УДК 658. 14

Лариса Володимирівна ІВАНЧЕНКОВА
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту
Одеська національна академія харчових технологіи Олена Олександрівна ДОЛИНСЬКА
здобувач, завідувач лабораторією кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі
Одеська національна академія харчових технологіи

Анотація

Вступ. Контроль фінансово-економічних результатів являє собою підсистему в більш загальній системі – системі управління підприємством. В економічній літературі іноді невиправдано ототожнюють поняття «грошовий контроль» й «фінансовий контроль». Насправді перше з них по своєму змісту значно ширше другого. Грошовий контроль здійснюється за допомогою регулювання цін, прибутку, фінансів, кредиту й інших економічних важелів, обумовлених товарно-грошовими відносинами. Проте, сьогодні виникає необхідність дослідження особливостей контролю результатів фінансово-господарської діяльності підприємств.

Метою дослідження є вивчення особливостей контролю результатів фінансово-економічної діяльності підприємств харчової промисловості як інструменту діагностики й прийняття рішень.

Результати. Доведено, що контроль виступає як результат практичного використання контрольної функції фінансів, тобто їх внутрішньої властивості – можливості служити засобами контролю за виробництвом, розподілом і використанням виробленої продукції й отриманого доходу.

Висновки. Як форми фінансово-господарського контролю варто виділити попередній, поточний і подальший контроль. В основу даної класифікації покладені окремі сторони конкретного вираження й організації контрольних дій залежно від часу їх здійснення. В сучасних умовах ринку все більшу роль відіграє попередній контроль. Передуючи здійсненню господарських і фінансових операцій, він носить попереджуючий характер. Діяльність підприємства у ринковій економіці несумісна зі збитками й втратами, що є наслідком економічних прорахунків і порушень законності. Щоб звести їх до мінімуму, необхідна налагоджена система попереднього фінансово-господарського контролю, мета якого запобігати незаконним діям, недолікам й порушенням. На стадії прогнозування, планування й проектування він служить передумовою для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Ключові слова: контроль, діагностика, фінансово-економічна діяльність, управлінські рішення.

Список літератури

 1. Єлецьких С. Я., Тельнова І. В. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2007. 176 с.
 2. Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики діяльності підприємств : навч. посіб. К.: Кондор, 2004. 180 с.
 3. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економічна діагностика : навч. посіб. К. : Центр навчальної літератури, 2007. 307 с.
 4. Євдокимова Н. М., Кірієнко А. В. Економічна діагностика : [навч. посіб для самост. вивч. дисц. – вид 2-ге, без змін]. К. : КНЕУ, 2006. 110 с.
 5. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика підприємства: теорія, методологія та практика застосування : монографія. Луцьк : Надстир’я, 2007. 260 с.
 6. Картохіна Н. В. Діагностика фінансового стану підприємства як основа для прийняття рішень у системі антикризового управління. Формування ринкових відносин в Україні. № 9 (88). С. 19–24.
 7. Герасимчук З. В., Вахович І. М. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник. [вид. 2-ге перероблене і доповнене]. Луцьк : Надстир’я, 2007. 412 с.
 8. Кузнєцова І. Визначення сутності дефініції «технологія управління». Вісник ТНЕУ. 2009. № 1. С. 55–62.
 9. Костирко Л. А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства : монографія. Харків : Фактор, 2008. 336 с.
 10. Брюховецкая Н. Е. Теоретические аспекты решения задач диагностики результатов деятельности промышленных предприятий. Бизнес Информ : Научный информационный журнал. Харків: ХНЕУ, 2008. № 10. С. 73–75.
 11. Іщук С. О. Моделі інтегрального оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності промислових підприємств регіону. Регіональна економіка. 2008. № 2. С. 25–33.
 12. Кривов’язюк І. В., Кость Я. О. Методичні підходи до здійснення фінансової діагностики підприємств. Perspectywiczne opracowania nauki i tekhniki-2007 : materiały ІІ międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 16–30 listop. 2007 r. Przemyśl, 2007. tym 4. Str. 30–32. (ekonomiczne nauki).
 13. Кость Я. О. Генезис поняття „фінансова діагностика» в сучасній економічній теорії. Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. : зб. тез доповідей. Ялта, 2008. С. 45–47.
 14. Лагодієнко В. В., Мудрак Р. П. Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари: порівняльний аналіз «Україна – ЄС». Економіка України. 2018. № 1 (674). С. 28-40.
 15. Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства : монографія / [Є. В. Мних, С. В. Бардаш, О. А. Шевчук та ін.] ; за ред. Є. В. Мниха. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 452 с.
 16. Митяй О. В., Лагодієнко В. В., Сафонов В. В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств як основний важіль сталого розвитку аграрної сфери. Економічний часопис – XXI. 2015, №155(11-12), С. 59-62.

Статтю було отримано 20.08.2018