УДК 330.313:631.11

Ігор Іванович СЕНЧУК
кандидат юридичних наук, доцент,
Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Вступ. Здійснення економічної діяльності суб’єктами аграрного виробництва, забезпечення досягнення її ефективності неможливе без залучення та використання певних ресурсів. Максимальної ефективності основної діяльності підприємство досягає при оптимальній комбінації обмежених ресурсів, які приймають участь у виробництві.

Мета. Метою статті є ідентифікація структурних особливостей комбінування ресурсів у процесі формування виробничого потенціалу аграрних підприємств, оптимізації та раціоналізації їх поєднання.

Висновки. У статті набуло подальшого розвитку дослідження сутності й ролі ресурсів у виробничій діяльності аграрних підприємств. Розкрито вплив ресурсів та їх структурних співвідношень на відкриття додаткових можливостей у підвищенні економічних результатів господарської діяльності аграрних підприємств. Визначено критерії, за яким можна класифікувати аграрні підприємства з різним ресурсним забезпеченням їх діяльності. Встановлено відмінність між ресурсним забезпеченням і ресурсним потенціалом аграрних підприємств. Обґрунтовано, що ресурсний і виробничий потенціал не є об’єктами процесу відтворення, на відміну від їх структурних елементів.

Список літератури

  1. Економічна енциклопедія: У 3-х т. / Відп. ред. С.В. Мочерний. К.: Академія, 2002. Т. 3. 952с.
  2. МарксК. Капитал. Т.3 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд-е второе. М.: Госуд. изд-во политической литературы, 1961. Т.25, ч. 2. С. 551.
  3. МарксК. Капитал. Т.1 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд-е второе. М.: Госуд. изд-во политической литературы, 1960. Т.23. С. 907.
  4. УльянченкоО. В. Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі: автореф. дис… д-ра екон. наук: 08.00.03; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки» УААН. К., 2008. 38 с.
  5. Соколова Л.В. Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємств до невизначеності бізнес-середовища: Автореф. дис… д-ра екон. наук: 08.06.01; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2006. 32 с.
  6. БoйкoЮ.  Кoнкурeнтнi cтруктури ринкiв збуту тa пoтeнцiaл кoнкурeнтocпрoмoжнocтi aгрaрних підприємств. Тeoрiя i прaктикa рoзвитку aгрoпрoмиcлoвoгo кoмплeкcу тa ciльcьких територій. 2015. С. 315-317.
  7. Мандич О. В. Стратегії конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. №1 (07). С. 116-120.
  8. Крacнoруцький O. Дeтeрмiнaнти рoзвитку cиcтeм ринкoвoгo рoзпoдiлу прoдукцiї aгрaрних підприємств. Вicник Хaркiвcькoгo нaцioнaльнoгo тeхнiчнoгo унiвeрcитeту ciльcькoгo гocпoдaрcтвa iмeнi Пeтрa Вacилeнкa. 2015. № 162. С. 20–31.