УДК 339.168.6:338.47

Наталія Йосипівна БАСЮРКІНА
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління бізнесом
Одеської національної академії харчових технологій
Наталія Володимирівна ЛАГОДІЄНКО
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Миколаївського національного аграрного університету
Наталія Володимирівна ТУРЛЕНКО
кандидат економічних наук, здобувач Одеської національної академії харчових технологій

JEL classification: E22; H54; Q14

Анотація

Вступ. Сучасний розвиток аграрного сектору на всіх рівнях не можливо реалізувати ефективно в умовах значних трансформаційних змін, глобальних викликів і складного економічного середовища. Суб’єкти господарювання в аграрному секторі потребують підтримки на державному рівні інвестиційного забезпечення відтворювальних процесів з метою посилення своєї конкуренто-спроможності, що в цілому позитивно вплине на всі інші суміжні галузі.

Метою статті є дослідження необхідності участі держави у процесі залучення інвестицій в розвиток аграрного сектору.

Результати. Виокремлено чинники, які впливають на інвестиційний процес в аграрній сфері: ті, які залежать від товаровиробника, та такі, які не залежать від нього. Визначено важелі прямої та непрямої дії регулювання інвестиційного середовища з боку держави. Наголошено на послабленні ролі державного регулювання і підтримки агропромислового комплексу в Україні на противагу прикладам європейських країн. Узагальнено досвід фінансування сільськогосподарських підприємств в Німеччині. При обґрунтуванні напрямів державного регулювання в аграрній сфері доцільно враховувати досвід країн із перехідною економікою (Польщі, Словенії та ін.), що передбачає відмову від суцільної підтримки в напрямку запровадження окремих заходів стимулювання активності суб’єктів аграрного бізнесу з боку держави.

Висновки. Відсутність достатніх обсягів внутрішніх фінансових ресурсів потребує використання досвіду міжнародного інвестиційного співробітництва, врахування його позитивних і негативних сторін, що мають місце у соціально-економічному житті інших країн. Аналіз порівняльних переваг України у міжнародному поділі праці, динаміки прямих іноземних інвестицій в основні галузі її економіки, їх географічної і галузевої структури доводять доцільність використання прямих іноземних інвестицій в якості придатної форми міжнародного інвестиційного співробітництва.

Ключові слова: оцінка, інвестиції, проекти, інвестування, регіональний розвиток, залучення інвестицій, державна підтримка, інвестування.

Список літератури

 1. Демьяненко С. І., Хорунжий М. Й., Боброва О. Г. Економіка і організація агропромислових формувань. Київ : КНЕУ, 2006. 181 с.
 2. ЛагодієнкоН. В. Дослідження регіональних особливостей розвитку інвестиційних процесів в агропромисловому виробництві. Бізнес-навігатор. 2011. № 1. С. 95-99.
 3. Задихіна О. Є. Основні засади інвестиційної діяльності підприємств АПК: дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04. Міжнар. університет бізнесу і права, Херсон, 2010. 194 с.
 4. Ланченко Є. О. Формування і реалізація інвестиційної політики в аграрному секторі економіки України. Агроінком. 2005. № 11-12. С. 59–64.
 5. Онегіна В. Зміна аграрної парадигми та державна аграрна політика у розвинутих країнах. Економіка України. 2005. № 11. С. 65.
 6. Дуброва А. Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва: дис. … доктора екон. наук : 08.00.03. Київ, 2008. 478 с.
 7. Непочатенко О. О. Сучасні проблеми кредитування сільськогосподарських . Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. 2003. Вип. 56. С.130–138.
 8. Хандруев А. А. Деньги в экономике современного капитализма. М. : Мысль, 1983. 348с.
 9. Чорний Р. В. До питання залучення інвестиційних ресурсів в АПК України. Галицький економічний вісник. 2009. № 2. С. 177–180.
 10. Алферьев В. П. Экономическое регулирование рынка агроресурсов в условиях финансового кризиса. Техника и оборудование для села. 2010. № 1. С. 13–15.
 11. Барбасов С. Лизинговые операции с сельскохозяйственной техникой. АПК: Экономика, управление. 2001. № 8. С. 61–66.
 12. Лишанский М. Л., Круш З. А., Маслова И. Б. Финансы сельскохозяйственных предприятий / под общ. ред. М. Л. Лишанского. М.: КолосС,2004. 376 с.
 13. Толмачев В. А. Инвестиционная привлекательность в системе корпоративного управления предприятием. Собственность и рынок. 2008. № 3. С.11.
 14. ПлехановД. О. Наукове забезпечення державного управління агропромисловим виробництвом в Україні: дис. … доктора екон. наук : 25.00.02. К., 2010. 475 с.
 15. Левченко Н.М. Принципи державного регулювання інвестиційного розвитку АПК в умовах інтеграції до Європейського простору. Агросвіт. №11. С. 36-42.
 16. Шпак Ю. В. Розвиток агропромислового виробництва в регіоні: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.07.02. – Черкаський держ. технологічний ун-т, Черкаси, 2006. 223 с.
 17. Лагодієнко В. В. Реалізація інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності у харчовій галузі. Бізнес-Навігатор: науково-виробничий журнал Міжнародного університету бізнесу і права. Херсон, 2013. №2 (31). С. 178-183.
 18. Лагодієнко В. В., Стоян О. Ю. Стан, проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку Миколаївської області. Таврійський науковий вісник. 2008. Вип. 59. С. 255-263.
 19. Ковальов В. В. Державне регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкового розвитку аграрної сфери: автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01. – Дніпропетровський держ. аграрний ун-т., Дніпропетровськ, 2005.  232 с.

Статтю було отримано 03.12.2018