УДК: 331.101.6:338.43

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-30

Інна Володимирівна ДВОРНИК
к. е. н., старший викладач кафедри аграрної економіки, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»
ORCID ID: 0000-0002-9501-117X
E-mail: i.dvornyk@ukr.net

JEL classification: P42; E24; J24

Анотація

У статті обґрунтовано сутність продуктивності праці. Визначено, що це виробництво певної кількості продукції (або виконаних робіт установленої якості) за одиницю робочого часу. Продуктивність праці є одним з головних показників, який визначає розвиток галузі, підприємства. Аналіз динаміки продуктивності праці на одного зайнятого в сільському господарстві України показав позитивні результати. Проте досягнутий рівень не відповідає сучасним вимогам. Виокремлено фактори зростання продуктивності праці: організаційно-економічні, техніко-економічні, соціально-економічні, природно-кліматичні. За результатами кореляційно-регресійного аналізу встановлено фактори, що мають найбільший прямий вплив. Інвестиції в аграрний сектор, зростання заробітних плат у галузі, передбачуваність регуляторної політики держави, удосконалені земельні відносини, механізми державної підтримки сільгоспвиробників та підвищення ефективності державного управління галуззю сприятимуть зростанню продуктивності праці в сільському господарстві.

Ключові слова: продуктивність праці, сільське господарство, заробітна плата, обсяг виробництва, інвестиції.

Література

  1. Бабич М. М., Загребаленко Ю. Ю. Продуктивність праці в сільському господарстві як фактор забезпечення продовольчої безпеки. Агросвіт.№ 13—14, С. 24-29.
  2. Державна служба статистики: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
  3. Кожем’якіна С. М., Патика Н. І. Процеси підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. Електронний журнал «Ефективна економіка». № 10, 2014.
  4. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. 11-е изд. К.: Хагар-Демос, 1993. 785 с.
  5. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. монографія у 2-х тт. Т. 2 /За ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва. К.: ІАЕ, 2001. 851 с.
  6. Сільське господарство України за 2019 рік: статистичний щорічник. Веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
  7. Чикуркова А. Д. Формування ціни робочої сили в аграрному секторі. Економіка АПК. 2001. №1. С. 98 – 100.
  8. Чорна Р. М. Продуктивність праці у сільському господарстві як основний чинник, що визначає науково-технічний прогрес галузі. Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. 2013. № 23. С. 126-133.
  9. Шелудько Л. В., Шелудько Р. М. Шляхи підвищення продуктивності праці у сільському господарстві. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». Випуск 8 (61). 2014. С. 93-97.

Статтю було отримано 14.05.2021