УДК 338.432:631.115

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-3-12

Віталій Сергійович Ніценко
доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку i оподаткування, Міжрегіональна Академія управління персоналом
ORCID ID: 0000-0002-2185-0341
E-mail: vitaliinitsenko@gmail.com

JEL classification: Q13

Анотація

Вихідним положенням стало твердження про те, що забезпечення умов для достатнього споживання молока й молочних продуктів населенням України є одним із нагальних завдань реалізації продовольчої безпеки. Питання подолання кризи виробництва молока, яка спостерігається протягом останніх років і проявляється в стабільному скороченні обсягів і чисельності поголів’я, залишаються невирішеними, що й визначило предмет і завдання дослідження. Мету статті сформульовано як визначення основних тенденцій діяльності підприємств виробництва молока, розробку заходів з підвищення ефективності їх діяльності. Її досягнення зумовило необхідність виділення структурних елементів агровиробничого комплексу. Окремо розглянуто підгалузі молокопродуктового підкомплексу, ядро якого представлено молочним скотарством. На основі аналізу статистичних даних досліджено тенденції і темпи зміни обсягів виробництва молока, поголів’я худоби, середньорічного удою молока від однієї корови, структуру виробництва молока в розрізі господарств населення й промислового скотарства, показники рентабельності виробництва молока. З огляду на показники ефективності та експортної привабливості приділено акцентовану увагу проблемам функціонування ринку козячого молока. В результаті дослідження отримано такі висновки: домінування у молокопродуктовому підкомплексі сегменту домашніх господарств є перешкодою на шляху побудови належного механізму контролю рівня якості молочної сировини, збільшення продуктивності виробництва на основі механізації та автоматизації; нарощування економічного потенціалу молокопродуктової галузі потребує активного державного регулювання шляхом використання інструментів податкового регулювання, тарифних і нетарифних важелів для підвищення конкурентоспроможності продукції без її подальшого подорожчання; перспективним напрямком розвитку молокопродуктової підгалузі є об’єднання й кооперація дрібних виробників. Кооперація господарств населення має потенціал покращення умов реалізації економічних інтересів виробників молока шляхом посилення впливу асоціацій і об’єднань на ринку, враховуючи значну асиметрію цін.

Ключові слова: виробництво молока, економічна стійкість, молокопродуктовий підкомплекс, промислове скотарство, молочне скотарство.

Список літератури

  1. Болдуєв М. В. Напрями реформування системи управління АПК на регіональному рівні. Економіка і держава. 2007. № 7. С. 63–65.
  2. Бєлосвєт О. В., Лаврова Є. С. Фінансові інструменти підтримки молокопродуктового підкомплексу АПК: структура та перспективні напрями застосування. URL : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/17.pdf
  3. Шкоропад Л. Аналіз виробництва козиного молока в Україні. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Вип. 18(2). С. 327-334.
  4. Виробництво козячого молока в світі щорічно зростає майже на 30 %. URL: http://milkua.info/uk/post/virobnictvo-kozacogo-moloka-v-sviti-soricno-zrostae-majze-na-30
  5. Лісний В. А., Попова А. О., Безпалова Н. О. Економіка молочного скотарства Херсонщини: чверть століття переходу до ринкових відносин. Таврійський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 97. С. 58-67.
  6. Статистичний щорічник України за 2018 рік. За редакцією І. Є. Вернера. Житомир. ТОВ «БУК-ДРУК». 2019. 482 с.
  7. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
  8. Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/rrv_sgp_u.html
  9. Надходження молока на переробні підприємства у 2019 році. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/rrv_sgp_u.html

Статтю було отримано 18.07.2019