УДК 338.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-3-43

Олена Миколаївна Красноносова
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України,
ORCID ID: 0000-0002-0863-3705
E-mail: krasnonosova@gmail.com

JEL classification: G17

Анотація

Головними завданнями прогнозування фондового ринку є визначення майбутнього ринку цінних паперів і виявлення напрямків їх розвитку. Визначення майбутнього ринку цінних паперів можливе на основі наукового аналізу, а виявлення головних напрямків розвитку цінних паперів має здійснюватися з позиції наукового передбачення. Зазначимо, що стан і розвиток фондового ринку визначається низкою характеристик, прогнозування яких є досить складним процесом і здійснюється за допомогою різних методів. Прогноз стану фондового ринку у свою чергу є складовим елементом для побудови прогнозного стану фінансової галузі на визначений період. Регуляторні дії за результатами прогнозування стану фінансової галузі в сукупності з процесами стратегічного планування дозволяють пом’якшити наслідки можливих кризових явищ на світових фінансових ринках і досягти стабілізації фінансового сектору шляхом швидкої адаптації до умов, що змінюються. Слід зауважити, що основу регуляторних дій можливо створити за допомогою використання лінійних та нелінійних методів і моделей, які у формалізованому вигляді здатні відбивати характер економічних процесів, які мають місце. Отримані результати й сценарії можуть бути використані при складанні програм розвитку національної економіки в цілому й окремих її складових. Процес прогнозування розвитку ринку стає більш актуальним, оскільки роль фондового ринку для економіки країни постійно збільшується. На фондовому ринку України представлені цінні папери, що мають відмінності за видами економічної діяльності, а також територіальні відмінності. В основу дослідження покладено методи прогнозування процесу розвитку інститутів національного фондового ринку, проведено їх класифікацію. Проаналізовано існуючі моделі прогнозування; на основі аналізу виявлено які методи й моделі найбільш підходять для прогнозування розвитку інститутів фондового ринку.

Ключові слова: прогноз, методи, фондовий ринок, інститути фондового ринку, цінні папери, методи аналізу.

Список літератури

  1. Шевченко О. М. Генезис і еволюція ринку цінних паперів. Науковий вісник ПУСКУ. Серія економічні науки. 2002. №1 (5). С. 45 – 48.
  2. Исследование тенденций развития финансового рынка Украины в период мирового кризиса: монография / В. С. Пономаренко, Н. А. Кизим, Е. В. Раевнева. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. 296 с.
  3. Ніколаєнко С. С., Шевченко О. М. Формування ринку цінних паперів в умовах ринкової трансформації: монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. 159 с.
  4. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом січня-грудня 2018 року. Веб-сайт. URL: http://www.ssmsc.gov.ua/fund/analytics
  5. Красноносова О. М. Развитие фондового рынка как индикатора экономической системы Украины: монографія. Харків: ВД «Інжек», 2009. 264 с.
  6. Загорський В. С. Розвиток ринку цінних паперів: монографія. Харків. ВД «ІНЖЕК», 2008. 192 с.
  7. Ханк Дж., Райтс А. «Бизнес-прогнозирование», 7-е издание [Пер. с английского] М.: «Вильямс», 2003. 656 с.
  8. Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: монографія / Під ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченко. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2011. 359 с.

Статтю було отримано 21.07.2019