УДК 331.101.3

Тетяна Олександрівна КИРИЧЕНКО
старший викладач кафедри іноземних мов,
Сумський національний аграрний університет

Анотація

Вступ. Сучасний етап світогосподарського розвитку характеризується розширенням масштабів економічної діяльності, яке супроводжується стиранням національних бар’єрів і все більшою відкритістю світових ринків через розвиток міжнародного бізнесу. Як на світовому ринку, так і на вітчизняному, лідерство компаній забезпечується завдяки ефективному використанню людських ресурсів, які визначають унікальність бізнес-структур у ринковому середовищі і тим самим дозволяють підвищувати конкурентоспроможність компаній в сучасних умовах.

Мета статті полягає у визначенні місця людського капіталу в системі управління персоналом аграрних підприємств за умов активізації інтеграційних процесів.

Результати. Надано основні напрями вдосконалення організаційно-економічних та правових засад розвитку людського капіталу в системі управління персоналом аграрних підприємств, які включають економічні, соціальні та правові засади, які декомпозуються на відповідні складові. До організаційних чинників віднесено такі, впровадження в діяльність підприємства яких забезпечує високий рівень організації виробництва та використання ресурсів, в чому числі й людських. До економічних чинників віднесено такі, при застосуванні на підприємствах яких воно може отримати більш якісні, висококваліфіковані трудові ресурси, персонал який зможе працювати, застосовуючи всі свої вміння, весь потенціал, буде зацікавлений у своїй роботі і, як результат впливатиме на ефективну роботу підприємства, забезпечуючи йому прибуток і конкуренто-здатність. Серед правових засад розвитку виокремлено локальні нормативно-правові акти з питань управління персоналом, застосування методів правового регламентування праці та Закони України з питань праці та господарської діяльності.

Список літератури

  1. МихайловаЛ. І. Сучасні проблеми та перспективи кадрового забезпечення ЗЕД в аграрному секторі економіки. Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції та П’ятнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, Київ, 14 травня 2015 р. / Редкол.: Ю. О. Лупенко, Я. М. Гадзало, М. Я. Дем’яненко та ін. К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. 596 с.
    С. 220-224.
  2. Erazmus+ – программа Європейського Союзу. URL: http://erasmusplus.org.ua/
  3. SABIT – міжнародна програма стажувань при Міністерстві Торгівлі США. URL: http://www.sabitprogram.org/index.php?option=displaypage&Itemid=50&op=page&SubMenu
  4. Про професійний розвиток працівників: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/4312-17
  5. ПрошакГ. В. Нормативно-правове забезпечення розвитку людського капіталу як чинник економічної безпеки України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. 2011. Вип.  С. 10-18. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_e_2011_2_4
  6. МазнаТ. О. Проблеми розвитку трудових ресурсів в умовах глобалізації. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи та пріоритети розвитку людського капіталу в умовах глобалізації». Управління розвитком. Збірник наукових статей. № 4, 2006 р., Харків. Вид. ХНЕУ, 2006. С. 13–
  7. КопецьГ. Р. Актуальні проблеми формування та розвитку персоналу підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 720: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 30–37.

Статтю було отримано 24.09.2018