Зміст публікації

1. Система економічних взаємовідносин між учасниками ринку молока та молокопродуктів України
8-16
2. Проблеми розвитку ринку праці молоді та державні пріоритети його регулювання
17–25
3. Внутрішньо-ресурсний потенціал місцевого самоврядування: особливості використання
26–41
4. Компаративний аналіз економічних збитків внаслідок смертності немовлят в Україні та Польщі
42–48
5. Формування грошової пропозиції у світовій економіці та сучасна модифікація її механізму
49–57
6. Детермінанти впливу зовнішнього середовища на конкурентний потенціал аграрних підприємств та їх оцінка
58-73
7. Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби
74–81
8. Правові основи державного регулювання інвестиційної діяльності
82–91
9. Теоретичні основи формування банківського капіталу
92–99
10. Інклюзивна економіка як нова парадигма сталого розвитку
100–107
11. Стан та динаміка розвитку органічного ринку в світі
108–117
12. Аналітичний моніторинг фінансування виробничої програми аграрного формування
118-124
13. Стан та перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України
125–134
14. Біржова діяльність у системі національної економіки
135–143
15. Принципи функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні
144–151
16. Трансформаційні процеси в економічній системі підприємств харчової промисловості в умовах структурних змін аграрного сектору
152–161
17. Сучасні тенденції ризик-менеджменту виробників сільськогос-подарської продукції
162–167
18. Напрями удосконалення продовольчого маркетингу підприємств як елементу продовольчої безпеки регіону
168-176
19. Прoблeми eкoлoгiчнoгo пiдприємництва в українi у кoнтeкcтi глoбалiзацiйних прoцeciв
177–184
20. Теоретико-методичні основи формування фінансової стратегії підприємства
185–191
21. Фактори формування рівня оплати праці у сільськогосподарських підприємствах
192–200
22. Нововведення у сфері оцінки земель в Україні
201-214
23. Напрями та засоби банківської підтримки становлення та реалізації потенціалу високотехнологічних галузей національного господарства України
215-224
24. Інноваційні напрямки підвищення ефективності державного регулювання туристичної сфери регіону
225-232
25. Прогнозування поведінки біржового ф’ючерсного ринку сільськогосподар-ської продукції
233-242
26. Ринкові аспекти ефективного здійснення збутової діяльності аграрних підприємств
243-251
27. Домінанти розвитку міжнародної торговельної інтеграції
252–259
28. Методологічні засади дослідження внутрішнього ринку споживчих товарів
260-274
29. Інноваційні процеси в стимулюванні розвитку аграрних підприємств
275-281
30. Архітектоніка адаптивного механізму управління сталим економічним розвитком агропромислового виробництва
282-288
31. Роль інтернет-реклами в системі рекламного менеджменту підприємства
289-296
32. Тенденції динаміки стратегічного потенціалу інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України
297-303
33. Концептуальна модель забезпечення методології форсайт у стратегічному розвитку національної галузі охорони здоров’я
304-310
34. Вплив інструментів державного регулювання на розвиток екотуристичної дестинації
311-319
35. Роль та значення інвестиційно-інноваційних процесів в електроенергетичній галузі регіону
320-328
36. Проблеми взаємозв’язку та взаємоузгодження стратегії управління персоналом та загальної стратегії підприємства
329-335
37. Інвестиційно-інноваційний механізм формування конкурентоспро-можності аграрних підприємств в умовах сталого розвитку
336-345
38. Дослідження фінансового стану та вірогідності банкрутства підприємств агропромислового комплексу України
346-354
39. Динаміка та особливості формування системи продовольчої безпеки регіону
355-362
40. Методичний підхід до застосування моделей організаційно-комунікаційного механізму розвитку підприємств машинобудівної галузі
363-369
41. Інституційно-структурне регулювання соціально-економічної безпеки аграрного виробництва України
370-376
42. Регулювання та стимулювання туристичної діяльності в регіонах України
377-386
43. Механізм управління розвитком підприємств-виробників продукції рослинництва
387-394
44. Використання аутсорсингу в управлінні потенціалом підприємств агропромислового виробництва
395-402
45. Конкурентний потенціал сталого розвитку підприємств молокопереробної галузі
403-409
46. Система екологічного менеджменту як складова екологічної безпеки
410-416
47. Мотивація та контроль в системі забезпечення кадрової безпеки аграрних підприємств
417-422