Зміст публікації

1. Ефективне використання бренду крафтового продукту аграрного підприємства
10-15
2. Особливості економічної безпеки аграрних підприємств у сучасних умовах: перспективи та зв’язок з технологічним менеджментом
16-21
3. Вплив глобалізації світового ринку і інтернаціоналізації процесу перевезень вантажів на морську транспортну систему
22-30
4. Механізм організаційної культури мультинаціональної організації: сутність і складові
31-36
5. Стратегічні аспекти адаптивного управління економічною безпекою підприємств
37-44
6. Державно-приватне партнерство як каталізатор розвитку підприємництва: взаємовигідна співпраця для економічного зростання
45-51
7. Облік та звітність в інформаційному забезпеченні аграрної політики: шанси від громадянського суспільства
52-58
8. Моделі дослідження інвестиційного клімату індустріальних парків України
59-68
9. Економічна сутність та роль фінансового планування в системі управління підприємством
69-75
10. Особливості цифрового маркетингу в бізнесі
76-81
11. Врегулювання трудових конфліктів засобами організації праці на підприємстві
82-88
12. Інноваційно-орієнтована стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості
89-95
13. Фінансовий фактор у проблемі збереження навколишнього природного середовища
96-101
14. Оцінка ефективності екологічних складових у системі управління охороною праці на цукрових заводах України
102-108
15. Шляхи підвищення економічної ефективності процесу підготовки насіннєвого матеріалу
109-114
16. Комплексний підхід до формування політики в епоху цифрових технологій
115-121
17. Роль маркетингової стратегії в діяльності аграрного підприємства
122-126
18. Синергія методологічних підходів до аналізу соціально-економічних систем
127-132
19. Трансформація товарної спеціалізації аграрних підприємств до ринкових умов
133-138
20. Виробнича логістика інноваційно-активних промис-лових підприємств: аспекти планування
139-146
21. Формування мотиваційного HR-інжинірингу на основі гнучкого тарифного нормування оплати праці
147-153
22. Розвиток регіонів України в умовах викликів сьогодення
154-159
23. Застосування інструментів ефективного розвитку організаційної культури в умовах цифрової економіки
160-164
24. До аналізу побудова просторової математичної моделі дволанкового автопотяга з урахуванням вертикальної складової
165-172
25. Маркетингові стратегії розвитку регіональних ринків продукції птахівництва
173-178
26. Диджиталізація – сучасний вектор розвитку цифрової економіки та суспільства: зарубіжний досвід та його імплементація в Україні
179-185
27. Деякі аспекти підходу до формування гнучкої організаційної структури на підприємствах України
186-191
28. Державне безпеко-ве регулювання розвитку підприємств агро-продовольчої сфери в умовах протидії коруп-ції, управління змінами та проєктами
192-198
29. Фермерські господарства як чинник розвитку сільських територій
199-206
30. Організаційна модель інноваційного оновлення програми виробництва та реалізації продукції харчового підприємства
207-214
31. Особливості використання організаційно-управлінських інновацій у системі антикризового управління підприємством
215-223
32. Формування стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства
224-230
33. Організаційно-економічні засади управління збутовою діяльністю спеціалізованих аграрних підприємств
231-235
34. Фінансування закладів загальної середньої освіти: сучасний стан, проблеми та перспективи
236-240
35. Основні закономірності розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності
241-247
36. Сталий взаємоузгоджений розвиток підприємництва та територіальних комплексів
248-253
37. Ризики та загрози формування сталого розвитку підприємництва в умовах забезпечення продовольчої безпеки
254-259
38. Вплив цифровізації міжнародної торгівлі на економічний розвиток країн
260-269
39. Концептуальні компоненти дуальної форми набуття фахових компетенцій у системі вищої освіти: реалії сьогодення та технології імплементації в умовах четвертої промислової революції
270-276
40. Особливості фінансового забезпечення інноваційного розвитку агросектору України
277-286
41. Застосування соціальних технологій управління конфліктами у соціально-трудовій сфері
287-295
42. Стратегія диверсифікації як інструмент антикризового управління підприємств
296-301
43. Визначення факторів впливу на розвиток публічно-приватного партнерства в соціальному підприємництві
302-307
44. Економічна ефективність і пріоритетність розмінування територій: світовий досвід
308-313
45. Кібертероризм як загроза міжнародній безпеці
314-321
46. Сучасний брендинг у цифровій економіці
322-327
47. Маркетингове забезпечення як складова концепції інноваційного розвитку підприємства
328-334
48. Ринок меду в Україні: особливості функціонування та проблеми в сучасних умовах
335-340
49. Фактори підвищення фінансової спроможності та розвитку територіальних громад в умовах сучасних викликів
341-346
50. Формування системи кадрової безпеки в управлінні персоналом підприємства
347-352
51. Ризики забезпечення фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей економіки України у період війни та післявоєнної відбудови
353-359
52. Мікрорегіони пріоритетного розвитку як альтернативний напрям зміцнення регіональної економіки та фінансової децентралізації
360-365
53. Державне регулювання розвитку ринку риби та органічної продукції аквакультури в Україні й світі
366-371
54. Роль вищої освіти у підготовці фахівців харчової промисловості
372-377
55. Підвищення ефективності соціальної політики в Україні на засадах соціального діалогу
378-386
56. Економічні аспекти збалансованості розвитку галузі бджільництва
387-393
57. Еволюція наукових поглядів на збереження економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
394-399
58. Когерентна резильєнтність аграрно-економічних систем
400-404