Зміст публікації

1. Макроекономічна нестабільність: інфляція
10-17
2. Концептуальні аспекти формування фінансових результатів в обліку
18-24
3. Перспективи та недоліки формування конкурентоспроможності України в умовах сталого розвитку
25-37
4. Організаційні засади формування стратегій підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
38-45
5. Аналіз розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності
46-52
6. Реінжиніринг бізнес-проєктів: організаційні, управлінські та фінансові аспекти
53-59
7. Теоретичні основи формування та використання кадрового потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу в нестабільних умовах зовнішнього середовища
60-65
8. Демографічні процеси у взаємозв’язку із завданнями управління спортивно-оздоровчою сферою
66-73
9. Компетентне середовище туристичного комплексу
74-81
10. Стан розвитку тваринництва в Україні
82-90
11. Трансформація концепції брендингу як результат розвитку цифрового маркетингу
91-98
12. Теоретичні аспекти стратегічної диверсифікації діяльності аграрного підприємства
99-104
13. Важливі аспекти зарубіжного досвіду функціонування кластерних утворень
105-111
14. Екологістика як інструмент розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу: процесно-орієнтований аспект
112-118
15. Туристичний потенціал України: посткризові аспекти розвитку та державного регулювання
119-128
16. Формування обліково-інформаційного та аналітичного забезпечення маркетингового управління розвитком підприємства
129-138
17. Сфера застосування моделі DuPont у діагностиці інвестиційної діяльності підприємств консервної галузі
139-145
18. Проблемні аспекти та перспективні напрями вдосконалення системи інтернет-маркетингу суб’єктів сфери споживчих послуг
146-155
19. Енергетична політика як стабілізуючий чинник трансформації системи енергетичної безпеки України
156-168
20. Розвиток регіональних ринків споживчих товарів: стан та оцінювання чинників
169-175
21. Моделювання процесу впровадження технологічного інноваційного проєкту у підрозділах підприємства
176-182
22. Екологічна стійкість національних економічних систем в сучасних умовах
183-189
23. Концептуальні положення щодо управління процесами адаптації промислових підприємств в умовах невизначеності
190-199
24. Податковий та фінансовий облік списання знищених активів в особливих умовах
200-209
25. Впровадження методу Хосін Канрі при управлінні проєктами вітчизняних підприємств
210-218
26. Сучасні тенденції та вектори цифрової трансформації в Україні
219-224
27. Питання сучасної модифікації бізнес-моделей підприємств під впливом соціально-орієнтованого управління
225-233
28. Удосконалення еколого-економічного механізму вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів захоронення відходів (на прикладі Луцького кластера Волинської області)
234-239
29. Організація стратегічного і тактичного управління відродженням коноплярства на засадах використання цифрових інструментів і продуктових інновацій
240-245
30. Операційний менеджмент як основа формування конкурентоспроможності підприємства
246-252
31. Місце транснаціональних економічних структур в системі міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації
253-259
32. Стратегічні вектори та ключові імперативи інноваційної моделі управління прісноводними ресурсами
260-268
33. Моніторинг у системі стратегічного управління освітньої галузі
269-275
34. Роль та місце сільськогосподарських товаровиробників у системі управління продовольчою безпекою
276-280
35. Управлінські засоби контролю та відповідальності, посилення виконавчої дисципліни у повоєнний період, що можуть суттєво прискорити відбудову України та вступ її до ЄС
281-295
36. Туризм та курортно-рекреаційна сфера: особливості, проблеми та перспективи розвитку
296-304
37. Правові аспекти гарантії реалізації конституційних екологічних прав громадян
305-313
38. Управління розвитком елементами морської індустрії у контексті світових трендів
314-322
39. Теоретичне обґрунтування складових культури фінансових стосунків
323-329
40. Організація міжнародних залізничних перевезень
330-339
41. Методологія управління фінансовими ризиками на підприємствах лісопромислового комплексу
340-347
42. Теоретико-методичні аспекти застосування маркетингових комунікацій в діяльності освітніх організацій
348-354
43. Управління ефективністю маркетингової комунікаційної взаємодії освітньої організації з цільовою аудиторією
355-361
44. Підходи до управління розвитком інфраструктури аеропортів
362-367
45. Технології та інструменти маркетинг-менеджменту у формуванні стратегії розвитку закладів освіти
368-374
46. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку людського капіталу аграрної сфери в умовах індустрії 4.0.
375-383
47. Теоретико-методологічні засади управління розвитком інноваційно-інвестиційного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу
384-392
48. Відновлення та розвиток туристичного підприємництва в Україні
393-402
49. Інструментарій управління земельними ресурсами сільськогос-подарських підприємств
403-408
50. Стратегії управління потенціалом розвитку аграрних підприємств
409-416
51. Система інноваційно-інвестиційних заходів економічної стратегії для від-новлення туристично-рекреаційного потенціалу України
417-425
52. Застосування інструментів контролінгу для зниження загроз економічній безпеці підприємства
426-432
53. Інклюзивне зростання агропідприємництва у контексті сталого розвитку територіальних громад
433-439
54. Теоретичні засади диверсифікації діяльності підприємства в умовах економічної нестабільності
440-446
55. Стратегічні аспекти кластерної організації̈ аграрного виробництва
447-452