УДК: 330.56:656.07

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-6

Інна Олександрівна Іртищева
доктор економічних наук, професор,
проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
ORCID ID: 0000-0002-7025-9857
Ірина Ігорівна Надточій
доктор економічних наук, доцент кафедри економіки, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Херсонська філія
ORCID ID: 0000-0003-0693-8000
Людмила Петрівна Мураховська
здобувач, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

JEL classification: M10; M13; R00; R58

Анотація

Вступ. Управління конкурентоспроможністю територій на сьогодні визнано одним з головних чинників конкурентного розвитку національної економіки. Особливої актуальності проблеми забезпечення конкурентоспроможності територій набувають в умовах децентралізації, основною ціллю якої є створення дієвих, функціональних та фінансово-самоокупних територіальних громад, здатних забезпечити достойний рівень життя населення. Кожна територія має свої конкурентні переваги, що за умови застосування дієвих механізмів управління сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності бізнесу, що розміщений на даних територіях.

Метою статті є процес регіонального управління бізнес-процесами в умовах децентралізації влади в Україні.

Результати. В умовах децентралізації, головною метою та, водночас, важливою прикладною проблемою регіонального розвитку є пошук найбільш оптимальних бізнес-орієнтованих моделей розвитку економіки регіонів (територій) та інструментів забезпечення їх дієздатності. Досвід країн з розвиненою економікою свідчить, що на початковому етапі формування (модернізації, адаптації) конкурентної бізнес-моделі розвитку території важливим прикладним завданням є пошук ключових «точок зростання» та стимулювання їх розвитку для забезпечення економічної та соціальної стабільності регіональних систем у середньостроковому періоді, як базових умов для поступового переходу до інноваційно-орієнтованих конкурентоспроможних систем.

 Висновки. З метою удосконалення регіональних стратегій та оптимізації бізнес-моде-лей розвитку регіонів й окремих адміністративно-територіальних утворень запропо-новано модель оцінки галузевих пріоритетів регіону у середньостроковій перспективі, що базуються на оцінці економічного та соціального потенціалу галузей або окремих видів економічної діяльності, що дозволяє визначати «економічний фокус» територій, стратегічні пріоритети розвитку бізнесу та відповідні стратегії їх підтримки.

Ключові слова: бізнес-процеси, бізнес, національні особливості, регіональні особливості, регіональне управління.

Список літератури

 1. Безугла В. О. Основи формування конкурентоспроможності регіонів України (на прикладі Полтавського регіону) : автореф. дис. канд. екон. наук . Харк. нац. акад. міськ. г-ва. , 2006. 20 с.
 2. Портер М. Конкуренция / Майкл Э. Портер; пер. с англ. М.: Вильямс, 2000. 495 с.
 3. Цедік М.Г. Форсайт як метод стратегічного планування регіонального розвитку в сфері транскордонного співробітництва в Україні. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. Вип. 4. С. 255-261
 4. Квітка С.А. Форсайт в публічному управлінні: методи і перспективи реалізації в Україні. Аспекти публічного правління. Том 6. № 8. 2018. С.56-70
 5. Кривцова М.С. Використання форсайт-технології у стратегічному прогнозуванні розвитку людського потенціалу регіону. Вісник соціально-економічних досліджень. 2020. № 2 (73). С. 47-60
 6. Снігова О.Ю. розкриття потенціалу смарт-спеціалізації для подолання регіональної структурної інертності в Україні. Економіка України. №8 (681).С.75-87
 7. Керівництво зі стратегії досліджень та інновацій для смарт спеціалізації.URL: https://www.minregion.gov.ua
 8. Irtyshcheva I., Stehnei M., Popadynets N., Bogatyrev K., Boiko Y., Kramarenko I., Senkevich O., Hryshyna N., Kozak I. and Ishchenko O. The effect of digital technology development on economic growth. International Journal of Data and Network Science. Volume 5, Number 1, рр.25-36
 9. Іртищева І. О., Рогатіна Л. П., Крамаренко І.С., Андрющенко Є. Г., Білан В.В. Трансформація інвестиційної інфраструктури — запорука економічної безпеки: національний та регіональний аспекти. Агросвіт. № 12. С. 27–33.
 10. Pavlova O., Pavlov K., Novosad O., Irtyshcheva I., Popadynets N., Hryhoruk I., Gelich N., Suriak A., Makara O., Zhuk O., Boiko Y., Kramarenko I. Strategic Priorities for Socio-economic Development of Ukraine in Comparison with the Republic of Poland.  In: Karwowski W., Ahram T., Etinger D., Tanković N., Taiar R. (eds) Human Systems Engineering and Design III. IHSED 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1269. pp 308-314 https://doi.org/10.1007/978-3-030-58282-1_49
 11. Іртищева І. О., Тубальцева Н. П., Крамаренко І.С., Гришина Н. В., Сергійчук С.І. Економічний розвиток на засадах активізації малого підприємництва: історичні процеси та завдання управління. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 75–80

Статтю було отримано 18.05.2021