УДК 332.135:658(075.8)

Руслан Петрович МУДРАК
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки
Уманськии національнии університет садівництва
Е-mail: mrp1974@ukr.net
Наталія Іванівна МОІСЄЄВА
кандидат філософських наук, доцент, кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін,
Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Е-mail: kntusgunesco96@gmail.com

Анотація

Вступ. В статті розглянуто й систематизовано погляди науковців стосовно виникнення й визначення дефініцій «ринок», «ринок туристичних послуг», «регіон». Обґрунтовано поняття «ринок туристичних послуг» з характеристикою регіональних особливостей його формування. Сформовано авторське бачення поняття «регіональний ринок туристичних послуг» як сукупності економічних відносин, які формуються під впливом кон’юнктури ринку для забезпечення купівлі-продажу специфічних туристичних товарів і послуг, на визначеній території з урахуванням регіональної специфіки його функціонування.

Метою статті є висвітлення й обґрунтування питань, пов’язаних з виникненням ринку туристичних послуг і формування авторського бачення розуміння поняття «ринок туристичних послуг» з урахуванням регіональної специфіки його функціонування.

Результати. Для досягнення цілей і завдань у статті доведено, що товаром на ринку туристичних послуг виступає туристичний продукт. Ринок туристичних послуг – це система відносин між суб’єктами ринку (виробниками туристичних продуктів, платоспроможними споживачами, посередниками). Споживачами туристичних послуг є туристи. Чистими посередниками між туристами та виробниками послуг виступають туристичні агентства, клуби, асоціації. Суб’єктами туристичного ринку також є і виробники супутніх послуг і товарів – рекламні компанії, засоби мас медіа, виробники товарів «внутрішнього експорту».
Доведено, що господарським механізмом функціонування ринку туристичних послуг виступає система дій економічних важелів постійного врівноваження попиту й пропозиції туристичних продуктів / послуг в умовах глобалізаційного впливу та загострення конкуренції. Структура пропозиції на туристичному ринку характеризується явною перевагою послуг, які створюються в галузях, спеціалізованих для задоволення попиту туристів, і в галузях, які одночасно задовольняють попит місцевого населення. Детермінантами новітньої туристичної пропозиції виступають: платоспроможний попит, кількість виробників туристичних послуг, рівень розвитку туристичної галузі в цілому, рівень використання потенціалу туристичних ресурсів, ціна (обсяг пропозиції зростає при зростанні ціни).

Висновки. Туристичний ринок – це складне й багатоаспектне поняття, яке найчастіше визначається у таких смислових значеннях: складова загального ринку товарів і послуг, що підпорядковується дії економічних законів товарного виробництва й товарного обігу; сфера реалізації товарів і послуг, яка задовольняє потреби подорожуючих осіб у місцях їх тимчасового перебування; сукупність економічних відносин, яка об’єднує попит і пропозицію для забезпечення купівлі-продажу специфічних туристичних товарів і послуг у даний час і в даному місці; сукупність всіх фактичних і потенційних споживачів, які купують або можуть купити товари й послуги туристичного призначення. Категорія «регіональний ринок туристичних послуг» нами визначається як сукупність економічних відносин, які формуються під впливом кон’юнктури ринку для забезпечення купівлі-продажу специфічних туристичних товарів і послуг, на визначеній території з метою сприяння підвищення її конкурентоспроможності й економічному розвитку, скоординована діяльність яких забезпечує сталий синергетичний ефект.

Список літератури

 1. ЛевицкаяЭ. В. Организация предпринимательства в туризме. Донецк: ДИТБ, 2000. – 306 с.
 2. ТкаченкоТ. І. Індикатори розвитку туризму: методичні та практичні аспекти. Культура і освіта фахівців туристичної сфери: сучасні тенденції та прогнози. К.: КУТЕП, 2005. С.491-496.
 3. ЛюбіцеваО. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). 3-тє вид., перероб. і доп. К. : Альтерпрес, 2005. 436 с.
 4. ГонтаржевськаЛ. І. Ринок туристичних послуг в Україні: Навчальний посібник. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. 180 с.
 5. КовальчукС. В., Миколишина В. В. Поняття туристичного ринку та особливості його функціонування. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2011. №6, Т.4. С.60-65.
 6. ЛагодієнкоВ. В., Довгаль О. В. Чинники економічного зростання регіонів в умовах диспропорційності. «Актуальні проблеми інноваційної економіки» науковий журнал. № 3. 2018. С. 15-21.
 7. КифякВ. Ф. Розвиток міжнародного туризму як один з факторів становлення економки України. Економіка України. 1995. №7. С.85-88.
 8. SłabyT. Metody ilościowe w turystyce. Warszawa: Wyższa szkoła hotelarstwa, gastronomii i turystyki, 2008. 147 s.
 9. МомонтТ. В. Інноваційний підхід до формування ринку конкурентоспроможних туристичних послуг. Продуктивні сили і регіональна економіка. 2008. Ч. 2. С. 191-195.
 10. ТкаченкоТ. І. Туристичний продукт як об’єкт виробничого підприємництва. Культура народов Причерноморья. 2005. № 67. С. 130-135.
 11. ДобровольськаА. Б. Формування ринку міжнародного туризму в Україні і організаційні пріоритети його розвитку. Дис. … канд. екон. наук. К., 1997. 170 с.
 12. МальськаМ. П., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу : навч. посіб. К. : Центр навчальної літератури, 2004. 272 с.
 13. ЖукІ. З. Управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні : дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.03; Львівський національний ун-т імені Івана Франка. Львів, 2015. 214 с.
 14. ВасилихаН. В., Мельник І. М. Особливості та сучасні аспекти функціонування ринку туристичних послуг. Збірник наукових праць «Торгівля, комерція, підприємництво». 2011. Випуск 13. С.122-125.
 15. Любіцева О. О. Територіальна організація національного туризму як проблема активізації туристичного бізнесу. Проблемні та перспективні аспекти туристичного бізнесу : міжнародна науково-практична конференція 22–23 травня 2008 р. : тези доповідей. Харків, 2008. С. 46–49.
 16. Мальська М. П., Рутинський М. Й., Білоус С. В., Мандюк Н. Л. Економіка туризму: теорія та практика : підручник. К.: Центр учбової літератури, 2014. 650 с.

Статтю було отримано 12.09.2018