УДК: 631.1.011.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-15

Ірина Олександрівна Крюкова
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування
Одеського державного аграрного університету
ORCID ID: 0000-0002-0577-6364
E-mail: kryukovaia1@rambler.ru

JEL classification: Q18

Анотація

У статі розглянуто основні показники і тенденції сучасного стану розвитку аграрного сектору національної економіки. Дана оцінка результативності господарювання підпри-ємств сільського господарства у порівнянні з іншими видами економічної діяльності. Досліджено пріоритетні шляхи реалізації аграрної політики країн ЄС у стратегічній перспективі. Обґрунтовано ключові пріоритети стратегічного розвитку вітчизняного аграрного сектору у контексті сучасних євроаграрних тенденцій, якими мають стати: 1) пільгове оподаткування при відродженні галузі тваринництва; 2) активний розвиток та підтримка інноваційної діяльності; 3) формування сприятливого інвестиційного клімату; 4) удосконалення механізму доступу агровиробників до фінансових ресурсів при державній підтримці галузі. Основними напрямами забезпечення реалізації стратегічних завдань за сучасних умов розвитку вітчизняного аграрного сектору постають такі: створення екологічних агроферм, органічне землеробство та тваринництво, відродження порід сільськогосподарських тварин без геномодифікованого потенціалу продуктивності, проекти із захисту та відродження екологічного агросередовища. Одним з інструментів вирішення цих завдань може розглядатись соціально відповідальний аграрний бізнес.

Ключові слова: аграрний сектор, сільськогосподарське виробництво, сільські території, аграрний ринок, агропродукція, країни ЄС, агробізнес.

Список літератури

 1. Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку). Київ: ННЦ ІАЕ, 2011. 1008c.
 2. Сільське господарство України. 2019: стат зб. / Держ. служба статистики України. Київ, 2019. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_sg_Ukrpdf
 3. Official web-site. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/home
 4. Rankings and trends. Global Food Security Index. URL: https://foodsecurityindex.eiu.com/index.
 5. Зовнішня торгівля України. 2019: стат зб. / Держ. служба статистики України. Київ, 2019. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/Zov_torg.pdf.
 6. EU agricultural in numbers. Performance of the agricultural sector. European Commission. Official web-site. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027.
 7. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій. Економіка АПК. 2017. № 2. С. 5-16.
 8. Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 37-45.
 9. Marmul L., Krukovskaya E. Certification of agrarian enterprises-producers of organic production order to enter European markets. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. No 4.  209-216.
 10. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у 2019 р. Державна служба статистики України. URL. http://www.ukrstat.gov.ua.
 11. Михайлов А.М. Фінансові інструменти формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі національної економіки в умовах глобалізаційних викликів. Економіка АПК. 2019. № 3. С. 52-57.
 12. Третяк А.М., Третяк В.М., Скляр Ю.М., Капінос Н.О., Третяк Н.А. Концепція Державної програми розвитку земельних відносин на Україні на період до 2030 року. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 24-30. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/19-20_2020/5.pdf.

Статтю було отримано 14.01.2021