УДК 332.155:631.11:636.5/.6

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-3-1

Оксана Степанівна Прокопишин
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,
Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

JEL classification: L25; P47; Q12

Анотація

Вступ. Птахівництво сьогодні – одна з найрозвиненіших і найпрогресивніших галузей сільськогосподарського виробництва. Важливе значення галузі як основного виробника високоякісного тваринного білка, доступного за ціною, полягає в забезпеченні продовольчої безпеки країни.
Для успішної діяльності підприємств птахівництва необхідне розроблення алгоритму дій, спрямованих на забезпечення ефективності виробництва. Для прогнозування розвитку виробництва продукції птахівництва на майбутнє й встановлення напрямів його підвищення необхідні всебічний аналіз статистичних даних за минулі періоди та опрацювання одержаних загальних тенденцій.

Мета статті. Завдання дослідження – ретельний аналіз нинішнього стану діяльності підприємств птахівництва, опрацювання тенденцій розвитку галузі, визначення особливостей діяльності птахівничих підприємств в Україні, а також пошук шляхів підвищення їх економічної ефективності.

Результати. На ефективність ведення птахівництва безпосередньо впливають якість і конкурентоспроможність продукції, зумовлені станом матеріально-технічного забезпечення, технологією виробництва, переробки, пакування, зберігання й реалізації продукції.
Ринок продукції птахівництва надзвичайно привабливий. Для такої продукції характерні стійкий зростаючий попит за рахунок доступнішої вартості порівняно з іншими видами м’яса. На відміну від інших галузей, птахівництво частіше піддається інноваціям і залученню інвестицій, а також різниться пришвидшеним обігом вкладеного капіталу. Із зростанням споживчого попиту на м’ясо птиці та інвестиційною привабливістю птахівництва відбувається стимулювання нарощування обсягів його виробництва на промисловій основі. Завдяки зростанню обсягів виробництва м’яса птиці відбувається інвестування в цю галузь.

Висновки. Надзвичайно важливим продуктом птахівництва є яйця, виробництво яких – найприбутковіший і найдієвіший стимул для розвитку галузі та нарощування виробництва продукції птахівництва.
Проаналізувавши сучасний стан розвитку птахівництва, ми спостерігаємо його стрімке піднесення, позаяк простежується тенденція до збільшення поголів’я птиці, обсягів виробництва м’яса птиці та яєць, що зумовлено зростанням попиту на таку продукцію.

Ключові слова: ефективність, птахівництво, галузь, моніторинг, попит, продукція, сільськогосподарські підприємства, господарства населення.

Список літератури

 1. Андрійчук В. Г. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективності виробництва. Економіка АПК. № 5. С. 52-63.
 2. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/
 3. Економіка підприємств : навч. посіб. / [Черевко Г. В., Горбонос Ф. В., Іваницька Г. Б., Павленчик Н. Ф.]; за заг. ред. Г. В.Черевка. Львів : Апріорі, 2004. 384 с.
 4. Іщенко І. І., Терещенко С. П. Оцінка економічної ефективності виробництва і затрат : навч. посіб. Київ : Вища школа, 1991. 172 с.
 5. Іщенко Ю. Б. Птахівництво України [Аналітичний огляд]. Харків, 2013. 74 с.
 6. Макконел К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика : перев. с англ. К. Р. Макконел, Р. Кемпбел, Л. Стенлі Брю. Москва : Бинош, 2000. 785 с.
 7. Полегенька М. А. Аналіз сучасного стану виробництва продукції птахівництва в Україні. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 137–143.
 8. Самуельсон П. Экономика : учеб. пособие для студентов / перев. с англ. А.Пол, У. Нордхаус, Д. Вільям. Москва : Бинош, 1999. 800 с.
 9. Тваринництво України за 2018 рік : стат. зб. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 166 с.
 10. Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м’ясо-молочної продукції України / І. М. Демчак та ін. Київ : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2019. 68 с.
 11. Янишин Я., Булик О., Тимофіїв Т. Теоретичні основи економічної ефективності виробництва продукції птахівництва. Аграрна економіка. 2013. Том 6, № 3-4. Ст. 5-12.

Статтю було отримано 18.07.2019