УДК 330.46

Наталія Сергіївна РУЧИНСЬКА
кандидат педагогічних наук,
кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання,
Миколаї вськии національнии аграрнии університет
e-mail: ruchinska@mnau.edu.ua
Олена Дмитрівна КУЧЕР
здобувач вищої освіти ОС «Магістр»,
спеціальності «Публічне управління і адміністрування»,
Миколаї вськии національнии аграрнии університет
e-mail: kucherld@outlook.com

JEL classification: Q 14

Анотація

Вступ. У статті розглянуто економічну сутність витрат на виробництво продукції сільськогосподарського підприємства. Витрати є важливим аспектом економічної стійкості, конкурентоспроможності та ефективності діяльності сільськогосподарського підприємства. Це викликає необхідність підтримки оптимального рівня витрат, що є основною умовою виживання й розвитку сільськогосподарського підприємства. Управління витратами стає важливим інструментом досягнення підприємством високого економічного результату, що підтверджує численна кількість науково обґрунтованих концептуальних конструкцій, методів і моделей системи управління.

Метою статті є узагальнення теоретичних і методичних положень, розробка на їх основі практичних рекомендацій щодо формування раціональних витрат на виробництво продукції.

Результаті. Стратегічне управління дає змогу харчовим підприємствам швидко адаптуватися до змін кон’юнктури ринку й оперативно реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. Це завдання стає все більш важливим, оскільки в сучасних умовах та у зв’язку із членством України в СОТ, багато українських промислових підприємств зазнають труднощів у конкурентній боротьбі, що негативно позначається на ефективності їх виробничо-господарської діяльності й економічному стані в цілому.

Висновки. Проведено оцінку техніко-економічного стану підприємства СТОВ «Промінь». Проаналізовано витрати сільськогосподарського підприємства на виробництво продукції. Запропоновано економіко-математичну модель по оптимізації витрат на виробництво, мета якої полягає в максимізації виручки для досліджуваного підприємства при умові максимального використання побічної продукції, заміни мінеральних добрив органічними, не зменшивши обсяги виробництва і при максимальному використані ріллі й тваринницьких приміщень.

Ключові слова: оцінка витрат, управління витратами, собівартість продукції, сільськогосподарське підприємство.

Список літератури

 1. Бондарчук О. М., Голобородько Б. Ю. Моделювання показників ефективності діяльності підприємства в системі управління витратами. EconomicsBulletin, 2015, №1. С. 150–156.
 2. Давидович І. Є. Управління витратами як напрям підвищення ефективності роботи підприємств і організацій. Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні [зб. наук. праць міжн. наук.-практ. конференції, Тернопільська академія народного господарства 1–2 червня 2001 року]. 2001. С. 17–20.
 3. Іщенко М. І. Моделювання та прогнозування рівня поточних витрат на гірничо-збагачувальних комбінатах України. Європейський вектор економічного розвитку. № 2 (15), 2013. С. 114–123.
 4. Король Г. А. Организация управления затратами на предприятиях различных масштабов деятельности. Академічний огляд. Економіка та підприємництво. Дн-ськ, 2006. №1. С. 123–126.
 5. Кудінов Е. О. Механізм моделювання управління витратами торговельного підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2013. № 5 (61). С. 108–112.
 6. Чернецька О. В. Економіко-математичне моделювання як засіб оптимізації структури витрат в сільськогосподарських підприємствах. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Випуск 7 (25). Ч. 3. 2010. С. 457–465.
 7. Шутько Т. І. Економічна сутність управління витратами підприємства. Ефективна економіка № 12, 2014. Електронний ресурс. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3681
 8. Партин Г. О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: Монографія. Київ : УБС НБУ, 2008. 219 С.
 9. Попов О. Управління витратами. Економічна енциклопедія: У 3-х томах. Т.3. Київ : Видавничий центр „Академія», 2002. 952 с.
 10. Саблук П. Т., Карич Д. Я., Коваленко Ю. С. Витратно-ціновий аналіз у системі агромаркетингу. Київ : [б.в.], 1996. 136 с.
 11. Шиян Д. В., Ульянченко Н. В. Ефективність витрат у сільськогосподарських підприємствах :монографія. Харків : Міськдрук, 2012. 204 с.
 12. Лагодієнко В. В. Концептуальна модель розвитку регіонального агропромислового виробництва. Глобальні та національні проблеми економіки. №8. С. 1259-1262.

Статтю було отримано 12.08.2018