УДК 339.9.01

Андрій Володимирович ЗАВГОРОДНІЙ
кандидат фізико-математичних наук,
кафедра економіки та інформаційних технологій
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
E-mail: andrew-mdu@ukr.net

JEL classification: F40; P48

Анотація

Вступ. Виникнення сучасного розуміння зовнішньоекономічної діяльності пов’язано із децентралізацією державної зовнішньої торгівлі та переходом від системи міжурядових зовнішньоекономічних зв’язків до самостійного здійснення на рівні підприємств.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні принципів сучасної зовнішньоекономічної діяльності.

Результати. Розглянуто види зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного Законодавства України. Доведено, що принципи зовнішньоекономічної діяльності об’єднують 3 групи: загальні, специфічні та національні. Загальні виступають поширеними істинами, яких дотримуються всі учасники міжнародних ділових операцій, до яких віднесено науковість, системність і взаємовигідність. Визначено, що специфічні принципи закріплені у відповідних міжнародних актах і є обов’язковими для виконання усіма державами, які їх підписали. Надано перелік специфічних принципів зовнішньоекономічної діяльності. Зазначено, що джерелом специфічних принципів виступає Біла книга Європейського Союзу. Національні принципи зовнішньоекономічної діяльності закріплені у відповідних нормативних документах України. Здійснено групування принципів зовнішньоекономічної діяльності національного рівня: юридичної рівності та недискримінації, верховенства закону, свободи зовнішньоекономічного підприємництва, суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів, захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Здійснено узагальнення функцій зовнішньоекономічної діяльності та визначено, що вони є універсальними для всіх країн та специфічними для кожної окремо. На рівні підприємств виокремлено групи функцій суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності: виробничо-господарські, організаційно-економічні, комерційні. Визначено, що здійснення обміну товарами та послугами зовнішньоекономічної діяльності відбувається завдяки реалізації відповідних операцій, які є структурними одиницями цієї діяльності.

 Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, принципи зовнішньоекономічної діяльності, національний вимір, регіональний рівень.

Список літератури

 1. Журавель А. В. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. №3. С. 85-89.
 2. Петрина Н. В. Зовнішньоекономічна діяльність як предмет правового регулювання. Часопис Київського університету права. 2014. №1. С. 174-179.
 3. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон монографія. Ю. Г. Козак, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова та ін. К.: Центр учбової літератури, 2016. 240 с.
 4. Дегтярова О. И. Полякова Т. Н., Дегтярова О.И., Соркисов С. В. Внешне-экономическая деятельность: учеб. пособие. Москва: Дело, 2006. 424 с.
 5. Васюренко В. О. Теоретичні узагальнення щодо розуміння сутності поняття «зовнішньоекономічна діяльність підприємства». Механізм регулювання економіки. № 2. С. 214–220.
 6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підручник / І. В. Багрова, Н. І. Редіна, В. Є. Власюк, О. О. Гетьман; за ред. І. В. Багрової. Київ: Центр навч. л-ри, 2004. 580 с.
 7. Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2002. 172 с.
 8. Тульчинська С. О., Кириченко С. О., Дубенець В. П. Напрями активізації зовнішньо-економічної діяльності вітчизняних підприємств. Агросвіт. 2018. №6. С. 28-31.
 9. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2000. 292 с.
 10. Шкурупій О. В., Гончаренко В. В., Артеменко І. А. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 248 с.
 11. Машталір Я. П. Формування структури механізму управління зовнішньо-економічною діяльністю машинобудівного підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 5. Т. 2. С. 54–57.
 12. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: навч. посібник /Ю. В. Орловська, Г. В. Дугінець, П. А. Фісуненко, О. А. Варлаамова; за ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. В. Орловської; ДВНЗ «Придніпровська держ.акад. буд-ва і архіт.». Д.: АРТ-ПРЕС, 2010. 302 с.
 13. Покровская В. В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. М.: Экономист, 2006. 672 с.
 14. ЛепехаМ. О., Свириденко Г. М. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України за експортоорієнтованою стратегією. Молодий вчений. 2017. №5 (45). С. 655-658.
 15. Зосимова Ж. С. Проблеми та умови покращення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Економіка. Управління. Інновації. 2013. Вип. №2 (10). URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua.
 16. Гордополов В. Ю. Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності резидентів України. Ефективна економіка. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
 17. Лагодієнко В. В. Підвищення ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності за допомогою впровадження концепції маркетингу. Бізнес-Навігатор. 2014. №1(33). С. 237–243.
 18. Лагодієнко В. В., Кіщак, І. Т., Шевчук С. П. Зовнішньоекономічна діяльність : регіональний аспект : за заг.ред. І.Т.Кіщака. Миколаїв: Іліон, 2014. 436 с.
 19. Лагодієнко В. В, Галушко О. В. Адаптація зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств Миколаївської області до умов зовнішнього ринку. Таврійський науковий вісник. 2009. Вип.67. С. 308-313.
 20. Павлюк Т. С. Сучасні методи управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04. Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2018. – 21с.
 21. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України в редакції від 07 лютого 2019 р. № 959-XII, із змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12
 22. Charter of Economic Rights and Duties of States. URL: http://www.un-documents.net/a29r3281.htm.
 23. BlyR.  The White Paper Marketing Handbook. Florence, Kentucky: South-Western Educational Publishing, 2006. 256 р.
 24. Гуцул І. А. Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності. Інноваційна економіка. 2012. № 9 (35). С.67-71.
 25. Тюріна Н. М., Карвацка Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. 408 с.
 26. Кириченко К. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Київ: «Знання», 2008. 518 с.

Статтю було отримано 05.01.2019