УДК: 311.172:330.341.1(477)

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-3-47

Олександр Вікторович ПОПОВ
кандидат економічних наук, перший заступник голови правління,
Акціонерне товариство «ФЕД»,
ORCID ID: 0000-0002-3740-0417
Сергій Анатолійович МЕХОВИЧ
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин, НТУ «Харківський політехнічний інститут»
ORCID ID: 0000-0001-7080-7609

JEL classification: O31; O32

Анотація

У статті розглянуто підходи до аналізу факторів ризику при проведенні інноваційних перетворень. Встановлено, що кваліфікована експертиза фінансових (комерційних) показників інноваційних проєктів на етапі підготовки підприємства до проведення технологічної санації дозволяє оцінити їх з точки зору інвестиційної привабливості з урахуванням найбільш важливих факторів, що мають досить обґрунтовану імовірнісну оцінку. Обґрунтовано поділ факторів, що впливають на комплекс взаємозв’язків у контексті аналізу ризику інноваційних перетворень на ті, що безпосередньо впливають на процес прогнозування і підготовку до реалізації інноваційних перетворень, та на ті, що впливають на ефективність проведення процесу технологічної санації виробництва. Зазначено, що при реалізації інноваційних проєктів число факторів ризику досить велике, через що ступінь впливу їх носить випадковий характер. При будь-якій спробі врахувати вплив усіх факторів фахівцям доводиться стикатися з виключно важкою проблемою врахування ступеня їх впливу на декількох рівнях управління, адже навіть у разі нескладної ієрархічної структури число комбінацій впливу факторів різко зростає. Доведено, що основним завданням при проведеному аналізі факторного впливу повинна бути реалізована, перш за все, спроба обмеження кількості можливих комбінацій факторів, які слід проаналізувати або врахувати при знаходженні цільової функції прийнятого рішення. Визначено, що ключовими критеріями прийняття інвестиційних рішень в контексті інноваційних перетворень є: відсутність вигідніших альтернатив; мінімізація ризиків втрат, зокрема, і від інфляції; мінімізація терміну окупності; відносна дешевизна проєкту; забезпечення стабільності грошових надходжень; висока рентабельність з урахуванням дисконтування.

Ключові слова: ризик, фактори, інноваційні перетворення, моделі, технологічна санація, комбінація, класифікація, ефективність.

Список літератури

 1. Valeev S., Kondratyeva N. Risk control and process safety management systems. Process Safety and Big Data. 2021. Vol. 7. P. 271-294.
 2. Демидова Е.Г., Гусєв Д.С., Новикова О.А. Построение динамической системы управления рисками промышленного предприятия. Фундаментальные исследования. 2020. № 10. С. 50-55.
 3. Картвелишвили В.М. Свиридова О.А. Риск-менеджмент. Методи оцінки ризику. Москва: ФГБОУ ВО «РЕУ ім. Г. В. Плеханова», 2017. 120 c.
 4. Ланкина С.А., Флегонтов В.И. Классификация и проблемы оценки рисков промышленного предприятия. Интернет-журнал «Науковедение» 2015. Том 7, №2. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/90EVN315.
 5. Langdalen H., Abrahamsen E.B., Selvik J.T. On the importance of systems thinking when using the ALARP principle for risk management. Reliability Engineering and System Safety. Том. 204. P. 107-222.
 6. Latrobe J., Barry E. System approach to risk analysis verification for riskmanagement. Safety science. 2017. Vol. 99, Part B. P. 187-195
 7. Панягина А.Е. Подходы к пониманию и классификации рисков. Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-ponimaniyu-i-klassifikatsii-riskov/viewer 8.
 8. Сеньков А.В., Бобряков А.В. Нечеткая онтологическая модель мониторинга и управления комплексными рисками сложной экономической системы на примере ВУЗа. Международный журнал информ. технологий и энергоэффективности. 2016. Т.1. №1. С. 2-10.
 9. Трейман М.Г., Варыгина О.С. Методи оценки и управления рисками на ресурсоснабженческом предприятии (на примере ЧАО «ТГК-1»). Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Економика и екологіческий менеджмент. № 4. С. 64-73
 10. Дзюба С.А. Анализ и сравнение инвестиционных проєктов с учетом риска / РАН Сиб. отд. Сиб. энергет. ин-т им. Л.А. Мелентьева- Препр Иркутск, 1994. 19с.
 11. Канторович Л.В. Математические модели и методы оптимального планирования. Новосибирск: Наука, Сиб.отдел., 1966. 178 с.
 12. Валревен К.Д. Управление рисками коммерческого банка: учеб. пособие / под ред. М. Э.Ворд. Институт экономического развития Мирового банка. Вашингтон. 1993. 315 с.
 13. Льюис Р.Д., Райфа Х. Игры и решения. Москва: Иностр. лит., 1961. 643 с.

Статтю було отримано 25.07.2021