Статті, що подаються до наукового журналу «Український журнал прикладної економіки та техніки» мають супроводжуватись зовнішніми рецензіями докторів наук відповідного профілю. В рецензії має бути визначено: відповідність теми статті науковому профілю журналу; актуальність і практична корисність статті; відповідність назви статті її змісту і меті; наукова новизна; оцінена логічність і переконливість наукової аргументації, а також методологічна правильність представлених результатів дослідження; повнота та зміст висновків за результатами проведених досліджень; кількість та якість літературних джерел тощо.

Статті, що подаються до наукового журналу «Український журнал прикладної економіки та техніки» проходять внутрішнє анонімне як для рецензента, так і для автора, з метою підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі. Анонімне рецензування забезпечує об’єктивність і неупередженість наданої експертної оцінки.

До рецензування допускаються статті, які повністю відповідають встановленим вимогам до статей, які подаються до всеукраїнського наукового журналу «Український журнал прикладної економіки та техніки». До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань. Статті не приймаються редколегією у випадках: повної або часткової відсутності контактної інформації; невідповідності оформлення статті встановленим вимогам; відсутності рецензії доктора наук; відсутності УДК; недостатнього обсягу статті чи анотації; недостатньої кількості літературних джерел.

Для всіх наукових статей, що подаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності статті, використані джерела та частковий збіг тексту.

Подаючи рукопис до редакції журналу, автори ввіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких можуть залежати їх репутація та кар’єра. Розголошення конфіденційності рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

Рішення про опублікування приймає редакційна колегія. До матеріалів можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами). Рукописи, відхилені редколегією, авторам не повертаються і не рецензуються.