УДК 631.15+631.115.11:338.43](477)

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-31

Наталія Володимирівна ЛАГОДІЄНКО
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування,
Миколаївський національний аграрний університет
ORCID ID: 0000-0003-3528-0519
E-mail: lagodienko@mnau.edu.ua
Владислав Володимирович ЛАГОДІЄНКО
здобувач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

JEL classification: Q01; Q17

Анотація

Вступ. У статті оцінюється значення економічної ефективності сталого розвитку аграрного виробництва в умовах відкритості національної економіки. Відмічається, що сталий розвиток як нова форма соціальної динаміки стосується всіх сфер соціально-господарського буття й потребує науково-методологічного розроблення моделей і механізмів його запровадження у практику господарювання. Найменш розробленими його аспектами наразі залишається проблема оцінки економічної складової сталого розвитку аграрного виробництва в умовах відкритості національної економіки.

Метою статті є оцінка економічної складової сталого розвитку аграрного виробництва в умовах відкритості національної економіки. У межах досягнення мети виокремлено такі завдання: дослідження динаміки основних показників рівня виробництва сільсько-господарської продукції; оцінка показників господарської діяльності підприємств аграрної сфери; дослідження рівня самозабезпеченості України основними видами продовольства.

Результати. Досліджено, що в рослинницькій галузі аграрного виробництва України відбуваються позитивні зміни – урожайності усіх, включених в аналіз, сільськогоспо-дарських культур має тенденцію до зростання. Разом з тим показники рівня стабіль-ності такого зростання (коефіцієнт варіації) демонструють суттєву диференціацію. Не зважаючи на низькі значення коефіцієнтів варіації продуктивності сільськогоспо-дарських тварин (за виключенням середньодобових приростів свиней), сучасний стан вітчизняної тваринницької галузі не можна назвати задовільним – адже продовжується скорочення поголів’я великої рогатої худоби й свиней, яке не компенсується зростанням продуктивності тварин. В результаті обсяги виробництва молока, яловичини та свинини зменшуються. В м’ясному тваринництві зменшення виробництва вдається компенсувати лише зростанням обсягів виробництва м’яса птахів.

Висновки. Має місце вкрай нестабільна динаміка аграрного виробництва. На нашу думку, головною причиною різких коливань виробництва у бік зменшення було: 1) стрімка девальвація гривні;2) втрата традиційних ринків збуту. Справжнє надходження інвестицій в сільське господарство демонструє вкрай нестабільну динаміку. Реальна динаміка капітальних інвестицій в сільське господарство України, не спотворена інфляційним впливом, має низький рівень стабільності.

Ключові слова: аграрне виробництво, сталий розвиток, соціальна інфраструктура, сільські території, продовольча безпека, економічна складова сталого розвитку, ефективність виробництва.

Список літератури

 1. Статистичний збірник «Сільське господарство України 2008». К.: Державний комітет статистики України, 2009. 361 с.
 2. Статистичний збірник «Сільське господарство України 2009». К.: Державний комітет статистики України, 2010. 367 с.
 3. Статистичний збірник «Сільське господарство України 2010». К.: Державна служба статистики України, 2011. 374 с.
 4. Статистичний збірник «Сільське господарство України 2011». К.: Державна служба статистики України, 2012. 376 с.
 5. Статистичний збірник «Сільське господарство України 2012». К.: Державна служба статистики України, 2013. 392 с.
 6. Статистичний збірник «Сільське господарство України 2013». К.: Державна служба статистики України, 2014. 390 с.
 7. Статистичний збірник «Сільське господарство України 2014». К.: Державна служба статистики України, 2015. 379 с.
 8. Статистичний збірник «Сільське господарство України 2015». К.: Державна служба статистики України, 2016. 360 с.
 9. Статистичний збірник «Сільське господарство України 2016». К.: Державна служба статистики України, 2017. 246 с.
 10. Статистичний збірник «Сільське господарство України 2017». К.: Державна служба статистики України, 2018. 245 с.
 11. Статистичний збірник «Сільське господарство України 2018». К.: Державна служба статистики України, 2019. 235 с.
 12. Кліматичні ресурси. URL: https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7h8DpvKPmAhUJlosKHSFTBlEQMwhYKAkwCQ&url=https %3A %2F %2Flektsii.org %2F5-298.html&psig=AOvVaw11eZJXg-6E_ZJXV-XTmQtA&ust=1575805969476758&ictx=3&uact=3
 13. Нова карта кліматичних зон України змістилась на 200 км. 3 березня 2019, 13:00. URL: https://superagronom.com/news/6598-nova-karta-klimatichnih-zon-ukrayini-zmistilas-na-200-km
 14. Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/rrv_sgp_u.html
 15. У Львівській області через АЧС знищили майже 73 тис. свиней. Українські національні новини. URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1823657-u-lvivskiy-oblasti-cherez-achs-znischili-mayzhe-73-tis-sviney
 16. Чому має навчити АЧС українських аграріїв? URL: https://aggeek.net/ru-blog/chomu-mae-navchiti-achs-ukrainskih-agrariiv-
 17. Лагодієнко В. Продовольча безпека Причорноморського регіону: стан, тенденції, перспективи. Economic and Food Security of Ukraine. 2019. № 6(3-4). С. 16-25. https://doi.org/10.15673/efs.v6i3-4.1282
 18. Dairy cows. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do
 19. Raw cows’ milk delivered to dairies. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do
 20. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period= %0Bdaily
 21. Товарна структура зовнішньої торгівлі. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt0919_u.htm
 22. Мудрак Р.П., Лагодієнко В.В., Лагодієнко Н.В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис-XXI. 2018. №172(7-8). С. 44-50.  

Статтю було отримано 30.09.20