Зміст публікації

1. Стратегічні аспекти розвитку бізнесу в умовах циркулярної економіки
10-15
2. Розвиток системи менеджменту суб’єктів економічних відносин в умовах диджиталізації
16-21
3. Управління логістичною діяльністю фармацевтичних підприємств
22-26
4. Основи формування механізму реалізації стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства
27-32
5. Теоретичні основи маркетингової концепції управління та формування стратегії розвитку підприємства в умовах сталості
33-40
6. Формування інноваційного потенціалу на макро-, мезо- та мікрорівнях в умовах цифровізації
41-46
7. Психологічні аспекти просування продукції в системі рекламного менеджменту в конкурентних умовах економіки знань
47-52
8. Особливості та характеристики business intelligence (BI)-систем як інструменту підвищення ефективності діяльності компанії
53-61
9. Біометан: виробництво, економіка та можливості для підключення до газорозподільних мереж України
62-68
10. Антикризове управління морською галуззю України
69-76
11. Оцінка рівня загроз та наслідків ї х можливого впливу на функціонування системи енергетичної безпеки держави
77-83
12. Деякі аспекти управління просуванням органічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках
84-89
13. Економічне зростання за кризових умов при впливах культурних і соціальних факторів
90-98
14. Стратегічні засади бренд-менеджменту в цифровій економіці
99-105
15. Оцінювання застосування автомобільного транспорту при перевезенні вантажів за допомогою математичного апарату
106-114
16. АГРОПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
115-119
17. Технологія блокчейн у забезпеченні цифрової торгівлі на глобальних ринках
120-126
18. Аналіз особливостей експертного оцінювання ризиків інноваційної діяльності аграрного підприємства
127-131
19. Технологізація сучасних підприємств у контексті посилення економічної безпеки
132-136
20. Методи та показники оцінки результативності управління в організації
137-143
21. Енергетична ефективність технологічного менеджменту аграрних підприємств в умовах реалізації безпекового потенціалу
144-149
22. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БРЕНДИНГУ ДЛЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
150-158
23. Поняття стратегічного управління національною безпекою
159-165
24. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
166-173
25. Оцінювання індикаторів прибутковості бізнесу як показника ефективності збутової діяльності фармацевтичних підприємств
174-179
26. Перспективи комплексного використання високоточного геометричного та GNSS нівелювання для вивчення неотекто-нічних процесів на геодинамічних полігонах
180-186
27. Статистичне оцінювання впливу витрат у природоохоронному секторі на обсяги викидів забруднювальних речовин в Україні
187-193
28. Економічна безпека підприємств в умовах сучасних викликів: прагматика та вектори зміцнення
194-201
29. Проблеми розвитку крос-культурного менеджменту в міжнародному бізнесі
202-207
30. Фінансова архітектура: основні компоненти, порівняльний аналіз та виклики сучасності
208-212
31. Продуктові, виробничі та управлінські інновації в системі розвитку економічного потенціалу аграрних підприємств
213-217
32. Імовірнісно обґрунтований коефіцієнт запасу як критерій оптимізації при проєктуванні аграрної техніки
218-225
33. Геодезичний моніторинг полезахисних лісосмуг
226-232
34. Світовий досвід відбудови економіки у повоєнний період
233-240
35. Визначення параметрів моделі технологічного процесу дифузії при виробництві цукру на основі нейромережевої ідентифікації
241-247
36. Управління логістичною діяльністю сільськогосподарських підприємств
248-253
37. Фінансово-інвестиційні ресурси територіальних громад: особливості залучення та використання
254-259
38. Теоретичні засади формування та розвитку фондового ринку України
260-265
39. Особливості розвитку територій національних природних парків: економіко-екологічні аспекти
266-271
40. Інтеграційний розвиток підприємництва агропромислового сектору національної економіки
272-276
41. Стратегічні орієнтири післявоєнного відновлення національної економіки в умовах інклюзивного розвитку
277-283
42. Особливості вирішення проблем формування кадрової політики в Україні у повоєнний період
284-294
43. Характеристика методів оцінювання рівня тіньової економіки та проблеми їх вимірювання
295-304
44. Інструменти розроблення стратегічних маркетингових рішень для підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності харчових підприємств
305-311
45. Проблемні питання управління фінансово-економічною безпекою підприємств в умовах війни
312-316
46. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємств: цілі, типологія, умови, виміри та значення
317-322
47. Здатність підприємства до виживання з урахуванням санаційної спроможності
323-328
48. Методичний підхід до визначення соціальної значимості проєкту у сфері соціального підприємництва
329-333
49. Підвищення рівня конкурентоспроможності як ключовий напрям для забезпечення стратегічної економічної безпеки підприємства
334-338
50. Управління якістю освітніх послуг закладу вищої освіти: досвід України та Китайської Народної Республіки
339-345
51. Шляхи підвищення конкурентоспроможності територіальних громад у процесі відновлення країни у післявоєнний період
346-350
52. Розвиток інвестиційно-інноваційного потенціалу регіонів України в умовах євроінтеграції
351-355
53. Сучасні дефініції депресивних територій та критерії їх визначення
356-361
54. Роль інформації і документації на фондовому ринку як важлива умова учасників, пов’язаних із проведенням біржових торгів
362-366
55. Фондові біржові індекси в управлінні ринковою капіталізацією корпоративних аграрних підприємств
367-372
56. Дуальна форма набуття компетенцій у сфері вищої освіти: світовий досвід впровадження та інтеграція України
373-378
57. Формування екологічних маркетингових стратегій розвитку підприємств на ринку товарів та послуг
379-384
58. Обґрунтування наукових підходів до управління територіями національних природних парків у сучасних умовах
385-389