УДК 657

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-29

Олег Миколайович КОЛОДІЗЄВ
доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри банківської справи і фінансових послуг
Харківський національних університет імені Семена Кузнеця
ORCID ID: 0000-0002-6715-2901
Е-mail: kolodizev107@ukr.net

JEL classification: G21; M41; O31; L22

Анотація

Вступ. У зв’язку з кризовими явищами у вітчизняній економіці відбувся занепад галузі виробництва. Через зростання конкуренції на вітчизняному й світовому ринках окремі підприємства не мають належних темпів розвитку. Це спонукає до створення фінансово-промислових груп. В умовах цифрової економіки одним із найважливіших факторів підтримання конкурентоспроможності таких суб’єктів господарювання є інноваційна діяльність. У зв’язку з цим поглибленого дослідження вимагає питання обліку.

Метою дослідження є визначення аспектів формування обліково-інформаційної підтримки банківських інновацій у діяльності фінансово-промислових груп в умовах цифрової економіки.

Результати. Охарактеризовано стан вітчизняної економіки й акцентовано увагу на занепаді виробничого сектору. Окреслено вплив інтеграції та глобалізації на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Охарактеризовано роль фінансово-промислових груп у національній економіці, розкрито їх сутність. Доведено необхідність державного сприяння у підтримці діяльності фінансово-промислових груп. Виділено ключові особливості поняття «фінансово-промислова група. Підкреслено вагомість і виділено функції банків у складі фінансово-промислових груп. Встановлено причинно-наслідковий зв’язок утворення фінансово-промислових груп, надана його характеристика з урахуванням умов цифровізації економіки. Виділено негативні сторони діяльності фінансово-промислових груп. Визначено специфічні особливості обліково-інформаційної підтримки інноваційної діяльності фінансово-промислових груп в умовах цифровізації економіки відповідно до характеристик поняття фінансово-промислової групи та причино-наслідкового зв’язку їх існування.

Висновки. Формування обліково-інформаційної підтримки інноваційної діяльності фінансово-промислової групи повинно здійснюватися з урахуванням специфіки діяльності її учасників і відповідно до тенденцій цифровізації економіки.

Ключові слова: обліково-інформаційна підтримка, фінансово-промислова група, інновації, інноваційна діяльність, банк.

Список літератури

  1. КузнецовА. В. Зниження інвестиційного ризику шляхом міжкорпоративної інтеграції фінансовопромислових груп. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 16. С. 25-31.
  2. БондарчукМ., Волошин О., Вівчар О.·Фінансово-кредитне регулювання інноваційного розвитку фінансово-промислових груп в контексті їхньої антикризової діяльності. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. 2019. № 1 (12), С. 67-74.
  3. ВенгерВ. В. Теоретичні засади формування фінансово-промислових груп. Економічний аналіз. 2013. Том 14. №1. С. 46-53.
  4. ВоробйовЮ. М. Інтеграція капіталів учасників фінансово-промислових груп. Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. 2009. № 1. С. 14-19.
  5. ЖихарцеваО. Роль банків у діяльності фінансово-промислових груп. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 1/2 (46/47). Ч. 2. С. 100-106.
  6. АкімоваІ. М., Щербаков О. С. Стимули вертикальної інтеграції ULR:http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article%3fshowHidden=1&art_id=47403&cat_id=47047&ctime=1152775650390>.
  7. КантаєваО. В. Бухгалтерський облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств: організація і методологія. Житомир, 2010. 424 с.
  8. Шмігельська З. Банківські інновації: суть, необхідність і розвиток. Вісник Національного Банку України. 2014. № 2. С. 34-41.

Статтю було отримано 15.09.2019