УДК: 332.14

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-43

Олексій Андрійович Соловйов
аспірант, Полтавська державна аграрна академія
ORCID ID: 0000-0001-9565-0919
E-mail: 3aunajlo@gmail.com
Надія Миколаївна Шмиголь
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту,
НУ «Запорізька політехніка»
ORCID ID: 0000-0001-5932-6580
E-mail: nadezdash@ua.fm

JEL classification: L6; L16; М2

Анотація

Вступ. Постійний науковий інтерес до проблеми менеджменту конкурентоспро-можності галузей промисловості в контексті соціо-економічного розвитку викликаний їх значним впливом на економіку України в цілому. Проведення попереднього ґрунтовного аналізу наукових робіт щодо визначення поняття галузевої конкурентоспроможності дозволило обґрунтувати головні напрями оцінки та сформувати відповідні множини факторів, що входять до їх складу.

Метою статті є профілювання конкурентоспроможності промислових видів економічної діяльності за обраною множиною факторів з метою забезпечення сталого розвитку на основі пріоритетних напрямів державного управління.

Результати. Сформовано систему показників для оцінки рівня галузевого соціально-економічного розвитку, що дозволяють оцінити конкурентні переваги або причини відста-вання того чи іншого сектору економіки. Для економічного обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку промисловості необхідно за визначеною системою показників дати узагальнену оцінку її переваг перед іншими галузями та акцентувати увагу на причинах відставання з метою їх усунення. За кожним промисловим видом економічної діяльності було побудовано відповідний профіль конкурентоспроможності у вигляді пелюсткових діаграм на основі ранжування. До пріоритетних напрямів розвитку галузей промисловості належать: обмеження ролі державних та боротьба з недержавними монополіями; створення сприятливого інвестиційного клімату; практичне впровадження засад циркулярної економіки; досягнення фінансового благополуччя у постачанні електроенергії, газу, пари, води, каналізації та поводженні з відходами потребують жорсткої оптимізації витрат та підвищення цін на вказані послуги.

Висновки. Науковою новизною даної роботи є складання профілей конкурентоспро-можності промислових видів економічної діяльності за визначеною множиною факторів для забезпечення сталого розвитку на основі пріоритетних напрямів державного управління, що на відміну від існуючих, не містить недоліків суб’єктивізму, пов’язаних з використанням інтегральних показників для узагальнення результатів багатофакторного порівняльного аналізу.

Ключові слова: галузева конкурентоспроможність, менеджмент, економічний розвиток, профілювання конкурентоспроможності.

Список літератури

 1. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке. М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. 272 с.
 2. Запара Л.А. Основні підходи до управління: еволюція і перспективи. Агросвіт. 2015. № 20. С. 16-22.
 3. Оболенцева Л.В. Конкурентоспроможність промисловості як напрям економічної політики. Соціальна економіка. 2017. № 2. С. 48-52.
 4. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. 3-е изд.; Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 453 с.
 5. Пушкарчук І.М. Механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості як основа фінансової стабілізації регіональної економіки. Ефективна економіка. 2016. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_3_40
 6. Ромусік Я.В. Конкурентоспроможність промисловості України: стан та засоби підвищення. Економіка промисловості. 2010. № 4. С. 53-60.
 7. Zavidna L., Makarenko P.M., Chepurda G., Lyzunova O., Shmygol N. Strategy of innovative development as an element to activate innovative activities of companies. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Volume 18, Issue 4. URL: https://www.abacademies.org/articles/strategy-of-innovative-development-as-an-element-to-activate-innovative-activities-of-companies-8385.html
 8. Perevozova I., Shmygol N., Tereshchenko D., Kandahura K., Katerna O. Introduction of creative economy in international relations. Aspects of development security Journal of Security and Sustainability. 2019. Issues, 9(1), pp. 139–154.
 9. Шмиголь Н.М., Антонюк А.А., Нестеренко А.А. Роль і місце аналізу виробничих запасів у системі управління ресурсним потенціалом підприємства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2015. № 5. С. 102-106.
 10. Шмиголь Н. М., Монастирська Д. С., Антонюк А. А. Сучасні тенденції в організації оплати праці в зарубіжних країнах у розрізі систем оплати праці. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2016. № 2. С. 71-75.
 11. Shmygol, N., Cherniavska, O., Pulina, T., Zavgorodniy, R. Economic assessment of the implementation of the resource-efficient strategy in the oil and gas sector of the economy on the basis of distribution of trade margins between extracting and processing enterprises. Polityka Energetyczna, 2020, №3(3), pp. 135–146.
 12. Shmygol, N., Schiavone, F., Trokhymets, O., Zavgorodniy, R., Vorfolomeiev, A. Model for assessing and implementing resource-efficient strategy of industry. CEUR Workshop Proceedings. 2020, № 2713, pp. 277–294.
 13. Shmygol N., Galtsova O., Varlamova I. Developing a methodology to assess the environmental and economic performance index based on international research to resolve the economic and environmental problems of Ukraine. Baltic Journal of Economic. 2018. № 4. C. 366-375.

Статтю було отримано 21.09.2020