УДК: 330.354.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-45

Роман В’ячеславович Романюк
здобувач, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
директор Волинського обласного центру зайнятості
ORCID ID: 0000-0001-8425-7767
E-mail: naukoviy@icloud.com

JEL classification: L94

Анотація

Дослідження показали, що максимально ефективне реформування електроенергетич-ного ринку слід здійснювати на засадах ефективного та прозорого функціонування НКРЕКП; розмежування виробничого сектору від розподільного сектору електромереж; здійснити необхідну сертифікацію оператора системи передачі; оновити системне, тех-нічне та програмно-інформаційне забезпечення; оптимізувати заходи та реформувати до потреб споживачів роздрібний ринок; економічно обґрунтувати тарифоутворення до потреб та можливостей споживачів, в тому числі змінити механізм перехресного субсидування. Досягнення намічених цілей та пріоритетних напрямів дозволить змен-шити ризики при реформування електроенергетичного ринку, пожвавити конкурентні засади між учасниками (суб’єктами) даного ринку, створити передумови задля підвищення якості послуг, обмежити дію негативних чинників на навколишнє середовище з стимулюючою політикою ціноутворення.

Ключові слова: ефективність, організаційний механізм, економічний механізм, формування електроенергетичного ринку, енергетичний ринок.

Список літератури

 1. Гребешков О.М. Інформаційне забезпечення розвитку підприємства: аналітична оцінка зарубіжної та вітчизняної практики. Формування ринкової економіки. №23. С. 177-189.
 2. Дзьоба А.Г. Ефективність чинного організаційно-економічного механізму управ-ління інвестиційно-інноваційною діяльністю газотранспортних підприємств. Со-ціально-економічна інтеграція України в глобальну інноваційну економіку: досвід під-приємств та регіонів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 вересня 2014 року. Черкас. держ. технолог. університет. Черкаси: ЧДТУ. 2014. С. 22-24.
 3. Єрлімов С. Формування конкурентних ринків в Україні. URL: me.gov.ua/file/link//07824/file/UE10-2007_Er.pdf
 4. Закон про ринок електроенергії: що він нам готує. URL: https://24tv.ua/zakon_pro_rinok_electroenergiyi_2017_zhho_vin_nam_prineze_n807964
 5. Купчак В.Ф., Павлова О.М., Павлов К.В., Лагодієнко В.В. Формування та регулювання регіональних енергетичних систем: теорія, методологія та практика: монографія Луцьк, 2010. 346 с.
 6. Лагодієнко В.В. Сучасний розвиток регіонального електроенергетичного ком-плексу. Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. Дніпро. 2014. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4814
 7. Національний план дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laneg/show/902-2014 .
 8. Павлов К.В. Оцінка конкурентоспроможності регіональних ринків житлової нерухомості України: монографія. Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2018. 482 с.
 9. Павлов К.В., Павлова О.М. Формування та регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житла України: монографія. Луцьк: видавництво «Терен», 2019. 542 с.
 10. Павлова О.М., Павлов К.В., Якимчук А.Ю., Сорокопуд І.В., Галянт С.Р. Енергетичний ринок західного регіону України. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. 2020. №7. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-7-6202.
 11. Палійчук У.Ю. Передумови та засади лібералізації ринку електроенергії в контексті євроінтеграційних намірів України. URL: https://elar.nung.edu.ua/bifstream//23456789/5416/1/4799.pdf.
 12. Пляцко С.Р. Пріоритетні напрями державного регулювання ринку електроенергії України в контексті Євроінтеграції. URL: https://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/03/Пляцко.
 13. Розпорядження Кабміну України від 18 серпня 2017 р. №605-р «Про схвалення Енергетичної Стратегії України на період до 2035 року». Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність. URL: https://zakon.rada.gov.ua/lanes/show/605-2017_%Д1/%80.
 14. Стрішенець О.М,, Павлов К.В. Особливості конкурентних відносин на регіональних ринках нерухомості. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. Вип.1 (47). Т.2. С. 35-38.
 15. Стрішенець О.М. Особливості функціонування інновацій в діяльності газорозподільних підприємств. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали міжнар. Наук.-практ. Інтернет-конф. 2017 р. (1). Луцьк. С. 162-163.
 16. Стрішенець О.М., Павлов К.В., Павлов К.В. та [ін.] Механізм фінансово-кредитного забезпечення енергоефективних заходів на об’єктах ЖБК та ОСБ. Кліматичні фінанси: кол. моногр.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Карліна. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С. 165-183.
 17. Трансформація ринку електроенергії України: шлях від виробника до споживача URL: https://issun.com/uaenergy/docs/power_markets_holikova.
 18. Ущановський К.В. Вплив реформування ринку електроенергії України та діяльність ОП “НЕК” “Укренерго”. URL: https://periodicals.karazin.ua/economy/arfide/riene/5390.
 19. Фарокушний І.Д. Трансформація ринку електроенергії України в умовах Європейської інтеграції. URL: https://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/03/
 20. Ченерук Т. Використання відновлювальних джерел енергії – інвестиція в майбутнє. URL: https://ua.112.ua/mnenie/vykorystannia_vidnovlinvanykh_dzherel_enevhii_ investytsiia_v_maibutnie_43
 21. Що нам дасть і що забере закон про ринок електроенергії. URL: https:dt.zabere_zakon_pro_rinok_elektroenergiyi_240471.html.

Статтю було отримано 10.08.2020