УДК 332.2

Олена Вікторівна КОНСТАНТІНОВА
здобувач, асистент, кафедра землеустрою та кадастру,
Одеська державна академія будівництва та архітектури,
E-mail: ztk.conference@ukr.net

Анотація

Вступ. У сучасних умовах господарювання основними сферами застосування нормативної грошової оцінки земель є оподаткування та оренда. Останнім часом було внесено зміни до законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють Порядок та Методику проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Отже, на сьогоднішній день існує потреба у комплексному вивчені та законодавчому регулюванні даного питання, а також вдосконалені нових Методики та Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).

Метою статті є аналіз та дослідження методичного та нормативно-правового забезпечення грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, визначення основних недоліків і напрямів подальшого вдосконалення.

Результати. Визначені методичні засади грошової оцінки земель природоохоронних територій. Акцентовано увагу, що оцінка земель є основним засобом визначення вартості земельної ділянки, виражена у певній сумі грошей, яку може отримати продавець ділянки. Досліджені методичні підходи до визначення грошової оцінки земель природоохоронних територій. Здійснений аналіз сучасного стану використання та подальшого розвитку природоохоронних територій.

Висновки. Отримані результати дослідження вказують на те, що чинні на сьогоднішній день Методика та Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) підлягають удосконаленню. Подальші дослідження будуть спрямовані на комплексне вивчення та законодавче регулювання даного питання.

Ключові слова: нормативна грошова оцінка земель, природоохоронні території, методичне забезпечення, несільськогосподарське призначення.

Список літератури

 1. Мартин А. Г. Новий методичний підхід до нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення. Землеустрій і кадастр. 2013. № 2.
  С. 37-59.
 2. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні : Навчальний посібник /Дехтяренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. К. Профі, 2007. 624 с.
 3. Про методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 р. № 525. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP970525.html
 4. Про порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): наказ Держкомзему України, Держкомбудархітектури та житлової політики України, Держкомводгоспу України, Мінагропромкомплексу України, Держкомлісгоспу України, Української академії аграрних наук № 86/19/148/86/76/88 від 29.08.1997 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG2281.html
 5. Про порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): наказ Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України, Держкомлісгоспу України, Держводгоспу України, Української академії аграрних наук № 19/16/22/11/17/12 від 27.01.2006 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE12263.html
 6. Про методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1278. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP111278.html
 7. Про порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.08.2013 р. № 508. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE24105.html
 8. Про проведення індексації грошової оцінки земель : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 р. № 783. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP000783.html
 9. Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. № 2026-III. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T002026.html
 10. Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель: наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18306.html

Статтю було отримано 05.08.2018