УДК: 631.76:334.5

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-16

Максим Іванович КУЛИК
кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри селекції, насінництва і генетики, Полтавська державна аграрна академія
ORCID ID: 0000-0003-0241-6408
e-mail: maksym.kulyk@pdaa.edu.ua
Руслан Юрійович РУДЕНКО
аспірант кафедри публічного управління та адміністрування,
Полтавська державна аграрна академія
E-mail: ruslan_rudenko@yahoo.com
Олександр Володимирович ОНОПРІЄНКО
аспірант кафедри селекції, насінництва і генетики,
Полтавська державна аграрна академія
E-mail: cana200693@ukr.net

JEL classification: Q13; L13; L20

Анотація

Стаття присвячена визначенню енергетичної та економічної ефективності виробництва біопалива з побічної продукції рослинництва. У процесі дослідження використані такі методи: монографічний (при вивченні економічної і енергетичної ефективності виробництва рослинної біомаси в аграрних підприємствах); статистико-економічний (оцінка ефективності потенціалу побічної продукції рослинництва); порівняльного аналізу (при аналізі економічної ефективності виробництва біомаси залежно від сільськогосподарських культур); енергетичного аналізу (енергетична оцінка потенціалу побічної продукції рослинництва польових культур).

Урожайність основної продукції визначали шляхом перерахунку врожайності кожної сільськогосподарської культури на стандартну вологість і чистоту. Вихід побічної продукції встановлювали з використанням спеціальних методів – узагальненої оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу біомаси й методики обрахунку доступного потенціалу агросировини.


Ключові слова:
основна продукція; побічна продукція; економічна ефективність; енергетичний потенціал. За результатами дослідження проаналізовано рівень урожайності основної продукції, визначено економічну ефективність виробництва побічної продукції з урахуванням рослинних решток (соломи, стебел) пшениці озимої, кукурудзи, сої і соняшнику в умовах сільськогосподарських підприємств Миргородського району Полтавської області. Розраховано кількість отриманої енергії для генерування тепла залежно від рослинної біомаси при використанні як сировини для біопалива. Виконано оцінку доступного потенціалу побічної продукції рослинництва сільськогосподарських культур з наступним визначенням енергетичної та економічної ефективності біомаси. Визначено потенціал рослинної продукції нетоварного врожаю пшениці озимої, сої, кукурудзи та соняшнику як
альтернативного палива й основи для підвищення рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції, що в сумарному ефекті – засвідчує їхню рентабельність.

Список літератури

 1. Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні та її собівартість і дохідність в сільськогосподарських підприємствах (розрахункова за 2014 р. і прогноз на 2015 р.) / Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., та ін. / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. 56 с.
 2. Біопалива, технології, машини і обладнання / Дубровін В.О., Корчемний М.О., Масло І.П. та ін. К. : [б.в.], 2004. 256 с.
 3. Гелетуха Г. Г., Железная Т. А. Анализ основных положений «Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года». Промышленная техника, 2006. №5. т. 28. С. 82–92.
 4. Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20.02.2003 р. №555-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/555-15.6
 5. Калиниченко О. В. Энергетическая оценка сельскохозяйственного производства. Ин-новационное и предпринимательское развитие национальной экономики в услови-ях глобализации: монография / под ред. Д. М. Мадияровой, М. О. Рыспековой. Астана: Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 2018. С. 261–269.
 6. Накашидзе Л. В., Гільорме Т. В. Дослідження моделей впровадження технологій використання альтернативних джерел енергії. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. 2016. № 3(237). С. 195–202.
 7. Kalinichenko А., Kalinichenko О., Kulyk М. Assessment of available potential of agro-biomass and energy crops phytomass for biofuel production in Ukraine. Odnawialne źródła energii: teoria i praktyka. Monograph; pod red. I. Pietkun-Greber i P. Ratusznego, Uniwersytet Opolski: Opole, Kijów, 2017. ( ІІ): 163–179.
 8. Морозов Р. В., Федорчук Є. М. Оцінка біоенергетичного потенціалу рослинних відходів та енергетичних культур у сільському господарстві. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2015. Випуск 10. Частина 3. С. 111–117.
 9. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. Інформаційно–аналітичний бюлетень «Відомості Міністерства палива та енергетики України». Спеціальний випуск. 2006. 113 с. URL: https://de.com.ua/uploads/0/1703-EnergyStratagy2030.pdf
 10. Колосова О. Е. Правові засоби стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії як один із пріоритетних напрямів горизонтальної державної допомоги в Україні. Економіка та право. 2016. № 1(43). С. 67–71.
 11. Кузнецов М. П. Деякі можливості автономної роботи вітрової та сонячної електростанцій. Відновлювана енергетика. 2016. № 2. С. 15–21.

Статтю було отримано 21.09.2019