УДК 338.242.2:631.11

Дмитро Валерійович ЛИПОВИЙ
здобувач, кафедра економіки та маркетингу,
Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства імені Петра Василенка
E-mail: dlypovoy@gmail.com

Анотація

Вступ. Формування маркетингової та збутової стратегій інтегрованих підприємств має відбуватись за сценарієм використання визначеного інструментарію маркетингової діяльності через залучення 4Р.

Метою статті є опрацювання теоретичного базису щодо напрямів розвитку маркетингової та збутової політик інтегрованих підприємств із одночасним запровадженням відповідного інструментарію стратегічного управління до їх виробничо-комерційної діяльності з метою забезпечення їх подальшого розвитку.

Результати. Основними завданнями маркетингової та збутової політик є поєднання в єдину систему товарної, цінової та комунікаційної політик підприємства для формування ефективної системи розподілу продукції. Це дозволятиме управляти каналами реалізації продукції інтегрованого підприємства з головною метою – формування товарних партій, необхідних за обсягами для продажу за схемою прямого маркетингу найбільш важливим споживачам продукції первинної переробки – експортерам, збільшення обсягів реалізації своєї продукції за каналами нульового рівня, а також формувати систему розподілу продукції в часовій площині, яка спричинена особливостями та, зокрема, сезонністю в сфері агропромислового виробництва. Проектування нових інтегрованих підприємств є можливим за окремими виробничими напрямами. Так, одним з варіантів є підприємство зернового напряму.

Висновки. Запропоновано використання інструментарію формування в інтегрованих підприємствах маркетингової діяльності та збуту через виокремлення особливостей стратегічного управління на нових функціональних та операційних рівнях інфраструктури агропродовольчого ринку, а також окреслення необхідності запровадження внутрішньої вертикальної інтеграції в аграрному виробництві.

Ключові слова: маркетинг; збут; стратегія; управління; інтегроване підприємство; результативність.

Список літератури

  1. Бeрeзiн O. В., Квaщук O. В. Eфeктивнe функцioнувaння ciльcькoгocпoдaрcькoгo виробництва. Eкoнoмiкa AПК. №2. С. 26-30.
  2. Бoйкo Ю. O. Кoнкурeнтнi cтруктури ринкiв збуту тa пoтeнцiaл кoнкурeнтocпрoмoжнocтi aгрaрних підприємств. Тeoрiя i прaктикa рoзвитку aгрoпрoмиcлoвoгo кoмплeкcу тa ciльcьких територій. С. 315-317.
  3. Зiнчук Т. O. Кoн’юнктурa єврoпeйcькoгo aгрaрнoгo ринку: тeндeнцiї тa пeрcпeктиви для Укрaїни. Збiрник нaукoвих прaць Тaврiйcькoгo дeржaвнoгo aгрoeкoлoгiчнoгo унiвeрcитeту. №2 (14). С. 96–105.
  4. Iвaщeнкo O. В. Cучacнi тeндeнцiї рoзвитку мaркeтингу вiтчизняних – пiдприємcтв – вирoбникiв зерна. Збiрник нaукoвих прaць Тaврiйcькoгo дeржaвнoгo aгрoтeхнoлoгiчнoгo унiвeрcитeту. №2 (18). C. 146-153.
  5. Мандич О. В. Стратегії конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. №1 (07). С.116-120.
  6. Крacнoруцький O. O. Дeтeрмiнaнти рoзвитку cиcтeм ринкoвoгo рoзпoдiлу прoдукцiї aгрaрних підприємств. Вicник Хaркiвcькoгo нaцioнaльнoгo тeхнiчнoгo унiвeрcитeту ciльcькoгo гocпoдaрcтвa iмeнi Пeтрa Вacилeнкa. №162. С. 20–31.

Статтю було отримано 05.08.2018