УДК: 338.27

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-4-19

Тетяна Павлівна Завгородня
доктор економічних наук, професор кафедри автоматизованих систем та моделювання в економіці, Хмельницький національний університет
ORCID ID: 0000-0001-7786-4649
Е-mail: zavhorodniaT@khmnu.edu.ua
Оксана Василівна Проскурович
кандидат економічних наук, доцент кафедри автоматизованих систем та моделювання в економіці, Хмельницький національний університет
ORCID ID: 0000-0002-2430-8910
Е-mail: pov1508@gmail.com

JEL classification: D24; J24

Анотація

В науковій статі розглянуто процес прогнозування результативності використання засобів праці методами екстраполяції. Проведено аналіз рівня фондовіддачі підприємства та здійснено його прогнозування на основі поліноміальної залежності. Відібрано п’ять факторів, які чинять суттєвий вплив на рівень ефективності використання основних фондів. Здійснено їх прогнозування за трендовими моделями. Це дозволило визначити вплив часового фактору як на зміну фондовіддачі так і чинників, що суттєво впливають на його зміну. Результати прогнозування засвідчили подальше зростання досліджуваного показника, що дозволить у перспективі покращити результативність використання засобів праці на підприємстві.

Ключові слова: засоби праці, фондовіддача, прогнозування, метод екстраполяції, результативність використання засобів праці, трендова модель.

Список літератури

  1. Єлькін А. В. Ефективність використання основних виробничих фондів на підприємствах: Дис. … канд. екон. наук: 08.00.04; Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2017. 218 с.
  2. Ігнашкіна Т. Б., Шура Н. О. Моделювання стану та ефективності відтворення основних фондів промислових підприємств. Вісник ЖДТУ. 2011. №1 (55). С. 205-210.
  3. Кундеус О. М. Економічна діагностика ефективності використання основних засобів в умовах інноваційної економіки. Економічний аналіз: Збірник наукових праць. Випуск 6. 2010. С. 430-433.
  4. Кущик А. П., Коротя І. В. Підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві. Вісник Запорізького національного університету. 2011. №3 (11). С. 30–36.
  5. Проскурович О. В., Ястремський М. М., Сорока Л. О. Діагностування та економетричне моделювання ефективності використання основних фондів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2017. Вип. 25 (2). С. 195-199.
  6. Проскурович О. В., Ястремський М. М., Сорока Л. О. Моделювання результативності роботи будівельного підприємства щодо ефективності використання основних фондів. Причорноморські економічні студії. №. 7. С. 248-252.
  7. Проскурович О. В., Горощак А. О. Економетричне моделювання структури основних фондів будівельного підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 4 (2). С. 247-250.
  8. James W. Taylor. Volatility forecasting with smooth transition exponential smoothing. International Journal of Forecasting. Vol. 20. Р. 273-286.

Статтю було отримано 14.10.2021