Зміст публікації

1. Організація та розвиток науково-дослідної діяльності у країнах ЄС. Український журнал прикладної економіки
10-18
2. Інноваційний розвиток нафтотранспортних підприємств: стратегічне управління
19-24
3. Еколого–економічна ефективність інноваційності інтенсивного вирощування агрокультур в умовах глобалізації, цифровізації та формування ринку землі
25-31
4. Грошова оцінка земель як один із важелів ринку земель
32-40
5. Формування політики інноваційного підприємництва та економічних драйверів в контексті стійкого розвитку, ризик-менеджменту та глобальної конкуренції
41-48
6. Розвиток національної системи іпотечного кредитування для агарної сфери
49-57
7. Обгрунтування розбіжностей між точками окупності і беззбитковості у виробничій діяльності підприємств
58-65
8. Формування механізму трансформації організаційного капіталу суб’єктів підприємництва
66-71
9. Теоретичні основи управління проєктами з позиції використання сучасних інструментів цифрового проєктного менеджменту
72-78
10. Інституційно-інноваційні зрушення в умовах глобалізації
79-86
11. Суть та місце менеджменту у сфері логістики
87-92
12. Розвиток української економіки під впливом науково-технічної революції у 1960-1980-х роках ХХ століття
93-101
13. Методичний підхід до управління економічною стійкістю підприємств
102-108
14. Концептуальні основи виробництва органічної харчової продукції
109-115
15. Інноваційний потенціал прісноводних ресурсів України: стан, регіональні особливості та перспективи розвитку
116-122
16. Формування сталого економічного зростання на основі органічного виробництва та ресурсозберігаючої моделі
123-129
17. Новітня парадигма державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта економічних відносин
130-137
18. Інструменти картування процесів як один зі способів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних молокопереробних підприємств
138-145
19. Сучасні особливості розвитку логістичної системи залізничних перевезень
146-151
20. Реалізація маркетингу персоналу на основі концепції маркетингу-мікс
152-157
21. Парадигмальні впливи на механізм реалізації комплексу маркетингу підприємств аграрного сектору
158-163
22. Формування лояльності цільової аудиторії закладу вищої освіти
164-169
23. Економічнии потенціал підприємства на різних стадіях и ого життєвого циклу
170 -175
24. Ефективність планування кошторису бюджетної установи на прикладі західного міжрегіонального управління міністерства юстиції
176-183
25. Ідентифікація ризиків діяльності закладів охорони здоров’я в системі безпекоорієнтованого управління
184-189
26. Напрями підвищення ефективності використання ресурсів аграрних підприємств
190-196
27. Сутність управління ланцюгами поставок на підприємствах
197-202
28. Теоретичний базис формування механізму забезпечення економічної безпеки промислових підприємств на основі використання інструментів гнучкого управління
203-208
29. Монетарне регулювання розвитку національної економіки України в сучасних умовах
209-218
30. Фінансова поведінка домашніх господарств: сутність та особливості
219-227
31. Державна економічна політика як інструмент удосконалення системи суспільного добробуту
228-234
32. Методичні підходи до оцінювання детермінант-факторів розвитку регіону в умовах децентралізації публічного управління
235-242
33. Актуальні технології навчання в реаліях сьогодення
243-251
34. Науково-теоретичній зміст поняття «сільські території» та його місце в державному управлінні
252-257
35. Економічні погляди Є. В. Храпливого
258-265
36. Туристичні інновації та їх роль у підвищенні конкурентних переваг туристичного продукту
266-272
37. Виконання інженерних вишукувань як складової частини земельно-кадастрових робіт при підготовці земельних ділянок до реєстрації в базі даних державного земельного кадастру
273-280
38. Ідентифікація інноваційно-інвестиційного потенціалу суб’єктів агробізнесу
281-287
39. Соціальні інвестиції як показник оцінки соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу
288-294
40. Будівельна галузь України: наслідки пандемії та перспективи подальшого розвитку
295-302
41. Аналіз використання інструментів контролінгу в системі управління підприємствами агропромислового виробництва
303-309
42. Управління формуванням інвестиційного потенціалу підприємств
310-316
43. Концептуальні засади проєктного підходу до впровадження інновацій на аграрних підприємствах
317-329
44. Фінансово-економічні аспекти розвитку спортивно-оздоровчої сфери в Україні
330-335
45. Безпека електроенергетичного ринку України: реалізація та подальше утримання
336-344
46. Ризики інноваційного розвитку та підтримання достатнього рівня економічної безпеки
345-350
47. Підходи до аналізу факторів ризику при проведенні інноваційних перетворень
351-357
48. Визначення форми деформованих робочих поверхонь в гумометалевих підшипниках ковзання
358-364