УДК 338.432.-631.152

Тетяна Миколаївна ХАРЧЕНКО
кандидат еконмічний наук, старший викладач кафедри менеджменту
Сумський національний аграрний університет
E-mali: Zirka-84@ukr.net
Анна Валеріївна ШЕСТАКОВА
кандидат еконмічний наук, доцент кафедри менеджменту та адміністрування
ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», м. Київ

JEL classification: Q12; M21; R15

Аннотація

Вступ. У статті обґрунтовано роль ризик-менеджменту за сучасних умов господарювання. Розглянуто характеристики показників, які застосовуються при діагностиці ризикостійкості підприємства. Здійснено розрахунок інтегрального показника за сукупністю коефіцієнтів.

Результати. Розраховано коефіцієнт  якості ресурсу, який  відображає достатність внутрішнього потенціалу підприємства. За допомогою  коефіцієнта загрози ресурсу виявлено негативний вплив чинників зовнішнього середовища на збереження ресурсного потенціалу. Оцінено ступінь впливу внутрішніх ризиків підприємства на величину ресурсного потенціалу за допомогою коефіцієнта загрози ресурсу.

Оцінено фактори, зокрема: виробничі, фінансові, трудові та  управлінські; подано градацію бальної оцінки. Сформовані фактори, що відображають внутрішню вразливість та зовнішні загрози ресурсу, формуються відповідно до особливостей самого підприємства, враховуючи географічні межі його функціонування, галузь та види діяльності, етап життєвого циклу тощо, а також параметри макросередовища, що сформувалися на момент дослідження. Згідно матриці оцінки ризиків застосовано таблицю відповідності значень ризикостійкості та ймовірності виникнення ризику.  Проведено опис низького, середнього та високого рівня ризикостійкості. Виокремлені істотні переваги до методичного підходу оцінки ризикостійкості підприємства.

Висновки. Як результат, обґрунтовано роль ризиків на підприємствах в сучасних умовах. Виявлено, що надмірне зростання грошово-матеріальних витрат підприємства призводить до появи високого ризику. Фізичне й моральне старіння техніки призводить до появи помірного (критичного) ризику, а зниження врожайності та нераціональне використання ресурсного потенціалу підприємства спричиняють появу слабкого (припустимого) ризику.

Ключові слова: ризик, управління ризиками, ризикостійкість, оцінка ризиків, підприємство, ресурси підприємства.

Список літератури

  1. Горго І. О. Ризики як ключовий об’єкт управлінської діяльності аграрних підприємств. Науковий вісник НУБіП України, 2018. № 284. C. 288-298.
  2. Лисенко В. Корпоративна стратегія управління ризиками в агробізнесі. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2017. Vol. 3. No. 4. pp. 97–108.
  3. Schieg M. Risk management in construction project management, Journal of Business Economics and Management, 7:2, 77-83, http://dx.doi.org/1080/16111699.2006.9636126
  4. Osuagwu C. O., Chikaire J. U., Anaeto F. C., Oparaojiaku J. O. Analysis of Agricultural business risks management strategies among rural Farmer entrepreneurs in Imo State, Nigeria. Scholarly Journal of Agricultural Science, 2017. Vol. 7(2). P. 50-56.
  5. РудичО. О. Теоретичні засади механізму управління ризиками сільськогосподарських підприємств. Агросвіт, 2017. № 24. С. 15-19.
  6. ЛитвинчукІ. Л. Якобчук В. П. Управління економічними ризиками корпоративних підприємств в агробізнесі : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2012. 160 с.
  7. Lipinska I. Crop and livestock insurance as risk management instruments in Polish agriculture compared to the EU regulations. EU Agrarian Law, 2016. 5, pp. 48-59. https://doi.org/10.1515/eual-2016-0007.
  8. Balezentis T., Streimikienė, D., Melnikienė, R., & Yu, Z. Non-parametric analysis of yield risk in Lithuanian crop farming. Journal of Business Economics and Management, 18(3), pp. 521-536. https://doi.org/10.3846/16111699.2017.1322633

Статтю було отримано 09.12.2018