УДК 336.64

Оксана Іванівна ТУЛАЙ
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного університету

Анотація

У статті розглядається парадигма фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Увагу зосереджено на теоретико-прикладних аспектах таких форм системи фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, як самофінансування, державне фінансування, кредитування, лізинг й інвестування. Проведено моніторинг рівня рентабельності продукції сільськогосподарських підприємств України. Проаналізовано сучасний стан державної фінансової підтримки вітчизняних сільськогосподарських підприємств. Показано роль оподаткування як потужного інструмента державного регулювання діяльності сільськогосподарських підприємств. З’ясовано переваги й недоліки банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано, що в сучасних умовах одним з найдоступніших інструментів забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств є лізинг. Визначено місце та роль інвестиційної політики у досягненні фінансових цілей сільськогосподарських підприємств.

Список літератури

 1. Сільське господарство. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 2. ГотраВ. В. Умови та напрямки вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 5. С. 117-123.
 3. СтецюкП. А. Модернізація механізмів фінансового забезпечення аграрного виробництва. Облік і фінанси. 2016. № 1. С. 132-136.
 4. ВаськівськаК. В., Васьківський Ю. П., Децик О. І., Прокопишак В. Б. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва: регіональний аспект. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=6444.
 5. ВласюкС. А. Альтернативні форми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2016. Випуск 88 (2). С. 219-230.
 6. АнастасоваК. А. Механізм фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств. Молодий вчений. 2017. № 1.1 (41.1). С. 1-5.
 7. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України № 1877-IV від 18.08. 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.
 8. МихайловМ. Г. Основні пріоритети державної підтримки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 53-59.
 9. Про Державний бюджет України на 2017 рік : Закон України № 1801-VIII від 21.12.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19.
 10. ДавидовГ. М., Шалімова Н. С., Лисенко А. М., Магопець О. А. Оподаткування та державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників: регіональні пріоритети та євроінтеграційні процеси : монографія / ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Г. М. Давидова та д-ра екон. наук, проф. Н. С. Шалімової. Кропивницький : ФОП Александрова М. В., 2017. 208 с.
 11. ТулушЛ. Д. Концептуальні засади реформування та розвитку системи оподаткування сільгоспвиробників. Економіка АПК. 2017. № 7. С. 62-75.
 12. МалійО. Г. Аналіз сучасної системи кредитного забезпечення сільськогоспо-дарських підприємств в Україні. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2018. Випуск 191. С. 285-297
 13. ОднорогМ. А. Економічні інструменти організації процесу формування і використання джерел фінансування інвестицій в АПК. Бізнес-навігатор. 2016. № 1. С. 57-50.
 14. Однорог М. А. Особливості інвестиційної діяльності в аграрному секторі. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 126, Ч. ІІ. 2015. С. 108-115.

Статтю було отримано 10.10.2018