Зміст публікації

1. «Економіка суперзірок»: можливості та загрози для сфери освіти
8–15
2. Кооперація як чинник формування стратегічного потенціалу суб’єктів агробізнесу
16–24
3. Сучасний стан молочного скотарства в Україні
25–32
4. Концентрація банківської діяльності в Україні
33–39
5. Казначейський контроль видатків бюджету в Україні: стан та напрями удосконалення
40-46
6. Впровадження інструментів професіоналізації менеджменту в морському господарстві
47-55
7. Актуальні завдання монетарної політики для забезпечення відновлення та стійкого зростання економіки України
56–69
8. Шляхи впливу нa iннoвaцiйнo-iнвестицiйний пoтенцiaл aгpapних пiдпpиємств тa oб’єднaнь
70–77
9. Забезпечення стійкості реорганізації діяльності корпоративних підприємств та їх інтегрованих об’єднань
78–87
10. Екологізація як передумова державного регулювання формування сталих сільськогосподарських землекористувань
88–94
11. Функціонування сучасних інституціи регіонального економічного розвитку в умовах соціалізації
95–100
12. Державна політика у сфері охорони здоров’я: початок другого етапу реформи
101–107
13. Ощадливе виробництво як один з аспектів формування конкурентоздатності молокопереробних підприємств Украї ни
108–114
14. Інвестиціи не забезпечення розвитку та модернізації житлово-комунального господарства міських агломераціи : регіональні особливості
115–121
15. Концептуальні засади стратегічного управління сферою охорони здоров’я
122–127
16. Україна у глобальному реитингу людського розвитку
128–134
17. Аутсорсинг бухгалтерських послуг
135–141
18. Інформаціи но-організаціи на модель стратегічного планування операціи ної системи аграрного підприємства
142-147
19. Алгоритм та організаційно-економічний механізм управління брендом адміністративно-територіальних утворень
148-154
20. Стратегія реалізації сталого розвитку аграрного виробництва в умовах зростання відкритості національної економіки
155-172
21. Забезпечення якості молока у виробничому ланцюзі з урахуванням міжнародних стандартів
173-180
22. Аспекти паблік рилейшенз у структурі корпоративної соціальної відповідальності
181-187
23. Роль керівників в антикризовому управлінні
188-196
24. Напрями нарощення експортного потенціалу підприємств зернової галузі Украї ни
197-205
25. Перспективи використання відновлювальних джерел енергії в Україні
206-213
26. Вплив розвитку інституційного середовища на конкуренцію у житловому будівництві
214-221
27. Система обліково-аналітичної підтримки управління прибутком бізнес-суб’єктів аграрного сектору
222–231
28. Оцінювання стану і передумов реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК України
232–242
29. Сучасні напрямки забезпечення конкурентоспроможності аграрної продукції України
243-250
30. Державне стратегічне планування та цільове програмування структурних змін у розвитку галузеи реального сектору економіки
251–259
31. Роль бренд-менеджменту в стратегічному розвиткові торговельних підприємств
260–266
32. Сучаснии стан інфраструктури туризму в територіальних громадах
267–281
33. Концептуальні основи формування сільськогосподарських землекористувань в умовах сталого розвитку
282–288
34. Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств в умовах сталого розвитку
289–295
35. Теоретико-методологічні засади оцінки спроможності системи економічної безпеки підприємства
296–302
36. Напрями розвитку інноваційної інфраструктури суб’єктів аграрного бізнесу
303-310
37. Актуальні проблеми глобальної економіки: голод та недоїдання
311–319
38. Теоретико-методологічні аспекти бізнес аналізу в маркетингових дослідженнях
320–326
39. Теоретичнии базис дослідження механізму економічної безпеки аграрного сектора
327–335
40. Парадигма стратегічного управління на підприємстві: ретроспективнии аналіз
336–342
41. Напрями впровадження інноваціи них заходів на регіональних туристичних ринках
343–351
42. Функціональна підготовка управлінського персоналу як інструмент підвищення ефективності менеджменту підприємств та організацій
352–358
43. Новітні аспекти заинятості молоді на ринку праці України
359–367
44. Методологічний підхід до визначення ефективності туристичного потенціалу Причорномор’я: факторна та інтегральна оцінка
368–375
45. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств
376-382
46. Звітність аграрних підприємств: зарубіжна й вітчизняна практика
383-392
47. Формування механізму управління ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу
393-401
48. Поточний стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України
402-409
49. Драйвери полісекторальності та багатофункціональності інноваційно-орієнтованого розвитку державно-приватного партнерства
410-417
50. Модель оцінки економічної ефективності механізму прийняття управлінських рішень
418-424