УДК 658.5

Альвіна Іванівна ОРЄХОВА
кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічного контролю та аудиту,
Сумськии національнии аграрнии університет
E-mail: alva8or@gmail.com

Анотація

Вступ. Формою результативного управління економічним потенціалом підприємства є система контролінгу, яка набула широкого поширення у всьому світі. Використання в цій системі інтегрованих процесів аналізу, контролю, обліку, планування та розробки рішень дозволяє розглядати їх комплексно у вигляді єдиного управлінського контуру, дає підприємствам реальну можливість досягнення встановлених довгострокових цілей. Транспарентність внутрішньогосподарських процесів, можливість їх узгодження з наявними обмеженнями, виникаючими за рахунок впливу факторів зовнішнього середовища, з однієї сторони, і наявністю стратегії досягнення поставлених підприємством цілей, з іншої, є достатньою підставою формування в рамках підприємства системи контролінгу.

Метою статті є дослідження сутності та особливостей оцінки контролінгу трансформації економічного потенціалу в умовах транспарентності бізнесу.

Результати. Для досягнення цілей та завдань у статті доведено, що системний підхід до проблеми оцінки та формування потенціалу дозволяє оптимально використовувати можливості підприємства, що сприятиме досягненню довгострокових цілей підприємства, реалізації обраної стратегії та досягненню успіху підприємства в ринкових умовах. Обґрунтовано, що до контролінгу трансформації економічного потенціалу в умовах транспарентності бізнесу пред’являються особливі вимоги в тому, що стосується функції підтримки стратегічного й оперативного управління. Для того, щоб відповідати різноманітним вимогам, контролінг повинен зробити прозорими всі залежності та взаємодії в рамках процесів планування, прийняття рішень, реалізації планів і забезпечити органи управління необхідним для цього інструментарієм. Доведено, що система контролінгу орієнтована на забезпечення чіткої стратегічної спрямованості досліджуваної взаємодії елементів економічного потенціалу, включаючи формування програми необхідних нововведень для реалізації стратегії; оцінку неузгодженості наявних можливостей підприємства, програми нововведень і поставлених стратегічних цілей; прийняття рішень про усунення неузгодженості шляхом перегляду програми нововведень або стратегічних цілей.

Висновки. Дослідження сутності, особливостей оцінки контролінгу трансформації економічного потенціалу та відповідних аналітичних процедур дозволяє оцінити шанси підприємства в конкретному цільовому сегменті та створює умови для більш раціонального використання наявних ресурсів і можливостей за рахунок розробки належної стратегії адаптації та розвитку підприємства в умовах транспарентності бізнесу.

Ключові слова: потенціал; економічний потенціал; контролінг; оцінка; трансформація; транспарентність.

Список літератури

  1. Демченко О. В. Імперативи трансформацій потенціалу аграрного виробництва в контексті циклічності його розвитку. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2015. Т. 20, Вип. 5. С. 53-56.
  2. Демченко О.В. Трансформація ресурсного потенціалу в умовах інноваційного розвитку аграрної економіки. Проблеми і перспективи економіки та управління. Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. № 1 (5). С. 136-141.
  3. Мишковец Н. М. Стратегия экономической трансформации предприятий. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2012. Вип. 6. С. 172-175.
  4. Плікус І. Й. Потенціал підприємства, його оцінка й трансформація: економічна та бухгалтерська інтерпретація. Фінанси України. 2012. № 4. С. 91-105.

Статтю було отримано 02.08.2018