Зміст публікації

1. Зміст та критерії ефективності впровадження результатів наукових досліджень в галузі управління
8-16
2. Економічні засади розвитку інтеграції підприємств агропромислового виробництва
17-26
3. Оцінка рівня функціональної складової конкурентного потенціалу суб’єктів агробізнесу для забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств
27-34
4. Формування інструментарію реалізації проектів інноваційного розвитку аграрного сектору
35-43
5. Академічна доброчесність – запорука підготовки висококваліфі-кованих фахівців
44-50
6. Проблеми системи пенсійного забезпечення в Україні
51-57
7. Механізми фінансування програм інклюзивного розвитку за умов децентралізації
58-67
8. Моделювання структурної рівноваги внутрішнього ринку України
68-74
9. Методологічні підходи щодо управління інвестиційним ризиком: теорія і практика
75-84
10. Використання інструментарію управлінської діагностики для прийняття ефективних управлінських рішень
85-92
11. Екологічне моделювання використання земельних ресурсів лісостепової зони
93-101
12. Лінгвістичнии аспект в управлінні комунікаціи ними процесами в організації
102-108
13. Етапи та інституційні засади розвитку грошово-кредитної системи України
109-117
14. Удосконалення інфраструктури ринку ф’ючерсних контрактів на сільськогосподарську продукцію для управління фінансовими ризиками
118-123
15. Реалії та перспективи розвитку аграрного сектору України у контексті європейських пріоритетів
124-131
16. Конкурентоспроможність аграрних підприємств на основі мобілізації внут-рішніх ресурсів
132-141
17. Аналіз діяльності підприємств готельної індустрії в сучасних умовах
142-148
18. Стратегії розвитку як інструмент регіональної політики
149-159
19. Адміністративне та стратегічне управління системою вищої освіти в України
160-168
20. Маркетингова стратегія просування гастрономічного бренду туристичної дестинації
169-176
21. Формування нормативної грошової оцінки земель водного фонду та її практичне застосування
177-184
22. Політика протидії відмиванню коштів із використанням офшорних юрис-дикцій як чинник зміцнення фінансової безпеки держави
185-190
23. Вдосконалення та розвиток системи маркетингу бізнес-організацій медіа ринку на основі комерціалізації портфелю послуг в умовах цифрової трансформації
191-202
24. Туризм та трудова міграція населення в контексті міжнародної інтеграції України
203-209
25. Сучасна парадигма розвитку світової економіки в контексті обґрунтування ме-тодології дослідження міжнародних торговельно-економічних відносин
210-216
26. Оцінка інвестиційної привабливості Черкаської області
217-223
27. Комплексне використання новітніх методів маркетингових досліджень у системі маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості
224-234
28. Економічний механізм регулювання міграції бізнесу та інтелектуальної власності
235-244
29. Теоретико-методологічні підходи до дослідження дефініції «фінансове забезпечення» в охороні здоров’я
245-251
30. Кластерний аналіз як інструмент формування пріоритетів інвестицій-ної політики держави
252-260
31. Планування в системі адміністрування податків
261-268
32. Логістика в діяльності торговельних підприємств України, що виходять на ринки ЄС
269-279
33. Мотиваційна складова розвитку організаційної культури закладів охорони здоров’я
280-289
34. Інноваційність в підприємницькій діяльності в системі ефективного управління операційною діяльністю, конкурентоспроможністю та маркетингом
290-297
35. Диверсифікація експорту в Азербайджані: оцінка потенціалу сталого розвитку сільського господарства
298-305
36. Сучасні підходи до оплати праці на коксохімічних підприємствах
306-313
37. Вибір маркетингової позиції закладу вищої освіти на ринку освітніх послуг
314-321
38. Формування механізму управління розвитком підприємств агропродо-вольчої сфери
322-329
39. Бухгалтерський інжиніринг в обліково-аналітичному забезпеченні управління економічною активністю підприємств торгівлі
330-336
40. Стратегічні напрями розвитку інституціонально-інституційного управ-ління життєзабезпечення діяльності підприємств промисловості
337-343
41. Економічна діагностика регіональних особливостей розвитку сфери складської логістики в Україні
344-352
42. Механізм ESG-інтегрованого управління ціннісно-орієнтованим розвитком транспортної компанії
353-361
43. Напрямки забезпечення екологічної складової економічної безпеки підприємства в умовах інноваційного розвитку національної економіки
362-367
44. Напрями інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарського підприємства в системі підвищення його конкурентоспроможності
368-374
45. Сутність і види технологій управління, та їх місце у сучасній безпекології
375-384
46. Методологія формування маркетингової стратегії підприємства в нестабільних ринкових умовах на основі процесного підходу
385-391
47. Економічна ефективність підприємств та фактори впливу на неї
392-399
48. Теоретичні підходи до розуміння потенціалу економічного зростання суб’єктів аграрного бізнесу
400-406