УДК 332.025.12

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-6

Юлія Ігорівна МИКИТЮК
доктор філософії, викладач кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу,
Західноукраїнський національний університет
ORCID ID: 0000-0002-8519-5809
E-mail: mykytyk.yu@gmail.com
Андрій Сергійович КАВЕЦЬКИЙ
здобувач освітнього рівня магістр з освітньої програми «Публічні фінанси»,
Західноукраїнський національний університет
ORCID ID: 0000-0002-4727-0855
E-mail: andrii.kavetskiy@gmail.com

JEL classification: H55; J26

Анотація

Вступ. Актуальним є дослідження проблем сучасної системи пенсійного забезпечення в Україні та пошук шляхів удосконалення її розвитку в умовах євроінтеграції. В контексті цього, уваги заслуговує питання структурної та параметричної трансформації, що дозволить створити умови для вирівнювання споживання протягом життя, зменшення бідності серед осіб, що втратили працездатність, зростання якості їх життя, зменшення соціальної диференціації суспільства, зростання економіки на основі інвестування пенсійних внесків тощо.

Мета. Метою статті є обґрунтування теоретичних основ і практичних підходів до розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні.

Результати. Теоретично обґрунтовано сутність пенсійної системи, пенсії, пенсійного забезпечення, з’ясовано їх структуру, функції, узагальнено наукові підходи й запропоновано власне трактування поняття «пенсійна система» – це сукупність правових, економічних, соціальних, фінансових та організаційних норм і інститутів, дія яких спрямована на створення відповідних умов, які виступають провідним чинником суспільного відтворення для матеріального забезпечення фізичних осіб у вигляді гідних пенсійних виплат. Обґрунтовано рівні, завдання, інструменти, складові реалізації пенсійної політики та стратегій розвитку пенсійного забезпечення. Проведено ретроспективний аналіз становлення та розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні, визначити особливості сучасного етапу та перспективи трансформації в контексті євроінтеграції. Досліджено особливості структури та динаміки розвитку системи солідарного пенсійного забезпечення осіб, що втратили працездатність, її ефективність та справедливість. Обґрунтовано організаційно-інституційні та функціональні зміни у національній системі пенсійного забезпечення, розробити шляхи їх реалізації у контексті європейського досвіду.

Висновки. Діюча пенсійна система України у правовому, організаційному, економічному та соціальному відношеннях потребує принципових змін, які зробили б її адекватною умовам перехідного періоду та соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Ключові слова: пенсійна система, недержавне пенсійне забезпечення, інвестиції, накопи-чувальне пенсійне забезпечення, економіка, економічна політика, фінансові інструменти.

Список літератури

  1. Гончаров О. В. Створення НПФ: подолання бар’єрів. Пенсія. Квітень, 2009.
  2. Коцюба О., Резнікова Ю., Резніков С. Дослідження процесу реформування пенсійної системи України в частині запровадження професійних пенсійних систем. Економіка. Фінанси. Право. 2010. № 8. С. 9-12.
  3. Чупак О. Пенсійна система Канади та її порівняння з українською. 2020. URL: https://ussd.org.ua/2020/07/27/pensijna-systema-kanady-ta-yiyi-porivnyannya-z-ukrayinsko/.
  4. Цигилик І. І. Проблеми розвитку пенсійної системи України. Економіка. Фінанси. Право. №6. С. 8-13.
  5. Долгова О. Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2009. №2. С. 33-39.
  6. Пенсійне забезпечення: навч. посіб. / [І. А. Вєтухова, Г. О. Яковлєва, О. М. Ярошенко]; за заг. ред. В. В. Жернакова. Нац. ун-т – Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків. 2013. 230 с.
  7. Міндова О. І. Теоретичний аналіз економічної сутності пенсійного забезпечення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 17. С. 102–106.
  8. Шевчук А. Організація пенсійного забезпечення в ЄС: досвід для України. Демократичне врядування. 2012. Вип. 9. URL: http://www.lvivacademy.com/visnik9/fail/Shevchuk_A.pdf.
  9. Петрушка О. В. Накопичувальне пенсійне страхування: практика європейських країн. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 2(13). С. 294–298.

Статтю було отримано 18.12.2020