УДК: 336.221.4:336.221.26

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-31

Наталія Володимирівна Лагодієнко
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Миколаївського національного аграрного університету
ORCID ID: 0000-0001-6201-1555
Лариса Борисівна Скляр
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту,
Одеська національна академія харчових технологій
ORCID ID: 0000-0002-8332-8823
E-mail: sklyarlarisa17@gmail.com

JEL classification: H20

Анотація

У статті розглядається місце, роль і значення податкового планування у системі адміністрування податків на макрорівні. Проаналізовано стан податкового планування, визначено, що його відсутність як системи знижує ефективність адміністрування податків. Основні завдання, які вирішуються під час розробки стратегічного плану податкових надходжень, пов’язані з підвищенням його адаптованості до постійно змінюваних умов, з досягненням динамічної рівноваги в національній економіці. Стратегічне планування є складовим елементом адміністрування податків, що базується на науково обґрунтованій методологічній основі стратегічного управління, процес моделювання майбутньої діяльності в сфері адміністрування податків на період кількох майбутніх років. Воно повинно здійснюватися на регулярній основі, оскільки збір податків має регулярний характер. Планування є основною функцією податкового менеджменту, яка зв’язує разом усі управлінські функції в сфері адміністрування податків. Запропоновано інституційні механізми та методологічні підходи до запровадження в Україні сучасних підходів до побудови системи податкового планування як складової механізму податкового адміністрування.

Ключові слова: податки, планування, прогнозування, стратегія, адміністрування.

Список літератури

 1. Бечко П.К., Барабаш Л.В., Лиса Н.В. Податкові пільги як інструмент реалізації концепції справедливості в оподаткуванні. Modern Economics. 2019. №13. С.18-24. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/tax-benefins-as-a-tool/
 2. Дєєва Н.М. Оподаткування в Україні: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 544 с.
 3. Єлісеев А.В. Податки та податкове планування підприємницької діяльності: монографія. Львів: Центр Бізнес-Сервісу, 2003. 152 с.
 4. Підлужний М. Довгостроковий контракт як засіб оптимізації податків. Податкове планування. 2010. № 4. С. 31-33.
 5. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підручник. Київ: КНЕУ, 2006. 552 с.
 6. Проскура К.П. Особливості адміністрування податків в Україні. URL: http:// soskin.info/ea/2012/3-4/201221.html
 7. Паславська Р. Основні напрями реформування вітчизняної системи адміністрування податків. Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник. 2014. Вип. 31. Ч. 2. С. 135-140.
 8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/zl1562-11
 9. Про Державну фіскальну службу України: Постанова Кабінету міністрів України від 21.05.2014 №236. URL: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/postanovi-km-ukraini/63237.html
 10. Сайт Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura-/aparat-2021/upravlinnya-analitichnoi-roboti–progno
 11. Шавло І.А. Основні напрями вдосконалення системи адміністрування податків в Україні. URL: https://www.ndifp.com/1129/
 12. Boyle P. 1981. Planning better programs. New York, NY : McGraw-Hill. 1981. 234 р.
 13. Методологія планування регіонального розвитку в Україні. Інструмент для розробки стратегій регіонального розвитку і планів їх реалізації. Проєкт Європейського Союзу. URL: https://cg.gov.ua/web_docs/1/2014/11/docs/Methodology_of_RD_planning.pdf
 14. Лагодієнко В.В., Довгаль О.В. Чинники економічного зростання регіонів в умовах диспропорційності. Актуальні проблеми інноваційної економіки. № 3. 2018. С. 15-21.

Статтю було отримано 15.01.2021