УДК 631.339

Андрій Ігоревич ХВОСТІКОВ
здобувач, Харківськии національнии економічнии університет імені Семена Кузнеця
E-mail: Andrewhvostikov@gmail.com

JEL classification: F 40

Анотація

Вступ. В сучасних умовах відкритої економіки, де тенденції глобалізації та інтеграції набувають все більшого розмаху, все більше країн активно займаються зовнішньою торгівельно-економічною діяльністю, що відображається у стабільному зростанні обсягу експортно-імпортної діяльності, збільшені обсягу й географічної диверсифікації трудової міграції, активній експансії капіталу з розвинутих країн в країни, які розвиваються.

Мета дослідження полягає у визначенні сучасних тенденцій міжнародних торгівельно-економічних відносин в аграрному секторі України.

Результати. Важливість аграрного сектору в процесі зростання його залучення до світової торгівлі обумовлена збільшенням питомої ваги в експорті продукції рослинництва, що свідчить про існуючий попит на цю продукцію на світовому ринку й потенційні можливості збільшення присутності вітчизняних товаровиробників за кордоном.

Висновки. Міжнародні торгівельно-економічних відносин аграрного сектора України виступають базисом її експортного потенціалу на глобальному ринку, джерелом наповнення бюджету валютними надходженнями та вимагають розробки механізмів стимулювання експортної діяльності та впровадження технологій імпортозаміщення при державній підтримці й інституційному забезпеченні.

Ключові слова: міжнародні торгівельно-економічні відносини, аграрний сектор, експорт, імпорт, рослинництво, експортний потенціал.

Список літератури

  1. Голіков А. П., Довгаль О. А. Міжнародні економічні відносини : підручник. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 464 с.
  2. Хасбулатов Р. И. Международные экономические отношения : учебник для бакалавров.; 2-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2014. 991 с.
  3. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. М.: Маркетинг, 1997. 194 с.
  4. Волошанюк Н. В., Сьомка А. К. Аграрний сектор України: тенденції, суб’єкти, перспективи реформування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 13(1). С. 45-49.
  5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
  6. Пугачев М. І. Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін. Економіка АПК. 2017, № 5. С. 12–18.
  7. Кузьмінов М. В. Розвиток системи підтримки експортної діяльності аграрних компаній. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спец. 08.00.02. Київ: Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет Імені Вадима Гетьмана». 2018, 226 с.
  8. Александров Е. Л., Круглов В. Н. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие. М.: Финансовый университет, 2017. 112 с.

Статтю було отримано 07.08.2018