УДК 631.15+631.115.11:338.43](477)

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-2-4

Володимир Вікторович ЛАГОДІЄНКО
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі,
Одеська національна академія харчових технологіи
E-mail: volodymyr@wiktoriya.com
Наталія Володимирівна ЛАГОДІЄНКО
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Миколаївського національного аграрного університет

JEL classification: Q 12; R29

Анотація

Вступ. Відсутність одностайності серед думок експертів відносно структури виробників в аграрному секторі обумовлює потребу в аналізи ролі селянських домогосподарств у виробництві продукції.

Метою статті є перевірка гіпотези про незамінність селянських домогосподарств як виробників сільськогосподарської продукції.

Результати. Здійснено аналіз структури виробництва продукції рослинництва та тваринництва в господарствах населення в динаміці. Визначено тенденції щодо скорочення частки молока, виробленої господарствами населення, яка використовується для переробки відповідними підприємствами. На основі аналізу динаміки частки окремих культур в рослинництві визначено критичну залежність вирощування окремих із них у селянських домогосподарствах: картоплі, овочевих, плодових та ягідних культур. Визначено ключову роль сільських домогосподарств у забезпеченні внутрішнього попиту та продовольчої безпеки через економічну невигідність експорту, причиною якої  виступають високі трансакційні витрати. Аналіз динаміки площі землі та середній вік голів селянських домогосподарств дозволяє визначити відсутність «молодих» трудових ресурсів, що у поєднанні зі старінням існуючих виступає ризиком забезпечення відповідними кадрами в майбутньому. Проаналізована динаміка частки селянських домогосподарств, які утримують тварин, і їх кількість, що дозволило виявити негативну тенденцію щодо скорочення як питомої ваги, так і поголів’я. Визначено екстенсивний тип тваринництва в сільських домогосподарствах, який обумовлює низьку продуктивність праці. Здійснено аналіз рівня інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в секторі селянських домогосподарств за рядом показників. За окремими з них (за показниками внесення добрив, використання районованих сортів, племінних плідників, штучного запліднення тварин та санітарного контролю якості молока) отримані значення є вкрай незадовільними.

Висновки. В м’ясо-молочному тваринництві наразі склалася складна ситуація: скорочення обсягів виробництва молока в господарствах населення за абсолютним показником перевищує аналогічне збільшення серед сільськогосподарських виробників, що робить цей продукт дефіцитним. На внутрішньому дефіцитному ринку м’яса заборона реалізації продукції первинної обробки сільських домогосподарств призведе до скорочення пропозиції, зростання ціни та погіршення стану цих виробників, враховуючи потребу в такому обмежені через невідповідність за параметрами якості. Вирішення цієї проблеми знаходиться у площині розширення державної програми розвитку тваринництва безпосередньо в селянських домогосподарствах.

Запропоновано шляхи вирішення проблеми незадовільного матеріально-технічного забезпечення виробництва та заготівлі тваринницької продукції малими організаційними формами: агролізинг та організація кооперативних забійних цехів. Підтримку розвитку сільських територій доцільно здійснювати у формі освітянської діяльності на базі об’єднаних територіальних громад.

Ключові слова: селянські домогосподарства, сільськогосподарська діяльність, фактори виробництва, продовольча безпеки, тваринницька продукція, екстенсивний тип, низька якість, соціальна інфраструктура, малогабаритне обладнання, кооперативний рух.

Список літератури

 1. Rocha, Burlandy L., Maluf R. S. Small Farms and Sustainable Rural Development for Food Security: the Brazilian Experience. Development Southern Africa. 2012, Vol. 29(4), 519-529.
 2. Spoor M. Rural development and the future of small-scale family farms. URL: from: http://www.fao.org/3/a-i5153e.pdf
 3. Hafez G. Agriculture and rural development for inclusive growth and food security in Morocco. URL: https://www.brookings.edu/research/agriculture-and-rural-development-for-inclusive-growth-and-food-security-in-morocco/.
 4. Larson D. F., Muraoka R., Otsuka K. Why African rural development strategies must depend on small farms. Global Food Security. 2016. vol. 10, pp. 39-51.
 5. Gioia A. Small Farms in Europe: Time for a Re-Definition. URL: https://www.accesstoland.eu/IMG/pdf/comparative_analysis_of_small_farms_in_europe.pdf.
 6. Worthen H. D., Richardson V., Thomas M., Onokpise O. U. Rural Development and Small Farms. URL: https://www.famu.edu/cesta/main/index.cfm/research/rural-development-and-small-farms.
 7. КошеХ. Господарства населення: зникаючий пережиток минулого чи шлях у майбутнє. Економіка АПК. 2018. №4. С. 79-87.
 8. ПасхаверБ. Й. Продовольче самозабезпечення населення України. Економіка АПК. 2018. №1. С. 5-10.
 9. МалікМ. Й., Шпикуляк О. Г. Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств. Економіка АПК. №1. С. 11-19.
 10. МалікМ. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. Економіка АПК. № 10. С. 72-85.
 11. Шульга О. А. Стратегічні напрями аграрної політики в Україні. Економіка України. 2018. №5. С. 3-22.
 12. Бородіна О. М., Прокопа І. В. Майбутнє сільського сектору України – від екстрактивного використання до інклюзивного розвитку. Економіка України. № 11-12. С. 104-121.
 13. Мудрак Р. П., Нижник І. О. Розвиток сільських територій та продовольча безпека держави. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2019. Вип. 94. С. 131-140.
 14. Статистичний збірник «Сільське господарство України 2017». К.: Державна служба статистики, 2018. 245с.
 15. Статистичний збірник «Сільське господарство України 2012». К.: Державна служба статистики, 2013. 392с.
 16. Статистичний бюлетень «Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2009 році». К.: Державний комітет статистики України, 2009. 81с.
 17. Статистичний бюлетень «Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2010 році». К.: Державний комітет статистики України, 2010. 81с.
 18. Статистичний бюлетень «Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2011 році». К.: Державна служба статистики України, 2011. 81с.
 19. Статистичний бюлетень «Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2012 році». К.: Державна служба статистики України, 2012. 81с.
 20. Статистичний бюлетень «Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2013 році». К.: Державна служба статистики України, 2013. 82с.
 21. Статистичний бюлетень «Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2014 році». К.: Державна служба статистики України, 2014. 81с.
 22. Статистичний бюлетень «Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2015 році». К.: Державна служба статистики України, 2015. 81с.
 23. Статистичний бюлетень «Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2016 році». К.: Державна служба статистики України, 2016. 81с.
 24. Статистичний бюлетень «Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2017 році». К.: Державна служба статистики України, 2017. 81с.
 25. Мудрак Р. П., Лагодієнко В. В. Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари: порівняльний аналіз «Україна – ЄС». Економіка України. 2018. 1. С. 28-39.

Статтю було отримано 07.02.2019