.
 2. Богацька Н.М., Хачатрян В.В. Сучасний підхід до оцінки сутності ресурсного потенціалу підприємства. Економіка і суспільство. 2016. Випуск 3. С. 134-139. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/3_ukr/24.pdf.
 3. Бурса О.В. Економічний потенціал: суть і значення. Наукові записки. 2004. № 7. С. 167-170.
 4. Гончарук О.В. Розробка методичного забезпечення оцінки виробничого потенціалу металургійних підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Випуск 12. Частина 1. С. 84-88.
 5. Занора В., Куценко Д., Одородько Н. Потенціал як основа розвитку підприємства: понятійно-категоріальний апарат. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2 (18). С. 40-51.
 6. Карапейчик И.Н. Понятие потенциала в экономике: общая концепция. Ефективна економіка. 2011. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=820.
 7. Квасницька Р., Тарасюк М. Структуризація потенціалу підприємства. Вісник КНТЕУ. 2017. № 1. С. 73-82.
 8. Коваль Л.В. Економічний потенціал підприємства: сутність та структура. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 690. С. 59-65.
 9. Краснокутська Н.С. Управління потенціалом торговельного підприємства: монографія. Харків: Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2012. 322 с.
 10. Лисенко А.М., Коряк А.С. Поняття економічного потенціалу та концептуалізація підходів до його трактування. Центрально-український науковий вісник. Економічні науки. 2020. Випуск 5 (38). С. 221-227.
 11. Марченко В.М., Навроцький Н.О. Взаємозв’язок понять потенціал підприємства, економічний, ресурсний та виробничий потенціали підприємства. Ефективна економіка. 2016. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5173.
 12. Матвєєв П.М. Методологічні підходи до відтворення ресурсного потенціалу аграрного підприємства. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2019. Випуск 3 (81). С. 91-96.
 13. Олійник Т.І., Косенко А.О. Управління виробничим потенціалом підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/78.pdf.
 14. Орєхова А.І. Економічний потенціал підприємства: сутнісні характеристики та структуризація. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 17. С. 308-313. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/17_ukr/45.pdf.
 15. Остапенко Т.В. Виробничий потенціал підприємств АПК: поняття та оцінка. Молодий вчений. 2014. № 4 (07). С. 100-104. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/4/27.pdf.
 16. Петрович Й.М., Прокопишин-Рашкевич Л.М. Сучасні аспекти управління виробничим потенціалом промислових підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2020. Том 4. № 1. С. 188-194.
 17. Писаренко С.В., Решетник В.Г., Ільченко А.І. Ресурсний потенціал як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 1 (67). С. 99-104.
 18. Повстяний Г. В. Дослідження структури та класифікація видів потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2022/204.pdf.
 19. Руденко С.В. Виробничий потенціал аграрного підприємства: економічна сутність та роль у формуванні економічного потенціалу. Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. 2016. Випуск 172. С. 164-175.
 20. Смолич Д.В., Тимошук І.В. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, складові та модель управління в сучасних умовах господарювання. Економічний простір. 2020. № 153. С. 75-82.
 21. Хринюк О.С., Гримашевич Т.І. Теоретико-методичні аспекти оцінки виробничого потенціалу підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 13. С. 772-776. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/132.pdf.
 22. Чернишова Л.І., Бескубська А.С., Прокоф’єва В.К. Управління процесом формування ресурсного потенціалу як передумова конкурентоспроможного стратегічного розвитку виробничого підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуск 6 (23). С. 432-438.
 23. Яковлев В.І. Трактування економічної категорії виробничого потенціалу. Причорноморські економічні студії. 2018. Випуск 34. С. 115-120. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/34_2018/25.pdf.
 24. Лисенко К.М., Скригун Н.П. Потенціал підприємства як економічна категорія: сутність та складові. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2010. № 35. С. 138-143.
 25. Бугай В.З., Горбунова А.В., Клюєва Ю.В. Теоретичні основи формування потенціалу підприємства. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 1 (9). С. 27-33.
 26. Завадський Й.С., Осовська Т.В., Юшкевич О.О. Економічний словник. Київ: Кондор, 2006. 356 с. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOMIC_SL_2006.pdf.
 27. Словник.ua. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=потенціал.
 28. Туренко А. М., Дмитрієв І. А., Іванілов О. С., Шевченко І. Ю. Словник економіста та підприємця. Харків : ХНАДУ, 2018. 340 с.
 29. Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%EF%EE%F2%E5%ED%F6%B3%E0%EB.
 30. Кретова А.Ю. Характерні ознаки підприємства як соціально-економічного феномену. Культура народов Причерноморья. 2011. № 215. С. 82-86.
 31. Лойко В.В., Макаровська Т.П. Економіка підприємства: навчальний посібник. Київ: КНУТД, 2015. 267 с.
 32. Турило А.А. Потенціал підприємства: сутність та методологічні підходи до визначення. Економічний вісник. 2014. № 3. С. 65-71. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2014/3/EV20143_065-071.pdf.

Статтю було отримано 15.03.2024