УДК 338.436.33

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-2-9

Ірина Володимирівна Клочан
доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання Миколаї вського національного аграрного університету
Валентина Олександрівна Мірошник
здобувач Миколаї вського національного аграрного університету
Олександр Павлович Горковський
здобувач Миколаї вського національного аграрного університету

JEL classification: D61; Q15

Анотація

Вступ. Увага до зерновиробництва обумовлена її стратегічною важливістю в рамках агропромислового комплексу України, так як її продукція та вироби з неї виступають критично важливими як ключові продукти харчування для підтримки життя населення.

Метою статті є обґрунтування підвищення економічної ефективності виробництва зерна в аграрних підприємствах Миколаївської області в сучасних умовах.

Результати. Надана загальна характеристика сфері сільського господарства Миколаївської області. Розкрита сутність поняття «економічна ефективність» та запропоновані показники її вимірювання для продовольчого зерна. Розглянуто показники урожайності по зерновим культурам в динаміці, де визначено зростання ярої пшениці, але скорочення проса та гречки. Здійснено аналіз економічної ефективності виробництва зерна в аграрних підприємствах Миколаївської області за досліджуваний період за такими показниками: урожайність, собівартість 1 ц продукції, середня ціна реалізації, отриманий прибуток, рівень рентабельності. В результаті сукупного впливу зростання собіварто-сті та ціни рентабельність скоротилася на 8 %, склавши 25,7% на 2017 р. Розглянуто роль науково обґрунтованої структури посівних площ в забезпечені ефективності господарювання аграрних підприємств, яка базується на сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон України як форми організації їх чергування у вирощуванні. Представлено параметри для побудови економіко-математичної моделі оптимізації посівних площ зернових культур в аграрних підприємствах Миколаївської області.

Висновки. В результаті розрахунку запропонованої моделі отримано оптимізовані значення питомої ваги посівних площ під різними культурами: збільшиться посів пшениці ярої – на 10 в.п., а найменше гороху – на 2 в.п. При цьому пропонується зменшити посівну площу під пшеницею озимою – на 14% та ячмінем ярим – 8%. Такі зміни позитивно вплинуть на показники виручки від реалізації і собівартості продукції, прибутку від реалізації та в цілому – на рівні рентабельності.

Ключові слова: аграрне підприємство, зернові культури, економічна ефективність, інтенсифікація зерновиробництва, урожайність, собівартість, прибуток, рівень рентабельності, економіко-математична модель.

Список літератури

  1. НаумовичП. Г. Агропромисловий комплекс Миколаївщини тримає позиції потужного учасника ринку в державі. Агропівдень. Веб-сайт. URL: http://agro-yug.com.ua/archives/18760
  2. АндрійченкоЛ. В. Підвищення ефективності виробництва зерна ярої пшениці в умовах південного степу України. 2007. URL: http://com.ua/?dl_id=10
  3. АндрійчукВ. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник.; 2-ге вид. Київ : КНЕУ, 2004. 624 с.
  4. БакумМ. М. Теоретичні засади використання резервів підвищення економічної ефективності виробництва зерна. Вісник Сумського НАУ. 2011. Випуск 5/1. С. 62-67.
  5. Економіка виробництва зерна з основами організації і технології виробництва / за ред. В. І. Бойка. Київ. : “ННЦ ІАЕ“, 2008. 400 с.
  6. Про зерно та ринок зерна в Україні. Закон України №37-IV від 04.07.2002 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=37-15
  7. МармозаА. Т. Статистика сільського господарства : навчальний посібник. Київ : Ельга-Н, 2007. 696 с.
  8. Месель-ВеселякВ. Я. Прогноз урожайності і валових зборів сільськогосподарських культур в Україні на 2011 рік. Економіка АПК. 2011. №5. С. 26-31.
  9. Методичні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон України. Указ міністерства аграрної політики України № 440/7 від 18.07.2008 р. URL: http://search.ligazakon.ua /l_doc2.nsf/link1/FIN40514.html
  10. Sergii Lekar, Dmytro Shumeiko, Volodymyr Lagodiienko and Valerii Nemchenko, Construction of Bayesian Networks in Public Administration of the Economy. International Journal of Civil Engineering and Technology. 2019. № 10(04). 1379-1384

Статтю було отримано 05.03.2019