УДК: 342.4

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-2-37

Ольга Миколаївна ТКАЧЕНКО
доцент кафедри економіки і права Інституту економіки і управління,
Національний університет харчових технологій
ORCID ID: 0000-0002-1468-8091
Оксана Миколаївна КРАМАРЕНКО
старший викладач кафедри економiки і права ННІ ЕіУ (навчально наукового інституту економіки і управління) Національний університет харчових технологій
ORCID ID: 0000-0002-2216-7149

JEL classification: К32

Анотація

У статті проведено дослідження сучасних правових аспектів, які регламентують сукупність екологічних прав громадян, а також основних засад, що забезпечують їх реалізацію у практичній площині. Досліджено сутність та зміст екологічного права, структуровано його функціонал та основні форми прояву. Проаналізовано діюча вітчизняна система гарантій реалізації екологічних прав людини. Доповнено її методико-практичні аспекти з позицій відокремлення інституційної складової із наявними формами прояву. Функціональний концепт екологічного права визначений і досліджений з позицій одного з найбільш перспективного, пріоритетного і ключового елементу сталого розвитку суспільства і національних економік у сучасній практиці розвинутих країн світу. Представлено авторський підхід до формування системи інструментів організаційно-економічного механізму забезпечення реалізації конституційних екологічних прав громадян. Досліджено провідний світовий досвід реалізації суспільних екологічних прав. Визначено, що екологічні пріоритети, права і цілі постають базовими стратегічними домінантами подальшого розвитку суспільства, як на рівні провідних національних економік, так і у глобальному масштабі. За результатами дослідження та систематизації зарубіжного і вітчизняного досвіду визначено пріоритетні напрями подальшого удосконалення забезпечення гарантій реалізації екологічних прав громадян. Серед основних з найбільш перспективних напрямів для вітчизняної практики рекомендовано: врахування прогресивного світового досвіду розробки й прийняття екологічного кодексу, використання цифрових інструментів сприяння реалізації екологічних програм і проэктів розвитку, забезпечення гарантій доступу суспільства до відповідної інформації, поширення практики екологічного аудиту та складання екологічної звітності. Визначено, що підґрунтям механізму реалізації екологічних прав населення країни має стати підвищення рівня суспільної свідомості, популяризація глобальних та національних ініціатив сталого розвитку, підвищення рівня загальнонаціональної екологічної культури.

Ключові слова: екологічні права, гарантії, екологічна безпека, конституційні гарантії, сталий розвиток, механізм забезпечення реалізації екологічних прав.

Список літератури

 1. Краснова М.В., Краснова Ю.А. Реалізація та захист екологічних прав громадян: теоретико-правові аспекти: наукове видання. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2021. 148 с.
 2. Демчук Т.І., Борденюк О.В., Шелудяков Р.С. Екологічне право України: навч. посіб. Чернівці. 2021. 100с.
 3. Андрейцев В.І. Система права екологічної безпеки: законодавчі засади, проблеми праворозуміння, формування, викладання. Системи галузей права в умовах глобальних екологічних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 листопада 2020 р., м. Київ). Наук. ред. В.А. Устименко. НАН України. ДУ «Інститут економікоправових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України». Київ, 2020. С. 12-26.
 4. Сірант М.М. Гарантії реалізації права на сприятливе навколишнє природне середовище. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 11. С. 49-53.
 5. Антонюк У.В. Гарантії екологічних прав: проблеми наукової та нормативно-правової диференціації. Прикарпатський юридичний вісник. 2014. № 3(6). С. 101-105.
 6. Ніценко В.С. Шляхи забезпечення сталого розвитку виробництва молока в Україні. Український журнал прикладної економіки. Том 4. № 3. С. 106-113.
 7. Ніценко В.С., Сагайдак М.П., Бережна Ю.Г., Цуканов О.Ю. Соціально-економічні імперативи стану та розвитку овочевого ринку: макроекономічний аспект. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2018. № 4. С. 5-17.
 8. Nitsenko V. What is the Government Really Pursuing by Introducing Quarantine Measures in the Conditions of COVID-19? The Case of Ukraine. Ukrainian Policymaker. 2021. № 9. рр. 69-78.
 9. Екологічні права людини: їх реалізація та захист. Офіційний сайт Державної екологічної інспекції України. URL: http://oldversion.dei.gov.ua/2012-01-22-11-53-44/2012-04-09-18-54-49/4845-ekologichni-prava-lyudini-jikh-realizatsiya-ta-zakhist.html
 10. Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
 11. Конституція України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution
 12. Кarakash I. I. Legal guarantees for the implementation of environmental rights and obligations by citizens. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/20925/Karakash%20I.%20I.%20Legal%20guarantees%20for%20the%20implementation%20of%20environmental%20rights%2
 13. Mukhlynina М. Constitutional guarantees of citizens’ rights as a condition for sustainable environmental development. E3S Web of Conferences 208, 06011 (2020). IFT 2020 URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/68/e3sconf_ift2020_06011.pdf.
 14. Boyd D. The Right to a Healthy and Sustainable Environment in Aguila, Y. and Viñuales, J.E., 2019. A Global Pact for the Environment-Legal Foundations. University of Cambridge.
 15. Ніценко В.С., Мазіна К.С., Цуканов О.Ю., Остапенко Р.М. Соціально-економічні імперативи розвитку України. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». № 4. С. 41-58.
 16. Nitsenko V. Mismanagement in Ukraine. Problems of Management in the 21st Century. 2020. Vol. 15(1).
  4-8.

Статтю було отримано 12.04.2022