УДК [334.716:69]:330.322

Валентина Якубів,
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування

На регіональний ринок праці впливають різноманітні соціально-демографічні й економічні явища та процеси, що відбуваються в регіоні, у тому числі й прикордонне співробітництво. Завдяки підвищенню ролі прикордонних регіонів на міжнародній арені, особливо в умовах європейської інтеграції, розширюються можливості співробітництва відповідних територій сусідніх країн у вирішенні низки соціальних і економічних питань, серед яких важливістю відзначаються зменшення масштабів нелегальної трудової діяльності. У прикордонних регіонах України, як і інших, характерною негативною ознакою ринку праці визначено розвиток нерегульованих (нетіньових) соціально-трудових відносин. В цих умовах особливої актуальності набуває потреба вдосконалення системи регулювання ринку праці. При цьому цільовим орієнтиром виступає створення умов для формування інституціолізованого регульованого ринку праці.

Відтак розробка і впровадження концептуальних засад регулювання й забезпечення розвитку ринку праці прикордонного регіону є однією з найбільш актуальних проблем. Саме вирішенню названих проблем присвячена монографія Павліхи Н.В., Цимбалюк І.О., Уніги О.В. «Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону»[1], яка є вкладом авторів у розвиток економічної науки.

Монографія відзначається змістовністю, логічно ув’язаною, чіткою схемою побудови і викладення матеріалу – складається із трьох розділів, що комплексно розкривають досліджувану проблему. Особливий інтерес становлять дослідження автора щодо теоретико-методичних основ розвитку та регулювання ринку праці прикордонного регіону. Зокрема, автором poзpoблeнo кoнцeпцiю регулювання та розвитку ринку праці прикордонного регіону, яка базується на кoмплeкcнoму пiдxoдi дo розкриття механізму державного, ринкового й колективно-договірного впливу на ринок праці на основі системної взаємодії заходів інституційного, організаційно-економічного, інформаційного забезпечення соціально-трудових відносин із застосуванням просторового й інституційного підходів до їх реалізації. Реалізація концептуальних засад регулювання та розвитку ринку праці прикордонного регіону, що представляють собою наукову цінність, передбачає формування системи регулювання ринку праці з орієнтиром на формування інституціолізованого регульованого ринку праці та ґрунтується на правовій основі економічної поведінки його суб’єктів, розвиненості соціального партнерства, колективних й індивідуальних договірних відносин в умовах прикордонного співробітництва.

Досить вдалим є авторський підхід до виокремлення етапів аналізу ринку праці прикордонного регіону. Представлена в роботі методика аналізу розвитку ринку праці прикордонного регіону передбачає проведення інтегральної оцінки, в основу якої покладено розрахунок інтегрального індексу й побудову багатофакторної регресійної моделі регіонального ринку праці, що відображають вплив його елементів (попиту, пропозиції та ціни на робочу силу) на рівень розвитку ринку праці.  З огляду на те, що Волинська область межує з Республікою Польща, авторами виявлено особливості, притаманні ринку праці прикордонного регіону. Доведено, що сусідство з більш економічно розвинутими регіонами, які формують попит на трудові ресурси з кращою пропозицією умов праці й заробітку, може провокувати відтік робочої сили за кордон, підвищення рівня нелегальної зайнятості та прихованого безробіття.

Значний практичний інтерес становлять практичні рекомендації щодо розвитку ринку праці та вдосконалення регулювання ринку праці прикордонного регіону, а саме: створення робочих місць за допомогою стимулювання зацікавленості роботодавців і зменшення обсягів тіньової зайнятості; забезпечення продуктивної зайнятості та оптимізація її структури; підвищення ефективності регулювання трудової міграції; створення інформаційно-комунікативного середовища на ринку праці; посилення інституційного забезпечення ринку праці; розвиток міжрегіонального партнерства й створення координаційного центру зайнятості.

Отже, за змістом та структурою монографія є новаторською. Отримані результати можуть бути корисними для наукових працівників, органів державної влади, викладачів економічних дисциплін, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів. На наш погляд, визначена структура монографії та її зміст дозволить практикам та зацікавленим особам підвищити свій загальноосвітній рівень в питаннях розвитку та регулювання ринку праці.