УДК 658.7:658.8

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-45

Олександра Валеріївна Мандич
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та медіакомунікацій,
Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-4375-2208
E-mail: Ol.mandych@gmail.com
Наталя Миколаївна Бабко
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та медіакомунікацій,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенкa
ORCID ID: 0000-0002-7620-9500
E-mail: Natalia.babko@ukr.net
Софія Іванівна Співак
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій, Луганський національний аграрний університет
E-mail: sispivak@gmail.com

JEL classification: M31

Анотація

В статті досліджені питання реінжинірингу бізнес-процесів інтегрованих підприємств. Визначено, що вплив на ефективність ринкової діяльності пов’язаний з використанням маркетингового й логістичного інструментарію. Новітні управлінські системи дозволятимуть поєднувати функції (виробничі та комерційні) у своїх стратегіях для досягнення максимального ефекту при позиціонуванні інтегрованих підприємств на різних ринках. Доведено, що формування управлінської системи інтегрованого підприємства має відбуватися на засадах системності, комплексності, цілісності та єдності. Ідентифіковано, що при застосуванні маркетингово-логістичної системи й при виході інтегрованого підприємства на цільовий ринок особливого значення набувають питання маркетингу партнерських відносин. Представлені основні чинники впливу та фактори формування клієнтоорієнтованого управління на підприємствах. Визначено, що реінжиніринг бізнес-процесів вимагає опрацювання поєднаної внутрішньої системи маркетингу і логістики у відповідності до змін ринкового середовища. Окреслено, що для отримання кращих результатів в системі менеджменту інтегрованих підприємств слід формувати маркетингову логістику. Доведена необхідність використання маркетингу через двовекторне розуміння, а логістики – в більш ширшій управлінській сфері. Маркетингова логістика враховує всі особливості виробничо-комерційної діяльності інтегрованих підприємств. Представлено, що концепція маркетингово-логістичного управління в процесі реінжинірингу бізнес-процесів інтегрованих підприємств матиме свій окремий функціонал. Визначений набір функцій є поєднанням маркетингу й логістики. Ідентифіковано необхідність залучення інструментарію маркетингу партнерських відносин при реінжинірингу інтегрованих підприємств через особливості виробничої і комерційної складових їх діяльності. Доведено, що поєднання основної діяльності може мати цільові ринки в різних сферах, тому поєднання внутрішніх маркетингових і логістичних стратегій в одну єдину є вирішальним етапом їх ефективного розвитку.

Ключові слова: маркетинг, логістика, реінжиніринг бізнес-процесів, інтегроване підприємство,  маркетингові  відносини, стратегії,  ефективність.

Список літератури

 1. Бабко Н. М., Калініченко С. М., Микитась А. В. Харчевнікова Л. С. Маркетингове управління: особливості імплементації в систему менеджменту аграрних підприємств. Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. 2019. Вип. 202. С. 299-307.
 2. Бабко Н. М., Микитась А. В., Науменко І. В. Механізм формування ідеї для стратегічного маркетингу суб’єктів агробізнесу. Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. 2019. Вип. 206. С. 298-305.
 3. Батюк Л. А., Квятко Т. М., Бабко Н. М. Транснаціоналізація національних економічних систем в умовах глобалізації. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 200. С. 95-103.
 4. Варес А. Ю. Маркетинговая логістика. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. №535. С. 84-88.
 5. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. К.: КНЕУ, 2008. 268 с.
 6. Дойль П. Маркетинг, ориентирований на стоимость / пер. с англ.; под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб. : Питер, 2001. 480 с.
 7. Квятко Т.М. Генезис наукових основ теорії конкуренції. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. 2017. Вип. 182. С. 154-162.
 8. Квятко Т.М. Співвідношення категорій «ефективність» та «конкуренто-спроможність»: теоретичні засади досліджень, загальні риси та особливості. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва: Економічні науки. 2014. Вип. 3. С. 157-162.
 9. Крикавський Є.В., Чухрай H.I., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Київ: Вид-во «Кондор», 2007. 336 с.
 10. Науменко І.В. Складові механізму забезпечення економічного зростання сільського господарства. Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 177. С. 99-109.
 11. Нікітіна О.М. PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємства. Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 177. С. 160-165.
 12. Нікітіна О.М. Особливості впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги. Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. 2016. Вип. 174. С. 212-218.
 13. Романюк І.А. Нові чинники та концепції здійснення інтенсифікації сільського господарства. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Вип. 4. С. 60-63.
 14. Сєвідова І.О., Лещенко Л.О. Стан, проблеми та перспективи розвитку овочівництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. Вип. 12. С. 28-33.
 15. Смиричинський В. В. Основи логістичного менеджменту. Тернопіль: Економічна думка, 2003. 239 с.
 16. Чухрай Н. І., Патора Р. Інновації та логістика товарів; Національний ун-т «Львівська політехніка», Громадська вища школа підприємництва та управління в м. Лодзі, Республіка Польща. Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2001. 262 с.
 17. Abratt R., Russel J. Relationship marketing in private banking in South Afrika. International Journal of Bank marketing. 1999. Vol. 17, 1. P. 5–19.
 18. Gronroos C. A service quality model and its marketing implications. Europien Journal of Marketing. 1991. № 4. Р. 36-44.

Статтю було отримано 11.09.2019