УДК 334.732

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-1-18

Ігор Григорович КОСТИРКО
доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування
Львівський національний аграрний університет
Е-mail: igor_kostyrko@ukr.net
Ірина Леонтіївна ГУМЕНЮК
викладач кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж
ORCID ID: 0000-0002-3984-1419
Е-mail: vons-irina@ukr.net
Андрій Миколайович БУТОВ
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет
ORCID ID: 0000-0002-1044-3978
Е-mail: andrewbutik@yahoo.com
Степан Романович МАКАРУХА
здобувач вищої освіти кафедри обліку і оподаткування, Львівський національний аграрний університет
Е-mail: lokality@ukr.net
Олександр Анатолійович ІЛЬЇН
здобувач вищої освіти кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

JEL classification: Q13

Анотація

На основі аналізу сучасного стану діючих сільськогосподарських кооперативів в державі  та їх особливостей на території Львівської області визначено основні проблеми розвитку цієї організаційно-правової форми. Встановлено, що функціонування сільськогосподарських кооперативів на території Львівської області, все ще перебуває у зародковому стані через недосконалість інституційного середовища, а їх виробничі і економічні результати не мають істотного впливу на загальний економічний стан аграрного сектору та добробут селян. Проведено порівняння динаміки зареєстрованих кооперативів по Україні із фактично діючими. Показано, що розвитку кооперативного процесу сприяє зміна загальної соціально-економічної ситуації в галузі, запровадження органами державної влади новітніх форм і методів організації економічної діяльності на селі, що реалізуються на проектній основі. Обґрунтовано висновки про те, що створення і функціонування кооперативів є результатом інституціональних змін, а кооперативні організаційні форми можна розглядати як певний соціальний капітал. Встановлено, що основними проблемами розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні є: незавершеність структурної перебудови аграрної сфери, слабка матеріально-технічна база кооперативів, особливо на фондомістких напрямах сільськогосподарського виробництва, недоступність кредитів та слабка фінансова підтримка сільськогосподарської кооперації з боку держави. Показано, що державна політика має бути спрямована на створення умов для розвитку сільськогосподарської кооперації, активізацію діяльності кооперативів, державну підтримку і правовий захист кооперації, оптимізацію податкової політики шляхом диференціації ставок податків та полегшення доступності кредитів для сільськогосподарських кооперативів, що дозволить посилити конкурентоспроможність кооперативного сектору та зміцнити  сільські домогосподарства. Рекомендовано в подальших дослідженнях звернути увагу на усунення виявлених перешкод, насамперед, інституціонального характеру, в прискоренні розвитку сільськогосподарських кооперативів як організаційно-правової форми, що має значний потенціал для свого розвитку.

Ключові слова: сільськогосподарські кооперативи, організаційно-економічна форма, кооперативний рух, виробничі кооперативів, обслуговуючий кооператив.

Список літератури

 1. Калетнік Г. М. Складові розвитку сільських територій та моделі аграрного підприємництва і кооперації. Розвиток малого і середнього підприємництва та кооперації на селі. Проблеми та перспективи: зб. матеріалів наук. конф. і навч.-практ. семінару. Вінниця, 2015. С. 5–13.
 2. Малік М. Й., Зіновчук В. В. Кооперативні відносини в аграрному секторі. Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. Київ, 1996. 374 с.
 3. Писаренко В. В. Маркетинг овощной продукции: Организационно экономический механизм интеграции участников овощного рынка. URL: http: // agromage. com
 4. Романова Л. В. Розвиток маркетингових кооперативів в овочівництві як напрям формування ділових партнерських сіток. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер.: Економічні науки. 2013. № 4. С. 57–63.
 5. Ціхановська В. М. Сучасний стан та проблеми розвитку кооперативного руху в Україні. Продовольчі ресурси: зб. наук. праць. Серія: Економічні науки / НААН; Ін-т прод. ресурсів НААН. Київ: ННЦ «ІАЕ», №4. С. 31–37
 6. Чорнопищук Т. І. Кооперативний рух як фактор стабільного розвитку аграрного сектору економіки. Розвиток малого і середнього підприємництва та кооперації на селі. Проблеми та перспективи: зб. матеріалів наук. конф. і навч.-практ. семінару. Вінниця, 2015. С. 26–35.
 7. Розвиток кооперативних відносин в аграрному секторі України. Монографія
  / М. А. Лендєл, В. К. Збарський, М. П. Талавиря, Л. М. Газуда. Київ: Вид-во НУБіП України, 2016. 307 с.
 8. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України № 5495-IV ВР від 20.11.2012. URL: https: // zakon. rada. gov. ua / laws / show / 5495–17
 9. Малік М. Й., Лузан Ю. Я. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК. Економіка АПК. 2010. № 3. С. 3–9.
 10. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Статтю було отримано 10.12.2019