УДК: 332.72 (477)

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-5

Руслан Миколайович ШЕЛУДЬКО
перший проректор, кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва,
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
ORCID ID: 0000-0001-5287-2773
E-mail: ruslansheludkooo@gmail.com
Дмитро Олександрович ГОПЦІЙ
кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління земельними ресурсами та кадастру,
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
ORCID ID: 0000-0001-7430-1154
E-mail: dmytro.goptsii@gmail.com

JEL classification: Q15; Q24

Анотація

Вступ. У статті розглянуті передумови запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні. Акцентовано увагу на особливостях у порівнянні з іншими країнами, що мають значення при виборі української моделі обігу земель сільськогосподарського призначення.

Метою статті є системне дослідження існуючих у світі моделей обігу земель сільськогосподарського призначення та визначення найбільш доцільної для України в сучасних геополітичних умовах.

Результати дослідження. Запропоновано класифікацію моделей обігу земель сільськогосподарського призначення за суб’єктами, що можуть бути учасниками ринку. На основі аналізу моделей обігу земель сільськогосподарського призначення, що існують в різних країнах світу, визначені складові, які потребують чіткої регламентації в українській моделі. До них віднесені: суб’єкти, що можуть бути учасниками ринку; наявність або відсутність спеціальних суб’єктів; наявність або відсутність пріоритету на купівлю земель сільськогосподарського призначення; максимальна площа земель сільськогосподарського призначення, що може бути передані в приватну власність одній особі; механізм забезпечення продовольчої безпеки; механізм державного регулювання ринку. Розглянуто вплив кожної складової на моделі ринку в різних країнах. Доведено, що всі країни, ринкові моделі яких вважають успішними, мають високий рівень державного регулювання, що спрямоване на захист національних інтересів і підтримку вітчизняних фермерських господарств сімейного типу.

Висновки. Запропоновано для України селозберігаючу модель обігу земель сільськогосподарського призначення, яка передбачає надання селянам пріоритету в купівлі земель сільськогосподарського призначення, створення Державного земельного

банку та Державного резерву земель сільськогосподарського призначення, що не можуть передаватися у приватну власність з метою гарантування продовольчої безпеки країни.

Ключові слова: обіг земель сільськогосподарського призначення, ринок землі, мораторій, модель ринку, модель обігу земель сільськогосподарського призначення.

Список літератури

 1. Аграрна реформа в Україні: монографія / [П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко та ін.]; за ред. П.І. Гайдуцького. К.: ННЦ ІАЕ, 2005. 424 с.
 2. Добряк Д.С., Шкуратов О.І. Формування і розвиток ринкових земельних відносин на теренах України. Збалансоване природокористування. № 1. С. 6-17.
 3. Жук В.М. Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України: наукова доповідь. К.: ННЦ ІАЕ, 2017. 128 с.
 4. Лупенко Ю.О., Ходаківська О.В. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. № 12. С. 5-15.
 5. Мартин А.Г. Регулювання ринку землі в Україні: монографія. К.: Аграр Медіа Груп, 2011. 254 с.
 6. Могильний О.М., Ходаківська О.В. Вплив агрохолдингів на розвиток аграрного сектору країни. Економіка та держава. № 6. С. 4-9.
 7. Stupen R., Stupen M., Ryzhok Z. and Stupen O. (2019). «Modeling of the effective functioning of the agricultural lands market in Ukraine». Geodesy and Cartography, 45(2), pp. 96-101.
 8. Третяк А.М., Третяк Н.А. Сільськогосподарський земельний ринок у зарубіжних країнах та в Україні: проблеми цін та інституційного середовища. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. № 1. С. 72-80.
 9. Ходаківська О.В., Юрченко І.В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС. Економіка АПК. 2017. № 5. С.78-85.
 10. Ходаківська О.В., Юрченко І.В. Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Ізраїлі. Економіка АПК. № 2. С.84-92.
 11. Ходаківська О.В., Юрченко І.В. Модель регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Румунії. Ефективна економіка. 2018 № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/3.pdf
 12. Ходаківська О.В., Юрченко І.В. Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення у Франції. Економіка та Держава. 2018. №3. С. 17-21.
 13. Левек Р., Ходаківська О.В., Юрченко І.В. Моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в країнах Європейського Союзу. Економіка АПК. № 10. С. 5-12.
 14. Юрченко І.В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід Польщі. Економіка АПК. №4. С. 88-94.
 15. Юрченко І.В. Управління земельними ресурсами в контексті реалізації земельно-кадастрової політики Європейського Союзу. Економіка АПК. 2017. №9. С. 63-69.
 16. Юрченко І.В. Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в США. Економіка АПК. №10. С. 96-105.
 17. Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine, nos. 846/16 and 1075/16, ECHR, 22 May, Available at: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{ %22itemid %22:[ %22001-183128 %22]}
 18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Проект Закону України № 2178-10 від 10. 10. 2019 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059
 19. Про ринок земель: Проект Закону України №9001-д від 07.12.2011 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=41981
 20. Кулинич П. Правове регулювання ринку сільськогосподарських земель за участю фермерів: досвід Недерландів, ФРН, Франції та Польщі. Землевпорядний вісник. № 6. С. 16-21.
 21. Ломакович В., Уньковська Т., Ільченко В., Богдан Т. Існуючі загрози для України та необхідні запобіжники. Землевпорядний вісник. № 10. С. 2–9.
 22. Романовська О. Міжнародний досвід земельної реформи: чому немає панацеї. Проект «Популярна економіка: моніторинг реформ». 2013. № 11. 26 с. URL: http://cost.ua/files/land-reform/case-ukraine_land_reform.pdf
 23. Дехтяренко В. На кону наша земля – чверть планетного чорнозему. Землевпорядний вісник. № 10. С. 22-25.
 24. Ломакович В., Уньковська Т., Ільченко В., Богдан Т. Існуючі загрози для України та необхідні запобіжники. Землевпорядний вісник. 2019. № 11. С. 12-21.
 25. Моніторинг земельних відносин в Україні: 2016-2017: Статистичний щорічник. URL: https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/monitoring.pdf

Статтю було отримано 11.10.2019